Публікація #127

Зміст видання

1. Історична ретроспекція наукового пошуку з проблем відтворення у скотарстві вчених Інституту тваринництва НААН (хх ст.)
2. Історичні передумови та технологічні підходи кріоконсервування сперми сільськогосподарських тварин
3. Маркер асоційована селекція для генотипування стада гібридних свинок на основі показників популяційно-генетичної мінливості
4. Генетичний аналіз українських заводських порід коней за поліморфізами генів LY49B, EDNRB та CSN3
5. Моделювання фенотипової продуктивності корів залежно від паратипових чинників
6. Об’ємно-планувальні рішення реконструкції цеху відтворення свиней з впровадженням штучного осіменіння
7. Параметри продуктивності корів молочних порід з різними генотипами за локусами TNF-α та MYF5
8. Генофонд тракененської породи коней вітчизняної селекції
9. Ефективність інноваційного підходу щодо організації технології годівлі дійних корів
10. Продуктивність та адаптаційна здатність ярок різних генотипів за впливу кліматичних чинників
11. Резистентність та якість продукції молодняку кролів за використання пробіотику «ентеронормін детокс»
12. Визначення механізмів організації технології виробництва продукції скотарства на принципах інноваційної біоекономіки
13. Встановлення якісних показників молока корів, хворих на мастит
14. Інтенсифікація технології вирощування кролів гібриду Hy-Plus
15. Вплив фаз річного технологічного циклу на динаміку румінаторної активності у здорових дійних корів
16. Інтенсивність росту та м’ясна продуктивність молодняку овець за впливу комплексної енерго-протеїнової добавки
17. Вплив приросту живої маси вівцематок у нерепродуктивний період на їх відтворні та материнські якості
18. Спосіб перетворення кількісних показників крові в якісні
19. Оцінка маточних родин орловської рисистої породи коней української популяції
20. Філогенетичні процеси в популяціях свиней европейського і азіатського походжнення
21. Моделі передбачення віку першого отелення за екстер’єрними показниками