Маренич Тетяна Григорівна

  • Провідний науковий співробітник
  • 0661036811
  • thmarenych2020@gmail.com
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy
  • Web of Science
  • Лабораторія економіки та маркетингу інновацій

ResearcherID: F-2350-2017

 

українська вчена-економістка, освітянка,

докторка економічних наук, професорка

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фахівчиня у сферах економіки АПК, бухгалтерського обліку, управління розвитком аграрного бізнесу.

 

ОСВІТА

1985 р.  Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, -«Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності у сільському господарстві»

 

 КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

06.04.2023 р. – закінчила курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (Prometheus).

31.01.2023 р. – брала участь у роботі круглого столу «Цифрова трансформація наукової діяльності у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції» (Офіс підтримки вченого).

12.04.2021 р. – 16.06.2021 р. – підвищення кваліфікації «Розширення професійних компетентностей у сфері викладання облікових дисциплін та удосконалення організаційно-управлінських навиків забезпечення роботи кафедри» (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва).

28.10.2019 р. – 28.01.2020 р. – підвищення кваліфікації «Інноваційні методи та технології викладання: нововведення в європейській освітній практиці» (Університет Вища школа бізнесу, Польща, Доброва Гурніче).

13-21.03.2019 р. – учасниця тренінгової сесії «Проектування та створення електронних підручників і посібників» (Науково-методичний центр «Агроосвіта», Міністерство освіти і науки України).

10.12.2018 р. – 10.03.2019 р. – підвищення кваліфікації «Впровадження в навчальний процес новітніх технологій менеджменту, форм та методів викладення дисциплін: «Методологія і організація наукових досліджень», «Управлінський облік», «Податковий облік», «Податкова система», «Оподаткування суб’єктів підприємництва» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

09.11.2015 р. – 20.11.2015 р.– підвищення кваліфікації за напрямами «Інноваційна діяльність в сучасному навчальному закладі», «Форми та методи інтеграції освіти, науки та виробництва», «Сучасні форми та методи організації навчального процесу», «Інноваційні технології при викладанні дисциплін: Фінансовий облік, Облік за міжнародними стандартами, Актуальні питання бухгалтерського обліку» (Національний університет біоресурсів і природокористування України).

24-27.10.2012 р. – прослухала семінар з підвищення педагогічної майстерності «Методика викладання облікових дисциплін» (Житомирський державний технологічний університет).

2007 р. – доктор економічних наук, 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, Вища атестаційна комісія України.

1997 р. – кандидат економічних наук, 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, Вища атестаційна комісія України.

З червня 2023 р. по теперішній час – провідний науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу інновацій Інституту тваринництва НААН.

З вересня 2021 р. – червень 2023 р. – професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету.

З травня 2017 р. – по серпень 2021 р. – завідувач кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

З липня 2009 р. по квітень 2017 р. – професор кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

З січня 2009 р. по липень 2009 р. – професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії.

З квітня 2007 р. по січень 2009 рр. – професор кафедри обліку і аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

З вересня 1999 р. по квітень 2007 рр. – доцент кафедри обліку і аудиту Харківського державного технічного університету сільського господарства.

З вересня 1998 р. по серпень 1999 р. – доцент кафедри економіки, бізнесу та маркетингу Харківського державного технічного університету сільського господарства.

З серпня 1997 р. по серпень 1998 р. – асистент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

З вересня 1985 р. по серпень 1997 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку та фінансів Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2009 р. по теперішній час – наукове керівництво аспірантами та докторантами: підготовлено 5 кандидатів економічних наук та 4 докторів економічних наук; керівник наукової школи «Механізми економічного регулювання сільськогосподарських товаровиробників в умовах формування інноваційної моделі розвитку АПК».

2011 р. по теперішній час – участь і керівництво виконанням науково-дослідних тем, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним і позабюджетним фінансуванням, та госпдоговірних тем:

– НДР «Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення дослідження соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки на макро- і мікрорівні» (ДР №0121U113132, 2021-2025 рр.) (співвиконавець);

– НДР з госпдоговірної тематики на замовлення ТОВ «НВК «Східбуд» «Розробка системи управління витратами у формуванні вартості підприємства та підвищенні рівня його капіталізації», 2021 р. (керівник);

– НДР «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної продукції в умовах глобалізації аграрних ринків» (ДР №0119U001387, 2019-2021 рр.) (співвиконавець);

– НДР з госпдоговірної тематики на замовлення ТОВ «Балкантех» «Розробити механізм формування облікової політики в умовах змін ринкової кон’юнктури відповідно до стратегії і тактики суб’єкта господарювання», 2018 р. (керівник);

– НДР «Формування напрямів та механізмів підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах глобалізації» (ДР №0116U007411, 2016-2021 рр.) (керівник).

Членкиня редколегії наукового журналу «Agricultural and Resourse Economics: International Scientific E-Journal».

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад в якості: члена спеціалізованої вченої ради, заступника голови спеціалізованої вченої ради та голови спеціалізованої вченої ради в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (2010-2012 рр., 2014-2016 р. та 2017-2019 рр.), входила до складу спеціалізованих вчених рад в Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва, Сумському національному аграрному університеті.