Генетична диференціація ліній симентальської породи великої рогатої худоби за поліморфними системами груп крові

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-15-23

Россоха В. І.,
Дробязко О. В.,
Бойко О. А.,
Тур Г. Н.,
Олійниченко Є. К.,
Задерихина О. А.,
Бровко О. В.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: еритроцитарні антигени, поліморфні системи груп крові, частота антигенів, генетична диференціація, велика рогата худоба, симентальська порода, лінія


Маркування популяцій великої рогатої худоби за окремими генами та комплексами генів, а також визначення на їх основі генотипової структури та рівня різноманіття, як структурних одиниць так і популяцій в цілому, створюють передумови для розробки селекційно – генетичних підходів, спрямованих на запобігання звуження генофонду популяцій та методів контролю і маркірування селекційних процесів.
В статті надано результати досліджень генетичної структури популяції великої рогатої худоби симентальської породи ПАТ «Племінний завод «Червоний Велетень» за еритроцитарними антигенами 9 генетичних систем (A, B, C, F, J, L, M, S, Z) з урахуванням лінійної належності тварин. Еритроцитарні антигени тварин визначали реакцією гемолізу з використанням моноспецифічних сироваток – реагентів.
Встановлено, що спектр визначених антигенів є характерним для симентальської худоби. Висока частота антигенних факторів G2, T2, E3/, G/, I/, O/, Q/, B// (q=0,364 – 0,636) дає підставу ідентифікувати алелі-маркери притаманні симентальській худобі: BGKE/G/O/Q/, BGKE/O/, BGO/, G2O2Y2, а також OQ/, OI/Q/, ТВ/Р/.
Проведено аналіз структури найбільш чисельних заводських ліній: Неоліта, Лавра, Зоркого, Бісера, Ласкара. Показано, що маркерами лінії Неолита можна вважати алель ВОI’Q’ (q=0,2931) та ВOТG`K` (q=0,2392), Лавра – ВВIA`K` (q=0,1863) та ВO` (q=0,2500), Зоркого – ВBGO` (q=0,1325) та Вb, Бісера – ВOI`Q` (q=0,2246) та BG/ (q=0,1920), Ласкара – ВBGKE`GÒ`Q` (q=0,1405) та ВO` (q=0,2735).
Встановлено, що за алелям ЕАВ – системи груп крові найбільшою подібністю відзначаються лінії Лавра та Ласкара (Кв = 32,04 %), найвищі значення коефіцієнта відмінності характерні для ліній Неоліта – Ласкара та Неоліта – Лавра (55,66 % та 54,86 %), найбільш диференційованою є лінія Неоліта (Кв сер. = 49,48 %, dсер. = 0,332).
Виявлення міжлінійних відмінностей у споріднених групах симентальської худоби дає можливість попереднього прогнозування, корекції та планування добору тварин для заводських парувань.

Бібліографічний список

 1. Подоба Б. Є., Бородай І. С., Овчарук С. В. Імуногенетичний моніторинг у селекційних процесах створення та вдосконалення порід сільськогосподарських тварин. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут розведення і гентики тварин ім. М. В. Зубця. Київ, 2007. № 41. С. 171–180.
 2. Prohorov I. P., Kalmykova O. A. Growth and Development Patterns of the Skeleton in Simmental and Cross Young Beef Bulls. Russian Agricultural Science. № 46. P. 295–299. DOI 10.3103/S1068367420030155
 3. Копилов К. В., Заблудовський Є. Є. Генетичний моніторинг при збереженні племінних ресурсів тварин. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут розведення і гентики тварин ім. М. В. Зубця. Київ, 2008. № 42. С. 119–125.
 4. Pochukalin, A. Y., Rizun, O. V., Priyma, S. V. 2017. Monitoring of the Simmental breed in Ukraine. Animal Breeding and Genetics. 2017. № P.179–184. DOI 10.31073/abg.53.24
 5. Сердюк Г. Н., Каталупов А. Г. Группы крови сельскохозяйственных животных и эффективность их использования в селекции. Теоретический и научно-практический журнал Зоотехния. Москва, 2008. №8. С. 8–11.
 6. Подоба Б. Є., Бірюкова О. Д., Кухтіна К. В. Імуногенетична оцінка специфіки порід у системі генетичного моніторингу біорізноманіття. Вісник аграрної науки Причорномор’я /Миколаїв. держ аграр. ун-т. Миколаїв, 2012. № 12. С. 43–47.
 7. Шаталина О. С. Ассоциации между группами крови и репродуктивными показателями у крупного рогатого скота. Сельскохозяйственная биология. 2018. № 2. С. 30–4 DOI 10.15389/AGROBIOLOGY.2018.2.309RUS
 8. Баранова Н. С., Баранов А. В., Подречнева И. Ю. Генетические особенности селекции высокопродуктивных коров заводских семейств костромской породы. Вестник АПК Верхневолжья. Ярославль, 2017. № 1 (37). С. 36–
 9. Федорович В. В., Оріхівський Т. В., Бабік Н. П., Федорович Є. І., Осередчук Р. С. Характеристика корів симентальської породи за господарськи корисними ознаками в умовах Львівщини. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів, 2016. № 2 (67). С. 255–260. DOI 15421/NVLVET6756
 10. Рижук С. М. Теоретико-методологічні та науково-організаційні аспекти створення симентальської породи великої рогатої худоби (історичний аспект). Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Харків, 2014. № 59. С.124–
 11. Araujo F. R., Vieira D. A., Santos D. Population structure of Simmental beef cattle using pedigree analysis. Trop Animal Health Production. 2020. № 52. P.1513–1517. DOI.ORG 10.1007/s11250-019-02102-x
 12. Perisic P., Skalicki Z., Petrovic M. M. Simmental cattle breed in different production systems. Biotechnology in Animal Husbandry. 2009. № P. 315–326. DOI10.2298/BAH0906315P.
 13. Gotza B., Luntza J., Robeisa C., Edela R., Emmerlinga J., Buitkampa H., Anzenbergera J. Simmental cattle – Current state of the breeding program. Livestock Science. № 179. P. 80–85.