The work of researchs at the department of animal reproduction biotechnology of the naan institute of animal breeding in developing the sphere of pig revival

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-118-130

Martinyuk Irina,
Candidate of Agricultural Sci.,
https://orcid.org/0000-0002-3675-124X,
Institute of animal science of NAAS of Ukraine

Keywords: scientific contribution, artificial fecundation, pig breeding, reproduction


Abstract

The scientific contribution of Researchs of the laboratory of artificial fecundation of farm animals of the Institute of Animal Sciences NAAS (now the Department of reproduction biotechnology of farm animals) in the development of artificial fecundation was analyzed as a method of large-scale breeding in the national livestock breeding.
The work of Researchs on the development of industry fundamental and applied research on the study of the physiology of pig reproduction was presented. The development of the Laboratory of Boar Reproduction has been examined from the moment of its existence up to the present time.
The scientific research of the laboratory Researchs during the postwar years were covered aiming at the integration of the method of artificial fecundation into the farms of the country. Research T.M. Kozenko suggested glucose-citrate-yolk medium for dilution and storage of boar semen (1950). The treasury of his inventions were included wooden stuffed pigs, an artificial vagina for obtaining semen from boars, a glass device for sow fecundation, etc.
The contribution of Professor I. V. Smirnov to the development of biotechnological science has been evaluated. His name related to the development of the method of long-term semen storage, improvement of techniques and technology of artificial fecundation, the development of the bases of reproductive biology of farm animals. The researches made by the Research were the catalyst for developing the methods of freezing and long-term storage of sperm of begetters by the Researchs of the Laboratory of Biology of Reproduction and Artificial Fecundation of Farm Animals Serdyuk S. I. and Belikov A. A. (1972).
The priority developments of the employees of the Laboratory of Boar Reproduction headed by Prof. S. I. Serdiuk, Doctor of Veterinary Sciences, were outlined. They carried out complex researches concerning reproduction and artificial fecundation of pigs, namely quality estimation of boar semen using optical standard, deep freezing of boar semen in liquid nitrogen at -196ºС. There were developed and integrated into practice devices for artificial fecundation of pigs POS-5, system of artificial fecundation of pigs on large specialized complexes.
The Researchs of the laboratory have enriched the national science with new progressive developments, introduced progressive methods of reproduction in breeding farms of Ukraine.

References

 1. Zayarko, O. P. (2004). Biotekhnolohiya vidtvorennya. Metodychni vkazivky dlya studentiv zaochnoho viddilennya biotekhnolohichnoho fakulʹtetu Dnipropetrovsʹkyy Derzhavnyy Ahrarnyy Universytet [Biotechnology of reproduction. Methodical guidelines for students of the correspondence department of the biotechnological faculty  Dnipropetrovsk State Agrarian University]. Dnipropetrovsʹk, 36 [in Ukrainian].
 2. Kunets, V. V. (2013). Viddil biotekhnolohii reproduktsii silskohospodarskykh tvaryn: istoria, vcheni, dosiahnennia [Department of Biotechnology of Reproduction of Farm Animals: History,Scientists, Achievements]. Kharkiv, 69−70 [in Ukrainian].
 3. Serdyuk, S. I. (1970). Iskusstvennoye osemeneniye sviney [Artificial insemination of pigs]. Moscow : Kolos, 82 – 83 [in Russian].
 4. Serdyuk, S. I. (1977). Iskusstvennoye osemeneniye v promyshlennom svinovodstve [Artificial Insemination in Industrial Pig Production]. Moscow : Kolos, 3 – 58 [in Russian].
 5. Rishko, М. М. (2014). Naukova diyalnist profesora I. V. Smyrnova yak predmet istorychnoho doslidzhennya. [Scientific activity of Professor IV Smirnov as a subject of historical research]. Giley85. Кyiv. : РР „Giley Publishing House”, 73−75 [in Ukrainian].
 6. Kuznyetsov, H. M. (2011). Istorychna ta suchasna znachymist naukovykh zasluh I. V. Smyrnova. [Historical and modern significance of I.V. Smirnov’s scientific merits]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya. − Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences. 160, part 1. Kyiv, 20−27 [in Ukrainian].
 7. Serdyuk, S. I., & Belikov, A. A. (1972). Issledovaniya po zamorazhivaniyu spermy khryakov.[Studies on the freezing of boar semen]. Teoriya i praktika vosproizvodstva selskokhozyaystvennykh zhivotnykh : tezisy dokladov k nauchno-proizvodstvennoy konferentsii po teorii i praktike vosproizvodstva selskokhozyaystvennykh zhivotnykh (dek. 1972 g.) − Theory and practice of reproduction of page –  animals: abstract. report to scientific production. conf. on the theory and practice of reproduction of page –  animals (dec. 1972 year )., Research Institute  zhivotnovodstva Lesostepi i Poles’ya USSR., Kharkiv, 39  [in Ukrainian].
 8. Danilenko, I. A, Grokha, G. D., Dryga, A. P, & Belikov, A. A. (1972). Tekhnologiya proizvodstva svininy v spetsializirovannom kolkhoze „Oktyabr” Volchanskogo rayona Khar’kovskoy oblasti: metod. rek. [Technology of pork production in the specialized collective farm „Oktyabr” in the Volchansky district of the Kharkov region: method. rec.]. Nauchno-issledovatel’skiy institut zhivotnovodstva Lesostepi i Poles’ya USSR − Research Institute of Animal Science of the Forest-Steppe and Polissya of the Ukrainian SSR. Kharkov, 66  [in Ukrainian].
 9. Borodinov, P. A., Serdyuk, S.I., & Belikov, A. A. (1974). Nash opyt. [Our experience]. Svinovodstvo. 10, 17−18 [in Russian].
 10. Martynyuk, I. M., Sushko, O. B., & Belikov, A. A. (2021). Naukovo-konsultatyvna diyalnist vydatnoho vchenoho v haluzi vidtvorennya svyney S. I. Serdyuka (1926-1990) (do 95-richchya vid dnya narodzhennya). [Scientific-advisory activity of the outstanding scientist in the field of pig reproduction S.I. Serdyuk (1926-1990) (to the 95th anniversary of his birth) ]. Naukovo-tekhnichnyy byuleten instytutu tvarynnytstva NААN − Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Science of Ukraine. Kharkiv, № 125, 13−17 [in Ukrainian].
 11. Serdyuk, S. І. (1963). Iskusstvennoye osemeneniye sel’skokhozyay-stvennykh zhivotnykh (obobshcheniye pered. opyta) [Artificial insemination of farm animals (generalization of prior experience)]. Scientific research Institute of Animal Science of the Forest-Steppe and Polesye of the Ukrainian SSR. Knizhnoye izdatel’stvo. Kharkov, 91−99 [in Ukrainian].
 12. Melnyk, Y. F., Mykytyuk, D. M., & Lytovchenko, A. M. (2003). Instruktsiya iz shtuchnoho osimeninnya svyney [Instructions for artificial insemination of pigs]. Ahrarna nauka − Agricultural science, Kyiv, 54 [in Ukrainian].
 13. Serdyuk, S. I., & Belikov, A. A. (1966). Prylad dlya shtuchnoho osimeninnya svyney. [Device for artificial insemination of pigs]. Visnyk sil’skohospodarskoy nauky. 3, 77 [in Ukrainian].
 14. Belikov, A. A, & Serdyuk, S. I. (1991). Stanok SSKHM-2 i pribor POS-7 dlya iskusstvennogo osemeneniya sviney [SSHM-2 machine and POS-7 device for artificial insemination of pigs]. [listovka]. Proizvodstvenno-nauchnoye ob’yedineniye po plemennomu delu v zhivotnovodstve [Production and scientific association for breeding in animal  husbandry].  Kyiv [in Ukrainian].
 15. Serdyuk, S. I., Belikov, A. A., & Dyachenko, N. F. (1981). Universal’noye chuchelo dlya vzyatiya spermy ot khryakov (vnedreno v opytnom  khozyaystve „Ukrainka”, 1980 g.) [Universal stuffed animal for taking semen from boars (introduced in the pilot farm „Ukrainka”, 1980) ]. inform. listok − inform. Leafle., Kharkiv, № 207, 4 [in Ukrainian].
 16. Belikov, A. A. (1992). Stanok SSKHM-2 dlya shtuchnoho osimeninnya svyney. Osnovni naukovi rozrobky instytutu dlya vprovadzhennya u vyrobnytstvo [The SSHM-2 machine for artificial insemination of pigs. The main scientific developments of the institute for implementation in production], Іnstytutu tvarynnytstva –   Ukrayinsʹkoyi Akademiyi Ahrarnykh Nauk ‒ Institute of Animal Science Ukrainian Academy of Agrarian Sciences.  Kharkov, 46−47  [in Ukrainian].
 17. Serdyuk, S. I. (1968). Iskusstvennoye osemeneniye sviney [Artificial іnsemination of рigs]. Izdatel’stvo „Prapor” − „Prapor” publishing house. Kharkov, 93  [in Ukrainian].
 18. Serdyuk, S. I., & Belikov, A. A. (1976). Instruktsiya po iskusstvennomu osemeneniyu sviney [Instructions for artificial insemination of pigs]. Moscow : Kolos, 76  [in Russian].
 19. Serdyuk, S., Belikov, A., Kaprel’yants, N, Poznyakovskiy, I, Soskin, I. (1984). Termostat dlya khraneniya spermy khryakov [Boar semen thermostat ]. Svinovodstvo − Pig breeding, № 10, 31 [in Russian].
 20. Serdyuk, S. I. (1970). Osnovnyye voprosy teorii i praktiki iskusstvennogo osemeneniya sviney [The main questions of the theory and practice of artificial insemination of pigs]. (Doctor’s thesis). Kharkov [in Ukrainian].
 21. Belikov, A. A. (1969). Sovershenstvovaniye metoda khraneniya spermy khryakov i tekhniki iskusstvennogo osemeneniya [Improving the method of storing boar semen and artificial insemination techniques]. (Candidates thesis.). Rostov  [in Russian.].
 22. Velichko, I. M. (1970). Sovershenstvovaniye sposobov khraneniya kachestva spermy proizvoditeley pri yeye konservirovanii [Improving the ways of storing the quality of sperm producers during its conservation]. (Candidate’s thesis). Kharkov  [in Ukrainian].
 23. Tkachuk, M. N. (1972). Izucheniye oplodotvoryayemosti sviney pri iskusstvennom osemenenii raznymi dozami spermy [Study of fertility of pigs with artificial insemination with different doses of sperm]. (Candidates thesis). Kharkov  [in Ukrainian].
 24. Trubayev, V. M. (1972). Organizatsiya vosproizvodstva sviney metodom iskusstvennogo osemeneniya v krupnykh promyshlennykh svinovodcheskikh khazyaystvakh [Organization of pig reproduction by artificial insemination in large industrial pig breeding farms ]. (Candidates thesis).  Kharkov [in Ukrainian].
 25. Bogomolov, Y. T. (1974). Sovershenstvovaniye organizatsii iskusstvennogo osemeneniya sviney transportirovannoy spermoy [Improving the organization of artificial insemination of pigs with transported semen]. (Candidates thesis). Kharkov  [in Ukrainian].
 26. Makovetskiy, T. V. (1975). Izucheniye izbiratel’nosti oplodotvoreniya u sviney pri iskusstvennom osemenenii smeshannoy spermoy [Study of the selectivity of fertilization in pigs with artificial insemination with mixed sperm]. (Candidates thesis). Kharkov  [in Ukrainian].
 27. Ivanov, V. S. (1982). Sovershenstvovaniye sposoba asepticheskogo vzyatiya i obrabotki spermy khryakav [Improving the method of aseptic collection and processing of boar semen]. (Candidates thesis).  Voronezh [in Russian].
 28. Dyachenko, N. F. (1982). Sovershenstvovaniye tekhnologii iskusstvennogo osemeneniya svinomatok v krupnykh promyshlennykh svinovodcheskikh kompleksakh [Improvement of the technology of artificial insemination of sows in large industrial pig breeding complexes]. (Candidates thesis).  Voronezh  [in Russian].
 29. Temir, O. I. (1989). Stimulyatsiya reproduktivnykh funktsiy svinomatok i povysheniye effektivnosti iskusstvennogo osemeneniya v promyshlennom svinovodstve [Stimulating the reproductive functions of sows and increasing the efficiency of artificial insemination in industrial pig breeding]. (Candidates thesis). Voronezh  [in Russian].
 30. Shkolina, G. V. (1989). Fiziologicheskoye obosnovaniye optimal’nikh srokov i kratnosti iskusstvennogo osemeneniya sviney [Physiological substantiation of the optimal timing and frequency of artificial insemination of pigs]. (Candidates thesis). Kharkov  [in Ukrainian].
 31. Tyshchenko, V. I. (1993). Pidvyshchennya efektyvnosti vykorystannya knuriv-plidnykiv v promyslovykh svynokompleksakh [Improving the efficiency of the use of breeding boars in industrial pig farms]. (Candidates thesis). Kharkov  [in Ukrainian].
 32. Serdyuk, S. I., Zvereva, A. P., Belikov, A. A. (1988). Zamorazhivaniye i dlitel’noye khraneniye spermy khryakov [Freezing and long-term storage of boar semen]. „Sostoyaniye i perspektivy razvitiya biotekhnologii v zhivotnovodstve” respublikanskaya nauchnaya konferentsiya −„State and prospects of development of biotechnology in animal Science” : republican Scientific Conference „State and prospects of development of biotechnology in animal husbandry. Kharkov, 39 [in Ukrainian].
 33. Belikov, A. A. (1992). Ratsionalne dozuvannya spermy knuriv-plidnykiv. Osnovni naukovi rozrobky instytutu dlya vprovadzhennya u vyrobnytstvo [Rational dosing of sperm of breeding boars. The main scientific developments of the institute for implementation in production]. Institut zhivotnovodstva UAAN, Р. 1 − Institute of Animal Science UAAN, Р. 1, Kharkiv, 197  [in Ukrainian].
 34. Belikov, A. A. (1992). Metodika glubokogo zamorazhivaniya i dlitel’nogo khraneniya spermy khryakov-proizvoditeley [Method of deep freezing and prolonged storage of boar-producing sperm]. Novoye v metodakh zootekhnicheskikh issledovaniy – New in methods of zootechnical studie / UAAN, Institut zhivotnovodstva. Kharkiv, 1, 197 – 199  [in Ukrainian].
 35. Belikov, A. A., Lisichenko, N. T., & Stolyarov, A. V. (2003). Povysheniye effektivnosti iskusstvennogo osemeneniya svinomatok na osnove lazernoy obrabotki spermy khryakov [Improving the efficiency of artificial insemination of sows based on laser processing of boar semen]. Kvantovaya terapiya v veterinarii: Sbornik trudov − Quantum Therapy in Veterinary Medicine: Proceedings. Moscow, 190 – 193 [in Russian].
 36. Martynyuk, I. M., Stryzhak, T. A., & Sakhatskyy, H. I. (2020). Vyzhyvanist spermy knuriv za vykorystannya u rozbavnykakh dystylovanoyi vody riznoho vyrobnytstva [Survival boar semen for use in distilled water diluents of various productions]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Science of Ukraine. Kharkiv, № 124, 115 – 123  [in Ukrainian].
 37. Martynyuk, I. M., & Stryzhak, T. A. (2021). Stymulyuyuchyy efekt feromonu u rizni pory roku na statevu funktsiyu svynomatok [Stimulating effect of pheromone at different times of the year on sexual function of sows]. materialy 1 Ukrayinsko-polskoho forumu „Ahroperspektyvy”‒ materials of the 1 Ukrainian-Polish Forum „Agroperspectives”. Instytut biolohiyi tvaryn NAAN − Institute of Animal Biology NAAS. Lviv, 75  [in Ukrainian].