Формування функціональних ознак молодняку української чорно-рябої молочної породи за різних технологій утримання та сезону народження

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-42-50

Антоненко С. Ф.,
к. с.-г. наук, с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: теличка, жива маса, середньодобовий приріст, технологія утримання, сезон народження


Технологія вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби полягає у створенні таких умов утримання, які б сприяли розвитку бажаних якостей, кращому використанню тваринами поживних речовин корму більш інтенсивному росту і розвитку організму.
У статті наведено результати дослідження до удосконалення вирощування теличок української чорно-рябої молочної породи в ДП ДГ «Гонтарівка» Інституту тваринництва НААН Вовчанського району Харківської області. Було сформовано дві групи теличок зимового (по 12 голів) і весняного сезону народження (по 14 голів) у кожній, вік тварин 4 місяці. Першу групу утримували безприв’язно (дослідна група), другу (контрольна) – прив’язно.
Встановлено, що фактичне споживання кормосуміші залежно від періоду досліджень і групи теличок варіювало незначно. Телички дослідної групи, за їх утримання у групових секціях безприв’язно мали більшу живу масу за перший місяць досліду на 6,0 кг або 5,1 % (р≤0,05), за другий та третій місяць на 10 кг або 7,3 % та 13 кг або 8,2 % (р≤0,05), щодо одноліток, яких утримували прив’язно.
Подібна закономірність спостерігалась і в межах по другого періоду досліджень, за впливу весняного сезону народження теличок і системи утримання на живу масу.
Врахування фактичного споживання кормів та їх залишків дало змогу розрахувати витрати корму на 1 кг приросту живої маси, які в дослідній групі в перший період досліду варіювали від 4,14 до 4,17 кг корм. од. другий – від 3,32 до 3,74 кг корм. од., у контрольній групі відповідно – від 4,83 до 5,12 кг корм. од (перший період) та від 4,32 до 4,74 кг корм. од. (другий період).
Встановлено, що технологія утримання при інтенсивному вирощуванні телиць 700-800 г і більше на добу більше впливає на перебіг фізіологічних функцій в їх організмі, ніж чинник сезону народження.

Бібліографічний список

  1. Александров С. Н. Выращивание молодняка крупного рогатого скота / С. Н. Александров, Т. И. Косова. – М. : Издательство АСТ; Донецк : Сталтер, 2003. – 109 с.
  2. Беляев Ю. А. Интенсивность роста новорожденных телят, как критерий будущей их продуктивности / Ю. А. Беляев, С. С. Снегирь // Проблемы развития аграрного сектора региона : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Курск, 2005. – С. 98–100.
  3. Гавриленко М. Годівля телят (раціональна годівля телят є основною створення високопродуктивних стад у господарствах різних форм власності) / М.Гавриленко // Agroеckspert. – 2008. – № 3. – С. 36–37.
  4. Гавриленко М. С. Вирощування телиць / М. С. Гавриленко, Г. А. Шарапа // Agroеckspert. – 2009. – № 1. – С. 28–30.
  5. Зубець М. В. Вирощування ремонтних телиць / М. В. Зубець, М.З.Сірацький, Я. Н. Даниликін. – Київ : Урожай, 1993. – 136 с.
  6. Ижболдина С. Технология выращивания ремонтных телок / С. Ижболдина, М. Пушкарев // Молочное и мясное скотоводство. – 2002. – № 8. – С. 36–39.
  7. Кузнецов С. Г. Выращивание телят : справ. рук-во / С. Г. Кузнецов, Л. А. Заболотнова. – Боровск, 2005. –С. 3–23.
  8. Привало О. Интенсивность выращивания ремонтных телочек в молочный период / О. Привало, С. Снегирь, И. Золенко // Молочное и мясное скотоводство. – 2007. – № 7. – С. 9–10.
  9. Технологические основы выращивания ремонтных телок : метод. рек. / Н. А. Попков, И. В. Капсенко, Т. В. Сергиеня ; Белорус. с.-х. академия. – Горки, 2004. – 60 с.