Моделі передбачення віку першого отелення за екстер’єрними показниками

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-196-203

Шабля В. П.,
д. с.-г. н., професор,
https://orcid.org/0000-0001-6510-5397,
Державний біотехнологічний університет

Ключові слова: прогнозування, вік першого отелення, ознаки екстер’єру, модель, регресія


Наведено результати прогнозування віку першого отелення за допомогою множинного регресійного аналізу, виходячи з екстер’єрних промірів та індексів будови тіла телиць, визначених двократно – у віці близько 100 днів та близько року. Моделі розроблено з використанням як лінійних, так і нелінійних компонент. Розроблені моделі розглядаються з погляду їхньої адекватності та достовірності. З метою покращення якості моделей випробувано метод «складаного ножа». Перевірку моделей здійснено методами ковзного контролю, розподілу вибірки на навчальну й екзаменаційну вибірки та моделювання відбору. Виділено та проаналізовано найважливіші залежності. На основі екстер’єрних показників телиць близько 100-денного віку отримали модель прогнозування віку першого отелення, яка була недостовірною (P=0,91) та характеризувалася невисоким приведеним коефіцієнтом детермінації (R2adj=0,21) і великою стандартною помилкою передбачення (SE=104,75 дня). Підсумкові параметри моделі прогнозування віку першого отелення на основі екстер’єрних показників, визначених у приблизно річному віці, характеризуються високою достовірністю (P>0,999), досить гарною детермінацією (R2adj=0,58) і цілком прийнятними відмінностями між передбаченими та фактичними значеннями віку першого отелення (SE=77,01 дня). Найбільш адекватною є модель, що базується на дворазовому екстер’єрному дослідженні. Доцільним є використання цієї моделі у варіанті «складаного ножа» для більш точної та повної оцінки тварин у ранньому віці. Дана модель забезпечує збіг прогнозованих та фактичних негативних оцінок віку першого отелення у 65,7 % випадків. Найціннішими для прогнозування та інтерпретації залежностей віку першого отелення від екстер’єру телиць є такі ознаки як індекс розтягнутості й коса довжина тулуба в 365-денному віці. Ступінь їхнього впливу на передбачений вік першого отелення максимальний серед усіх предикторів і становить 16,46 % і 9,10 % відповідно.

Бібліографічний список

 1. Mohd Nor N., Steeneveld W., Mourits M., Hogeveen H. The optimal number of heifer calves to be reared as dairy replacements. J. Dairy Sci. Vol. 98. № 2. P. 861–871.
 2. Шабля В.П., Задорожна І.Ю., Шабля П.В. Порівняльна оцінка впливу вирощування телиць і годівлі корів на надої. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». Cуми, Вип. 1-2 (36-37). С. 107-113.
 3. van der Heide E. M. M., Veerkamp R. F., van Pelt M. L., Kamphuis C., Ducro B. J. Predicting survival in dairy cattle by combining genomic breeding values and phenotypic information J. Dairy Sci. Vol. 103. № 1. Р. 556–571. URL: https://doi.org/10.3168/jds.2019-16626.
 4. van Pelt, M., G. De Jong, R. Veerkamp. Changes in the genetic level and the effects of age at first calving and milk production on survival during the first lactation over the last 25 years. Animal. 2016. 10. P. 2043–2050. URL: https://doi.org/10.1017/S1751731116001282 (дата звернення 15.06.2022).
 5. Boulton A., Rushton J., Wathes D. An empirical analysis of the cost of rearing dairy heifers from birth to first calving and the time taken to repay these costs. 2017. V. 11(8). P. 1-9. URL: https://doi.org/10.1017/S1751731117000064 (дата звернення 15.06.2022)
 6. Данець Л. М., Ткачова І. В., Шабля В. П. Вплив живої маси під час вирощування на тривалість продуктивного використання корів української чорно-рябої молочної породи різної кровності за голштинською породою. Тваринництво та технології харчових продуктів. Т. 11. № 2. С. 16-27.
 7. Кулешов П. Н. Выбор лошадей, скота, овец и свиней по экстерьэру (и при содействии индексов сложения, оценки по шкалам и стандартов: производительности, живого и убойного веса). Москва-Ленинград, 1926. 195 с.
 8. Fenlon C., O’Grady L., Mee J. F., Butler S. T., Doherty M. L., Dunnion J. A comparison of 4 predictive models of calving assistance and difficulty in dairy heifers and cows. Dairy Sci. 2017. Vol. 100. № 12. P. 1–13. URL: https://doi.org/10.3168/jds.2017-12931 (дата звернення 15.06.2022).
 9. Лискун Є. Екстер’єр сiльськогосподарських тварин. Харкiв : Радянський селянин, 1930. 298 с.
 10. Gabris S. Rozmery a forma tela pinzgauskych krav vatahu k dojevasti. Zivocisna vyroda. 1965. V. 10. № P. 11-18.
 11. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ : Подход с использованием ЭВМ / пер. с англ. Москва: Наука, 488 с.
 12. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ (кн. 1). Москва : Финансы и статистика, 366 с.
 13. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ (кн. 2). Москва : Финансы и статистика, 351 с.
 14. Мостеллер Ф., Тьюки Дж. Анализ данных и регрессия. Вып. Москва : Финансы и статистика, 1982. 317 с.
 15. Мостеллер Ф., Тьюки Дж. Анализ данных и регрессия. Вып. 2. Москва : Финансы и статистика, 239 с.
 16. Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. Киев : Техника, 1975. 312 с.
 17. Спосiб передбачення молочної продуктивності телиць за екстер’єром : декл. пат. 29989 А Україна, А01К 67/02. / В. П. Шабля. № 97125740; заявл. 12.1997; опубл. 15.11.2000; Бюл. № 6-II.
 18. Шабля В. П., Шабля П. В. Комп’ютерна економетрична модель технології скотарства. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН України. Харків, № 115. С. 242-252.