Індекси будови тіла двопородних ремонтних свинок та свиноматок

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-248-257

Церенюк О. М.,
д. с.-г. н., доцент,
Акімов О. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Шкавро Н. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Череута Ю. В.,
к. с.-г. н.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: будова тіла, свиноматки, ремонтні свинки, проміри, екстер’єрний профіль, індекси будови тіла


В статті наведено результати оцінки індексів будови тіла двопородних ремонтних свинок та свиноматок основного стада (отриманих за використання уельської породи як основної материнської форми). Розвиток свинок визначали шляхом індивідуального взяття основних промірів тіла. Для визначення лінійного росту тварин визначались такі проміри: висота в холці, довжина тулубу, ширина грудей за лопатками, глибина грудей за лопатками, обхват грудей за лопатками, обхват п’ясті, довжина колодки. За отриманими абсолютними показниками розраховувались основні індекси будови тіла. Результати досліджень опрацювали за традиційним методом варіаційної статистики. Індекс розтягнутості як у ремонтних свинок, так і у основних свиноматок збільшувався в міру зростання живої маси. У ремонтних свинок він коливався від 169,0 % до 186,3 %, основних свиноматок – від 190,6 % до 216,2 %. За індексом компактності в більшості випадків спостерігалась зворотна картина. Так, у ремонтних свинок значення цього індексу зменшувались з 101,3 % до 97,2 %, а основних свиноматок – з 100,0 % до 85,9 %. За рештою оцінених індексів чітких залежностей не простежувалось. Побудова екстер’єрних профілів, в цілому значних відмінностей між ремонтними свинками та основними свиноматками не виявила. Дещо більші значення відмічено за індексом розтягнутості у основних свиноматок, порівняно з ремонтними свинками. Протилежну картину отримано за індексом компактності. Між тим як за іншими індексами суттєвих різниць між основними свиноматками та ремонтними свинками не виявлено. Встановлено, як у ремонтних свинок, так і основних свиноматок мало місце поступове зменшення значень індексу ІДВ при збільшенні живої маси. Разом із тим, у основних свиноматок з живою масою 240-260 кг до 260-280 кг індекс ІДВ практично не змінився. Між ремонтними свинками та основними свиноматками за такими промірами, як ширина, глибина і обхват попереку має місце високовірогідна різниця на користь основних свиноматок – 7,69 %, 16,38 % і 9,14 % відповідно (р≤0,001).

Бібліографічний список

 1. Підвищення реалізації генетичного потенціалу продуктивності свиней порід ландрас і уельс за відтворювальними та відгодівельними якостями : наук.-метод. посіб. / О. М. Церенюк, І. В. Корх, О. В. Акімов, Т. А. Стрижак, Н. М. Шкавро, М. А. Хватова, І. М. Мартинюк, А. В. Палагута, А. І. Трончук, Ю. В. Череута, І. М. Тимофієнко, В. О. Романова, М. В. Церенюк, О. М. Мальцев. – Харків : Інститут тваринництва НААН, 2015. – 80 с.
 2. Агапова Є. М. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону / Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2(2). – С. 63-70.
 3. Халак В. І. Свинарство Наддніпрянщини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / В. І. Халак, П. Т. Чегорка // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9. – С. 143-147.
 4. Tsereniuk O. Features of sperm injection into genital tracts of sows and gilts in artificial insemination / O. Tsereniuk, O. Akimov, Y. Chereuta, M.Kosov // Proceedings of the 12th International Symposium Modern Trends in Livestock Production October 9-11, 2019 ; Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, Serbia, 2019, – Р. 423-430.
 5. Ставецька Р. В.Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок / Р. В. Ставецька, Н. А. Піотрович // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2015. – № 1. – С. 65-70.
 6. Tsereniuk O. Dependence of sows` phenotypic consolidation of productivity on the reason of their culling due in index selection. / O. Tsereniuk, R. Susol, O. Bordun, A. Paliy, O. Shkromada, O. Akimov, M. Tsereniuk // Porc Res. – 2019. – 9(1). – Р. 15-20.
 7. Мартинюк І. М. Заплідненість та багатоплідність свиноматок залежно від кратності осіменіння у різні пори року / І. М. Мартинюк, О. М. Церенюк, О. В. Акімов // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Харків, 2019. – № 121. – С. 156-162. DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-156-162.
 8. Карунна Т. І. Індекси тілобудови ремонтних свинок різних генотипів / Т. І. Карунна // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2012. – Вип. 3 (61). – С. 104-106.
 9. Леонтьєв В. В. Динаміка росту та розвитку молодняку отриманого від свиноматок української м’ясної породи за різних методів розведення / В. В. Леонтьєв // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2011. – Вип. 11 (51). – C. 41–46.
 10. Акнєвський Ю. П. Закономірності росту свиней різних генотипів / Ю. П. Акнєвський, Л. П. Гришина // Вісник аграрної науки Причорномор’я: зб. наук. пр. – Миколаїв, 2006. – Вип. 3(35), т. 2. – С.166-170.
 11. Халак В. І. Закономірності росту ремонтних свинок внутрішньопородного типу УВБ-3 та їх продуктивність / В. І. Халак, В. О. Кравченко // Таврійський науковий вісник / Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2006. – Вип. 43. – С. 386-389.
 12. Топчій Л. І. Індексна оцінка росту і розвитку свиней асканійського типу Української м’ясної породи / Л. І. Топчій // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 9. – C. 75-76.
 13. Топчій Л. І. Оцінка кнурів за ростом, розвитком та будовою тіла нащадків /Л. І. Топчій // Птахівництво : міжвідом. тем. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН. – Харків, 2009. – Вип. 63. – С. 17-22.
 14. Церенюк О. М. Фенотипова консолідація показників будови тіла двопородних свиноматок / О. М. Церенюк, Ю. В. Череута, М. В. Церенюк // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Харків, 2018. – № 120. – С. 168-176.
 15. Бірта Г. О. Залежність виходу м’ясо-сальної продукції та якості свинини від генотипу / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 187–188.
 16. Технологія виробництва продукції тваринництва : підруч. / [О. Т. Бусенко, В. Д. Столюк, О. Й. Могильний та ін.] ; за ред. О. Т. Бусенка. − Київ : Вища освіта, 2005. − 496 с.
 17. Щербань Т. В. Особливості лінійного росту товарного молодняку свиней // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2014. – №. 202. – С. 95-100.
 18. Гришина Л. П. Прогнозування продуктивності свиней за індексами росту в ранньому онтогенезі / Л. П. Гришина // Свинарство : міжвідом. тем. наук. зб. Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. – Полтава, 2012. – Вип. 60. – С. 50-55.
 19. Церенюк О. М. Розвиток свиней в залежності від стресостійкості / О. М. Церенюк, І. В. Корх, О. В. Акімов, В. О. Бутенко // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Харків, 2013. – № 110. – С. 196-201.
 20. Церенюк О. М. Уельська порода свиней української селекції / О. М. Церенюк. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2006. – 59 с.
 21. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – Москва : Колос, 1969. – 352 с.
 22. Барановский Д. И. Биометрия в MS Excel: учеб. пособ. / Д. И. Барановский, А. М. Хохлов, О. М. Гетманец. – Харьков : ФЛП Бровин А. В., 2017. – 228 с.