Інтенсифікація технології вирощування кролів гібриду Hy-Plus

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-138-144

Платонова Н. П.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-2256-7932,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: кролі, інтенсивний ритм, інтенсифікація технології вирощування, бутират натрію, конверсія корму, відгодівельний молодняк


З метою інтенсифікації технології вирощування кролів гібриду Hy-Plus досліджувалися показники щоденних приростів живої ваги, абсолютні і відносні значення споживання корму та була розрахована конверсія корму відгодівельного молодняку кролів за введення бутирату натрію в захищеній формі у кількості 2 г на 1 кг корму. Був використаний інтенсивний (42-денний) ритм вирощування кролів. Відлучення кроленят проводили у віці 36 діб, середня вага відлучених кроленят складала 0,922±0,04 кг Дослідження тривали з 47-го до 60-го дня життя. Були враховані: кількість кролів на кінець досліду, середня вага по кожній з групи на кінець досліду, витрати корму та розрахована конверсія. Статистичну обробку даних проводили за допомогою загально прийнятих методів варіаційної статистики.. За принципом груп-аналогів було відібрано по 100 нормально розвинених кролів віком 47 діб, які були розміщені по п’ять особин без розділення за статтю в клітках 0,342м2 на сітчастій підлозі 1,6×2×50 мм. Кролі були постійно забезпечені водою (одна ніпельна поїлка на п’ять особин, рН води складала 7,4-7,6) та повнораціонним комбікормом (бункерна годівниця тарілчастого типу). Середня вага в кожній з груп складала 1,419±0,006 кг (контроль) та 1,423±0,005 кг (дослід). Різниця між сформованими групами на початку досліду за вагою була невірогідна (F(1,198)=0,29; p=0,592). При розрахунках щоденних  приростів та витрат корму використовувались реальні дані щодо кількості тварин на кінець досліду.
Встановлено, що середньодобові прирости в дослідній групі на 16,32 % перевищували показники контрольної групи і впродовж досліджуваного періоду складала 57 г/добу. В дослідній групі, порівняно з контрольною, збільшилось споживання корму на 6,5 % та покращилась конверсія корму на 7,59 % (3,12 у контрольній та 2.90 у дослідній групі). Використання добавки захищеного бутирату натрію у повнораціонному комбікормі покращує показники конверсії корму та дозволяє швидше досягти оптимальних кондицій молодняку кролів.

Бібліографічний список

 1. Tang K. L., Caffrey N. P., Nóbrega D. B., Cork S. C., Ronksley P. E., Barkema H. W., Polachek A. J., Ganshorn H., Sharma N., Kellner J. D., Ghali W. A. Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Planet Health. 2017. 1(8). Р.316-327. doi: 10.1016/S2542-5196(17)30141-9.
 2. Wales A. D., Allen V. M., Davies R. H. Chemical Treatment of Animal Feed and Water for the Control of Salmonella. Foodborne Pathogens and Disease. 2010.  7(1). P. 3–15. doi: 10.1089/fpd.2009.0373
 3. Dibner J., Buttin P. Use of Organic Acids as a Model to Study the Impact of Gut Microflora on Nutrition and Metabolism1. Appl. Poult. Res. 2002. Vol. 11. P. 453–463. doi: https://doi.org/10.1093/japr/11.4.453.
 4. Romero C., Rebollar P. , Dal Bosco A., Castellini C., Cardinali R. Dietary effect of short-chain organic acids on growth performance, mortality and development of intestinal lymphoid tissues in young non-medicated rabbits. World Rabbit Sci. 2011. Vol. 19. P. 133-142. doi: 10.4995/wrs.2011.866.
 5. Hullar L., Fekete S., Szigeti , Bokori J.. Sodium butyrate as a natural growth promoter for rabbits. In Proc.: 6 th World  Rabbit Congress, 9-12 July. Toulouse, France. 1996. P. 175-179
 6. Ribeiro J., Gaspar S., Pinho M., Freire J. P. B., Falcão-e-Cunha L. Sodium butyrate in growing and fattening diets for early-weaned rabbits. World Rabbit Science 2012. Vol. 20. P. 199–207. doi: https://doi.org/10.4995/wrs.2012.1233
 7. Partanen K. H, Mroz Z. Organic acids for performance enhancement in pig diets. Nutr Res Rev. 1999. Jun. Vol. 12(1). P. 117-1 doi: 10.1079/095442299108728884.
 8. Carraro L., Xiccato G., Trocino A., Radaelli G. Dietary supplementation of butyrate in growing rabbits. Italian Journal of Animal Science 4. P. 538–540. doi: 10.4081/ijas.2005.2s.538.
 9. Hullar I., Fekete S., Szigeti G. I, Bokori J. Sodium butyrate as a natural growth promoter for rabbits. 6th World Rabbit Congress, Toulouse. Vol. 2. P.175-179.
 10. Платонова Н. П., Петров Г. П., Коцюбенко Г. А. Вплив раціонів з різним рівнем та структурою клітковини на збереженість та щоденні прирости ремонтного молодняку кроликів новозеландської білої породи. Ефективне кролівництво і звірівництво: зб. наук. праць. / Черкаська досл. ст. біоресурсів НААН. Черкаси, Вип. 4. С. 103–111.
 11. Корх О. В., Платонова Н. П., Аксьонов Є. О., Петраш В. С., СметанаО. І. Показники м’ясної продуктивності відгодівельного молодняку кролів за використання пробіотика. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, № 126. С. 52-62. doi: 10.32900/2312-8402-2021-126-52-62.
 12. Крячко О. В., Лукоянова Л. А. Влияние кормовой добавки Бутиплюс на состояние энтероцитов и развитие цыплят в первые недели выращивания. Еффективное животноводство. № 2. С. 16-17.
 13. Mroz, Z. Organic acids as potencial alternatives to antibiotic growth promoters for pigs. Adv. Pork Prod. Vol. 16. P. 169-182.
 14. Gálfi, P. and Bokori, J. Feeding trial in pigs with a diet containing sodium n-butyrate. Acta Veterinaria Hungarica. Vol. 38. P. 3-17.