Фрактальний аналіз гістоструктури м’язової тканини свиней: попередні результати

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-146-156

Крамаренко О. С.,
к. с.-г. н.,
Крамаренко С. С.,
д. б. н., доцент,
Лихач А. В.,
к. с.-г. н., доцент,
Лихач В. Я.,
д. с.-г. н., доцент,
Миколаївський національний аграрний університет

Ключові слова: гістологічний профіль, найдовший м’яз спини, свині, фрактальна розмірність


Метою даного дослідження було вивчення відмінностей гістологічних профілів найдовшого м’яза спини (m. longissimus dorsi) свиней різних порід – великої білої (ВБ), української м’ясної (УМ), дюрок (Д) та ландрас (Л).
Всього до аналізу було включено 100 чистопородних (ВБ × ВБ, УМ × УМ, Д × Д та Л × Л) та помісних свиней (ВБ × Д, Д × ВБ, Л × Д, Д × Л, Л × ВБ та ВБ × Л). Було визначено діаметр м’язового волокна і співвідношення м’язової тканини та внутрішньом’язового вмісту жиру.
Структура м’яса свиней розглядалася як фрактал і було зроблено припущення, що зображення гістологічного профілю може бути описано на підставі оцінок фрактальної розмірності (FD). Для кількісного аналізу гістологічних зображень м’язової тканини було використано оцінки фрактальної розмірності,  розраховані з використанням box-counting алгоритму. Оцінки фрактальної розмірності були отримані з використанням спеціального програмного забезпечення Fractalyse – Fractal Analysis Software v. 2.4.1.
Середні значення діаметру м’язового волокна у свиней коливалися від 16 (Д × Л) до 43 µ (Л × ВБ). Значення фрактальної розмірності варіювали від 1,808 до 1,886 (R2 = 0,9938-0,9998). Всі характеристики гістологічного профілю суттєво корелюють із оцінками фрактальної розмірності. Висока кореляція (r=0,735; p =0,015) була отримана між середнім вмістом жиру, виміряним методом гістологічного аналізу, та оцінками фрактальної розмірності у різних генетичних групах свиней. Всі генетичні групи свиней можна віднести до трьох кластерів, що характеризується різними властивостями м’язової тканини, на підставі отриманих оцінок фрактальної розмірності.
Оцінки фрактальної розмірності можуть бути використані для характеристики патернів розподілу м’язових волокон та внутрішньом’язового жиру на підставі зображень гістологічних профілів.

Бібліографічний список

 1. Перетятько Л. Г. Особливості гістоструктури м’язової тканини полтавської м’ясної породи свиней / Л. Г. Перетятько // Свинарство. – 2011. – Вип. 59. – С. 25–27.
 2. Рибалко, В. П. Гістологічна будова м’язів свиней червоної білопоясої породи / В. П. Рибалко, Л. В. Флока // Свинарство. – 2014. – Вип. 65. – С. 112–115.
 3. Бірта Г. О. Гістологічні дослідження найдовшого м’яза спини свиней різного напряму продуктивності / Г. О. Бірта // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 62–65.
 4. Ballerini L. A fractal approach to predict fat content in meat images / L. Ballerini, L. Bocchi // Proceedings of the 2nd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (Pula, Croatia, June 19–21, 2001). – Pula, 2001. – P.351–
 5. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. – Москва : Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с.
 6. Chen K. Fractal feature analysis of beef marbling patterns / K. Chen, C. Qin // International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (Beijing, October 18-20, 2008). – Boston (MA) : Springer, 2008. – P. 2177–
 7. The judgment of beef marble texture based on the MATLAB image processing technology / [R. Chang, Y. Wei, L. Ma et al.] // International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (Nanchang, October 22–25, 2010). – Berlin, Heidelberg : Springer, 2010. – P. 106–
 8. Chen J. The fractal dimension research of Chinese and American beef marbling standards images / J. Chen, M. Liu, L. Zong // International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (Zhangjiajie, October 19-21, 2012). – Berlin, Heidelberg : Springer, 2012. – P. 199–
 9. Multifractal analysis application to the characterization of fatty infiltration in Iberian and White pork sirloins / [S. Serrano, F. Perán, F. J. Jiménez-Hornero et al.] // Meat science. – 2013. – Vol. 93(3). – P. 723–
 10. Автанзимов Г.Г. Морфометрия в патологи / Г. Г. Автанзимов. – Москва : Медицина, 1973. – 248 с.
 11. Спосіб заключення в парафiн гiстологiчних об’єктiв з фiксованою товщиною : М. С. Козiй, В. О. Iванов : пат. на винахід № 64288А. Заявл. 25.04.2003 р., опубл. 16.02.2004р. Бюл. № 2.
 12.  Fractal analysis and biophysical investigation of muscular tissue damaged due to low temperature: a pilot study / Bianciardi, M. Buonsanti, A. Pontari et al. // Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering. – 2012. – Vol. 14. – P.  43–51.
 13.  Hammer Ř. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis / Ř. Hammer, D. A. T. Harper, P. D. Ryan // Palaeontologia Electronica. – 2001. – Vol. 4. – P. 1–9