Історична ретроспекція наукового пошуку з проблем відтворення у скотарстві вчених Інституту тваринництва НААН (хх ст.)

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-4-23

Кунець В. В.,
к. іст. н., с. н. с.,
http://orcid.org/0000-0001-7169-5418,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: штучне осіменіння, історія, велика рогата худоба, наукові дослідження, Південний інститут молочного господарства, Український науково-дослідний інститут тваринництва, Науково-дослідний інститут тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР


Зроблена спроба у історичному контексті комплексно оцінити внесок Інституту тваринництва НААН у розвиток біотехнологічної науки, виділити пріоритетні розробки вчених відділу біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин як одного з головних вітчизняних осередків науково-дослідної роботи з проблем відтворення сільськогосподарських тварин. Відстежити еволюціонування галузевих фундаментальних та прикладних досліджень, як результат  напрацювань учених на науковій ниві для потреб практики скотарства.
Протягом досліджуваного періоду (1932–1999) установа декілька разів змінювала свою назву: Південний інститут молочного господарства (1930-1934,) Український науково-дослідний інститут великої рогатої худоби (1934–1935),  Український науково-дослідний інститут тваринництва (1935–1956), Науково-дослідний інститут тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР (1956–1992), Інститут тваринництва УААН (1992–2010), нині – Інститут тваринництва НААН.
Становлення наукових досліджень з проблем штучного осіменіння відноситься до 1932–1941 рр. У період повоєнної відбудови (1946–1948) наукова тематика відрізняється більш поглибленою розробкою тем і експериментів. Період найвищої творчої активності вчених 1949–1990 рр.– удосконалено існуючі та розроблено нові методи штучного осіменіння. Із відкриттям  держплемстанцій  і  станцій штучного осіменіння розпочинається повсюдне використання цього методу у практиці тваринництва. Роботи І. В. Смирнова стали поштовхом до розроблення методів заморожування та тривалого зберігання сперми плідників. Отримали розвиток роботи з трансплантації ембріонів. Створено НВС «Ембріон» для впровадження новітніх досягнень біотехнології вітворення сільськогосподарських тварин та у зв’язку зі значним розширенням сфери міжнародних наукових контактів. На початку періоду відродження української державності: 1991 – 1999 рр. вивчалися питання теорії репродукції тварин та подальше удосконалення на цій підставі технологій одержання, кріоконсервації й використання гамет і зигот при штучному осіменінні та трансплантації ембріонів, а також розробка ефективніших біологічних середовищ і технічних засобів для здійснення нових технологій.

Бібліографічний список

 1. Козенко Т. М., Смирнов І. В. Штучне осіменіння і його значення в розведенні сільськогосподарських тварин. Київ: Держсільгоспвидав УРСР, 1953. 147 с.
 2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 1055. Оп. 1. Спр. 1339. Арк. 2–3.
 3. Бухарін І. О. Результивність штучного запліднювання великої рогатої худоби в радгоспах УРСР. Збірник наукових праць / Укр. наук.-досл. ін-т тваринництва. Київ-Полтава, 1937. С. 33–52.
 4. Державний архів Харківської області. Ф. Р. 6184. Оп. 1. Спр. 407. 32 арк.
 5. Краткий отчет о научно-исследовательской работе за 1931–1943 гг. Труды / НКЗ УССР. Укр. науч.-исслед. ин-т жив-ва. Харьков, 1944. 212 с.
 6. Научный отчет о работе института за 1953 г. / Укр. науч.-исслед. ин-т животноводства. Харьков, 1954. Т. V. 266 с.
 7. Гайворонский Г. С. Градуированный семяприемник. Молочное и мясное скотоводство. 1963. № 11. С. 60.
 8. Мисостова Н. В. Изучение влияния искусственного осеменения коров разбавленным семенем на качество потомства: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук / Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков, 1964. 16 с.
 9. Волосевич А. П. Применение биостимуляторов в искусственном осеменении коров. Тезисы докладов конференции по племеному делу и искусственному осеменению с.-х. животных (24 – 26 окт. 1962 г.). Киев: Сельхозгиз УССР, 1962. С. 86–87.
 10. Державний архів Харківської області. Ф. Р.-6184. Оп. 2. Од. зб. 56. 45 арк.
 11. Осташко Ф. И., Бугров А.Д. Рекомендации по замораживанию и хранению спермы быков при температуре минус 196°. Харьков: Прапор, 1968. 32 с.
 12. Осташко Ф. И. Вопросы теории и практики низкотемпературного консервирования спермы производителей / Науч.-исслед. ин-т  животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Интенсификация общественного животноводства. Харьков, 1971. Т. ХХХVI. С. 95–104.
 13. Осташко Ф., Денисова С. Электрометрический метод ранней диагностики стельности коров. Международный сельскохозяйственный журнал. № 6. С. 64–67.
 14. Сопельник В. М. Вимірювання електропровідності цервікального секрету для визначення оптимальних умов запліднення корів. Молочне та м’ясне скотарство : респ. темат. наук. зб. / МСГ УРСР. Київ: Урожай, 1969. Вип. 16. C. 87–89.
 15. Сопельник В. М. Модифікована штучна вагіна для бугаїв. Розведення і утримання с.-г. тварин : респуб. міжвідом. тем. наук. зб. / МСГ УРСР. Київ: Урожай, 1965. Вип. 5 «Біологія розмноження і штучне осіменіння с.-г. тварин». С. 81 – 85.
 16. Осташко Ф. И., Величко И. М., Сопельник В. М., ПавленкоМ. П., Федотов А. Г.  Методические рекомендации по асептическому взятию, обработке и использованию спермы производителей (Харьковская технология) / Науч.-исслед. ин-т жив-ва Лесостепи и Полесья УССР. Xарьков, 1974. 20 с.
 17. Осташко Ф. И., Вакуленко И. С. Гидравлический станок для взятия спермы у быков. Молочное и мясное скотоводство. 1968. № 5. С. 34–36.
 18. Осташко Ф. И., Канцедал В. И., Бугров А. Д. Организация искусственного осеменения коров и тёлок на крупных молочных комплексах / Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Киев: Реклама, 1975. 4 с.
 19. Архів Інституту тваринництва НААН (АІТ НААН). Оп. 2. Спр. 608. 344арк.
 20. Отчет о НДР за 1979 г.: тема 1–2 / Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков, 1979. 330 с. Деп. рукопись.
 21. Павленко М. П., Павленко Л. Н. Изучение защитных свойств антишокового компонента желтка на сперме быков, баранов и хряков при криовоздействии. Механизмы криоповреждения и криозащиты биологических объектов: тез. докл. ІІ Всесоюз. конф. (9 – 11 окт. 1984 г.) / Ин-т проблем криобиологии и криомедицины АН УССР. Харьков, 1984. Т. 2. С. 246.
 22. Осташко Ф. И., Ди­биров М. К. Подавляющее действие кортикостероидов на антителогенез к живчикам в организме коров. II Всесоюз. симпоз. по иммунологии воспроизведения: тез. докл., 16 – 18 дек. 1980 г. / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т животноводства. Москва, 1980. С. 73.
 23. Организация искусственного осеменения коров и тёлок [спермой в облицованных гранулах] по Харьковской технологии: Наставления / под ред. Ф.И. Осташко; Науч.–произв. система «Эмбрион». X., 1990. 73 с.
 24. Осетров О. А., Осташко Ф. І., Новіков В. М., Цимбал О. М. , ЧирковВ. А., Величко І. М. Мікробна забрудненість статевої сфери корів при різних способах штучного осіменіння. Племінна справа і біологія розмноження с.-г. тварин: респ. міжвідом. тем. наук. зб. Київ, 1973. Вип. 3. С. 67–75.
 25. Осташко Ф. І., Павленко М. П., Кузнецов Г. М., Ісаченко Є. Ф. Харківська технологія асептичного одержання, розбавлення та кріоконсервації сперми бугаїв–плідників. Українська академія аграрних наук: розробки — виробництву. Київ : Аграрна наука, 1999. С. 282–283.
 26. Безуглый Н. Д. Осмотические реакции яйцеклеток и эмбрионов млекопитающих при криоконсервации: автореф. дис… канд. биол. наук / Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Xарьков, 1984.
 27. Передера К. Б. Совершенствование методов и техники трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота: автореф. дис… канд. биол. наук / Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Xарьков, 1985.
 28. Кунець В. В. Відділ біотехнології репродукції сыльскогосподарських тварин: історія, вчені, досягнення. Харків: Інститут тваринництва НААН, 2013. 162 с.
 29. Осташко Ф. И., Дибиров М. К., Исаченко В. В., Безуглый Н. Д., Передера К. Б., Иващенко В. Н. Харьковская технология криоконсервации, микрохирургии и трансплантации эмбрионов. Зоотехния. 1990. № 2. С. 59–61.
 30. Осташко Ф. И. , Павленко М. П., Кузнецов Г. Н. Харьковская технология криоконсервации спермы животных. Теоретические и прикладные аспекты биотехнологии: сб. науч. ст. / УААН. Киев, 1991. С. 32–34.
 31. Осташко Ф. І., Ісаченко В. В., Грищенко В.  І., Сушко О. Б., ІсаченкоЄ. Ф. Виживання ембріонів щурів і корів після надшвидкого заморожування без “класичної” еквілібрації. Всеукр. конф. з фізіології і біохімії тварин: тез. доп. / Ін-т фізіології і біохімії тварин. Львів, 1994.  С. 152.
 32. Отчет главного технолога-консультанта ЦСИО МСХИПП МНР Павленко М.П. за период 24 октября 1985 г. по 21 октября 1988 г. Павленко Михайло Петрович : біобібліограф. покаж. наук. пр. за 1971 – 2012 роки / уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; НААН. Ін-т тваринництва. Харків., 2013. С. 33–50.
 33. АІТ НААН. Приказы по производству 1984 г. 149 арк.
 34. АІТ НААН. Приказы І по кадрам за 1989 г. приказ № 6-к. Б. арк.
 35. Разработать способы размножения животных с использованием трансплантации эмбрионов : отчет о науч.-исслед. работе / Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесосепи и Полесья УССР. Харьков, 1990. 118 с. Деп. рукопись.
 36. Розробити біотехнологічні методи відтворення сільськогосподарських тварин з прогнозуванням господарсько-корисних ознак шляхом тестування різних зародків : звіт про НДР (заключний) / УААН. ХБТЦ. Харків, 2000. Деп. рукопись.
 37. АІТ НААН. Накази по кадрах №№ 1–92 на 1996 р. наказ №  90-к. Б. арк.