Науковий доробок А. А. Бєлікова у розвиток біології розмноження та теорії і практики штучного осіменіння свиней (до 85-річчя від дня народження)

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-97-104

Мартинюк І. М.,
к. с.-г. н., ст. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: Анатолій Андрійович Бєліков, заморожено-відтаяна сперма кнурів, наукові розробки


Проаналізовано наукові дослідження видатного вченого у галузі відтворення свиней кандидата ветеринарних наук Анатолія Андрійовича Бєлікова. Розкрито суттєву роль науковця у теоретичному обґрунтуванні і технологічному оснащенні методів наукового пошуку, у вивчені запліднюючої здатності і штучного осіменіння свиней при використанні кріоконсервованої сперми.
Освітлено найбільш вагомі досягнення в розробці методу тривалого зберігання сперми кнурів у глибоко замороженому стані, її оцінку, відтаювання та осіменіння свиноматок.
Питання глибокого заморожування сперми сільськогосподарських тварин у середині ХХ століття було актуальним, адже дозволяло зберігати генетичний матеріал (сперму) цінних порід і видів тварин. Рентабельне виробництво свинини було б неможливе без досягнень в галузі відтворення і штучного осіменіння.
Наукові дослідження з розробки метода глибокого заморожування сперми кнурів у рідкому азоті розпочаті у 1972 р. А. А. Бєліковим, були спрямовані на випробування різних режимів охолодження сперми − надшвидкого (вітрифікація), швидкого, помірного і повільного. Найкращі результати було отримано при швидкому режимі заморожування та відтаювання сперми.
Вченим були проведені дослідження з вивчення можливості заміни гліцерину в складі кріоконсервуючих середовищ на інші кріопротектори. Уперше, у 1984 було досягнуто запліднюваність при штучному осіменінні свиней заморожено-відтаяною спермою при додаванні етиленгліколю, замість гліцерину, на рівні 45-83 % при багатоплідності 7 − 9 поросят на один опорос.
Пізніше у 1992 р. дослідження А. А. Бєлікова були спрямовані на вивчення окремих теоретичних питань, щодо заморожування та відтаювання розрідженої цільної сперми та її густої фракції. Методика цього досліду передбачала відокремлювати густу фракцію еякуляту в процесі еякуляції у кнура при візуальному контролі. Підсумком науково-виробничого досліду стало осіменіння свиноматок, заплідненість яких мала в середньому від 46 до 76 %, при виході поросят від 6 до 14 голів на опорос.
Створений у 1990 р. вченим разом зі співробітниками Всеросійського Інституту тваринництва банк сперми кнурів замороженої в гранулах, дав можливість використовувати її як в Україні, так, і за її межами.

Бібліографічний список

 1. Шапиев И. Ш. Совершенствование методов замораживания и оценки спермы хряков : дис. … докт. с.-х. наук : 06.02.01. Санкт-Петербург − Пушкин, 1998. С. 5–6.
 2. Белоус А. М., Грищенко В. И., Паращук Ю. С. Криоконсервация репродуктивных клеток. Киев : Наук. думка, 1986. С. 134–135.
 3. Сердюк С. И., Беликов А. А. Исследования по замораживанию спермы хрякав. Теория и практика воспроизводства сельскохозяйственных животных : тез. докл. к науч.-произв. конф. (дек. 1972 г.) / ВАСХНИЛ ЮО, НИИ животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков, 1972. С. 81–83.
 4. Милованов В. К., Баранов Ф. А., Жильцова Л. С., Ойвадис Р. Н. Разработка методов замораживания семени хряка. Животноводство. 1974. № 3. С. 66−71.
 5. Сердюк С. И. Искусственное осеменение в промышленном свиноводстве. Москвак : Колос, 1977. С. 80–81.
 6. Сердюк С. И., Беликов А. А., Походня Г. С., Ворон Ф. П., Гребень А. Г. Изучение оплодотворяемости свиноматок при искусственном осеменении спермой хряков, сохраненной длительное время в глубокозамороженном состоянии. Научно-технический бюллетень Научно-исследовательского института животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков, 1982. № 34. С. 28–33.
 7. Кунец В. В. Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин : історії, вчені, досягнення (історичний нарис). Харків, 2013. С. 69–70.
 8. Сердюк С. И., Беликов А. А. Криоконсервирование спермы хряков и оплодотворяемость свиноматок. Механизмы криоповреждения и криозащиты биологических объектов : тезисы докл. ІІ Всесоюз. конф. (9 – 11 окт. 1984 г.) / АН СССР, АН УССР. Науч. совет по проблеме “Криобиология и криомедицина”, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины АН УССР. Харьков, 1984. Т. 2. С. 250.
 9. Сердюк С. И., Зверева А. П., Беликов А. А. Замораживание и длительное хранение спермы хряков. Состояние и перспективы развития биотехнологии в животноводстве : тезисы докл. респ. науч. конф. / ВАСХНИЛ ЮО, НИИ животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков, 1988. С. 39.
 10. Беликов А. А. Методика глубокого замораживания и длительного хранения спермы хряков-производителей. Новое в методах зоотехнических исследований / Институт животноводства УААН. Харьков, 1992. Ч. 1. С. 197−199.
 11. Беликов А. А., Мартынюк И. Н. Некоторые вопросы замораживания спермы хрякав. Научно-производственные аспекты развития отрасли свиноводства : тез. докл. на 4-й Междунар. конф. / М-во сел. хоз-ва и прод-ва Рос. Федерации, ВНИИплем. дела. Лесные поляны : Изд-во ВНИИплем, 1997. С. 78.