The level of discretion of reproductive qualities and their correlation relations in sows of different interbreed differentiation according to some evaluation indexes

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-216-226

Khalak V. I.,
Candidate of Agricultural Sci., senior scientist,
https://orcid.org/0000-0002-4384-6394,
State Institution «Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine»,
Gutyj B. V.,
Doctor of Veterinary Medicine. Sci., Professor,
https://orcid.org/0000-0002-5971-8776,
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Korkh I. V.,
Candidate of Agricultural Sci., senior scientist,
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X,
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

Keywords: sow, reproductive qualities, breeding value, evaluation index, discreteness, variability, correlation


Abstract

 The article presents the results of studies of reproductive qualities of sows of different classes of distribution according to some evaluation indexes, the level of their discreteness and correlation. The study was conducted in agricultural enterprises of the Dnipropetrovsk region and the laboratory of animal husbandry of the State Institution «Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine». The work was performed according to the research program of NAAS №30 «Pigbreeding».
Evaluation of sows for reproductive qualities was carried out taking into account the following characteristics: fertility, goal; high fertility, kg, milk yield, kg; nest weight at the time of weaning at the age of 28 days, kg, safety, %. The level of discrete features of reproductive qualities was calculated by the method of V. V. Seromolot, S. I. Svyatchenko (1984), indexes of reproductive qualities (I) – by the method of M. D. Berezovsky (quoted by P. A. Vashchenko, 2019), IRQ – according to the method of I. P. Sheiko and others (2006), biometric processing of research results – according to the methods of G. F. Lakin (1990).
It is established that sows of the Large White breed of the controlled herd are characterized by high indicators of reproductive qualities. Taking into account the class of distribution of animals according to the index Berezovsky M. D. and the index of reproductive qualities of the sow (IRQ) a significant difference was found in fertility (4.1-4.2 goals), milk yield (23.5–23.7 kg) and nest weight at the time of weaning at the age of 28 days 25.2 kg). The discreteness factor (D) of reproductive traits in sows of the experimental groups ranged from 0.028 to 0.288. The number of significant correlation coefficients between the traits of reproductive qualities of sows and evaluation indices is equal to 90.00 %. The relationship between the index Berezovsky M. D. and the index of reproductive qualities of the sow (IRQ) is equal to 0.990 ± 0.0017 (tr=580.12; p<0.001). This indicates the effectiveness of their use in further breeding and breeding work with pigs of Large White breed. The use of sows of class M+ provides additional products at the level of +16.79–16.98 % or +421.06 -+416.35 UAH/head.

References

 1. Bekenev, V. A. (2007). Selektsiya sviney [Selection of pigs]. Novosibirsk: RASKHN, SО. [in Russian].
 2. Bazhov, G. M., & Komlackij, V. I. (1989). Biotehnologija intensivnogo svinovodstva [Biotechnology of intensive pig breeding]. Moscow : Rosagropromizdat in Russian).
 3. Hetya, A. A. (2009). Orhanizatsiya selektsiynoho protsesu v suchasnomu svynarstvi. [Organization of the selection process in modern pig breeding]. Poltava : Poltavskiy literator [in Ukrainian].
 4. Tserenyuk, O. M., Akimov, O. V., & Chalyі, O. I. (2012). Porodno-liniyna hibrydyzatsiya v svynarstvi Kharkivskoyi oblasti [Breed-linear hybridization in pig breeding of Kharkiv region]. Rozvytok naukovoyi spadshchyny profesora M.D. Lyubetskoho shchodo rozvedennya i selektsiyi silskohospodarskykh tvaryn : materialy Mizhnarodnoyi naukovoyi konf. – Rozvytok naukovoi spadshchyny profesora M. D. Liubetskoho shchodo rozvedennia i selektsii silskohospodarskykh tvaryn : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Kharkiv, Kharkivska derzhavna zooveterynarna akademiia, 66–71. [in Ukrainian].
 5. Khalak, V. I. (2015). Nekotoryye selektsionnyye priznaki sviney i ikh otsenka s ispol’zovaniye innovatsionnykh metodov. [Some breeding traits of pigs and their assessment using innovative methods]. Nauchnyy faktor v strategii innovatsionnogo razvitiya svinovodstva : sb. materialov XXII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii – The scientific factor in the strategy of innovative development of pig breeding : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Grodno : Grodnenskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 140–145. [in Russian].
 6. Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., & Lytvyshchenko, L. (2020). Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 356–360. doi: 10.15421/2020_109.
 7. Voloshchuk, V. M., & Khalak, V. I. (2015). Produktyvnistʹ svyney riznoyi pleminnoyi tsinnosti ta klasiv rozpodilu za indeksamy O. Vanhena ta A. Sazera, K.H. Fredina. [Productivity of pigs of different pedigree values and classes of rozpodil according to the indexes of O. Wangen and A. Sazer, H. Fredin. Swine]. SvynarstvoSwine breeding. Poltava : Instytut svynarstva i ahropromyslovoho vyrobnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk, 67, 81–86. [in Ukrainian].
 8. Kovalenko, T.(2011). Udoskonalennia otsinky produktyvnykh i pleminnykh yakostei svynei za selektsiinymy indeksamy [Improving the assessment of productive and breeding qualities of pigs by selection indices]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Poltava [in Ukrainian].
 9. Tcsereniuk, О. М., Khvatov, F. I., & Strizhak, Т. А. (2010). Efektyvnist selektsionnykh i otsiochnykh indeksiv materinskoi produktivnosti svinei [The effectiveness of selection and evaluation indices of maternal productivity of pigs]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAANThe Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 102, 173– [in Ukrainian].
 10. Khalak, V. I. (2020). Produktivnost’ i jekonomicheskaja jeffektivnost’ ispol’zovanija svinomatok raznoj plemennoj cennosti [Produktivnost’ i jekonomicheskaja jeffektivnost’ ispol’zovanija svinomatok raznoj plemennoj cennosti]. Aktual’nye problemy innovacionnogo razvitija i kadrovogo obespechenija APK: materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Minsk, 4–5 ijunja 2020 goda [Productivity and economic efficiency of use of sows of different breeding value : Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference]. Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tehnicheskij universitet, 158– [in Russian].
 11. Vashchenko, P. A. (2010). Vyznachennya pleminnoyi tsinnosti svyney riznymy metodamy [Determination of breeding value of pigs by different methods]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorya – Ukrainian Black Sea region agrarian Science. Mykolayiv, 2(1(52), 77– [in Ukrainian].
 12. Vashchenko, P. A. (2019). Prohnozuvannia pleminnoi tsinnosti svynei na osnovi liniinykh modelei selektsiinykh indeksiv ta DNK-markeriv [Prohnozuvannia pleminnoi tsinnosti svynei na osnovi liniinykh modelei selektsiinykh indeksiv ta DNK-markeriv]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Mykolaiv [in Ukrainian].
 13. Sposob kompleksnoy otsenki reproduktivnykh kachestv svinomatok [The method for a comprehensive assessment of the reproductive qualities of sows] (2008) : patent RF № 2340178. № 2006118083; zayavl. 26.05.2006; opubl. 10.12. Byul. № 34. 7 р. [in Russian].
 14. Seromolot, V. V., & Svjatchenko, S. I. (1984). Ocenka stepeni diskretnosti otdel’nyh rodstvennyh grupp sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh metodami matematicheskoj statistiki [Assessment of the degree of discreteness of individual related groups of farm animals by methods of mathematical statistics]. Sel’s’kohozjajstvennaja biologija, 3, 119–120. [in Russian].
 15. Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti ispol’zovaniya v sel’skom khozyaystve rezul’tatov nauchno-issledovatel’skikh rabot, novoy tekhnologii, izobreteniy i ratsionalizatorskikh predlozheniy. [Methodology for determining the economic efficiency of using the results of research and development work, new technology, inventions and rationalization proposals in agriculture] (1983). Moscow : VAIIPI [in Russian].
 16. Lakin, G. F. (1990). Вiometriya [Biometrics]. Moscow : Vysshaia shkola [in Russian].