The gene pool of the trakehner horse breed of domestic selection

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-79-89

Zaderikhina O.,
research,
https://orcid.org/0000-0002-8907-4908,
Rossokha V.,
ph. d., sen. research,
https://orcid.org/0000-0002-0978-9349,
Tur G.,
ph. d.,
Oliinychenko Y.,
ph. d.,
https://orcid.org/0000-0002-1000-0683,
Brovko O.,
н. с.,
Institute of Animal Science NAAS

Keywords: Trakehner breed, gene pool, alleles, population, horses, frequency


Abstract

The article outlines the data on the study of the specifics of the gene pool of the horses of the Trakehner breed of domestic selection as a whole (n = 236), and leading tribal business entities and the private sector.
Immunogenetic differences are identified and a comparative characteristic of horses of farms behind frequencies and spectrum of alleles of genetic blood group systems has been carried out.
The population of the Trakehner breed of horses of domestic selection owns a peculiar immunogenetic profile in the context of the tribal business entities and the private sector, owns certain specificity and variability, which is associated with both breed differences and different breeding methods in our country.
In stallions (n=89), the frequency of the Dcegm allele (q=0,034), Dd (q=0.124), Ddg (q=0.079), Ddk (q=0.337) is significantly a significant temple, and Dbcm alleles (q=0.129), Dcgm (q=0.185), Dde (q=0.112) significantly low than the Dcegm mares (n=147) (q=0.014), Dd (q=0.102), Ddg (q=0.065), Ddk (q=0.320) and Dbcm (q=0.146), Dcgm (q=0.207), Dde (q=0.139) – respectively. Also, the stallions had no allele Dad.
The Trakehner horse breed of domestic selection has the highest concentration in the frequencies of alleles DDK (q=0.326), and somewhat high in the frequencies of Dcgm alleles (q=0.199), Dbcm (q=0.139) and Dde  (q=0.129). The allele Dad (q=0,004) is extremely rare.
The most common among all the populations of the Trakehner horse breed studied by us according to the D-system are the alleles Dcgm, Ddk. They were observed on all farms of certified horses of this breed. The highest frequencies of the Dcgm allele in the farms: OOO “Borzhava Plus” (q=0.35), OOO “Kleinoda” (q=0.33), OOO “KSK”Prodani koni”(q=0.31), SOOO AF “Zorya”(q=0.21) and private owners (q=0.22). The frequency of the Ddk allele is the highest in the farms of OOO “Borzhava Plus” (q=0.65), the horse farm “Vinnichina” (q=0.50), OOO “Kleinoda” (q=0.50), OOO “Russia” (q=0.50).
In the same system, the Dcegm allele was observed in 4 farms: SOOO AF “Zorya” (q=0.03), the equestrian plant “Vinnichina” (q=0.07), in small farms (q=0.03) and frequent sectors (q=0.05).
The highest number of homozygous horses of the Trakehner breed in farms: GP “Pivdenkonetsenter” (N = 5), OOO “Russia” (n = 5) and in small farms (n = 8).

References

 1. Chashkin, I. N., Shahova, I. S., & Dorofeeva, N. V. (1980). Sovremennoe sostojanie trakenenskoj porody i metody ee sovershenstvovanija. Gosudarstvennaja plemennaja kniga trakenens’koj porody loshadej. [The current state of the train breed and methods of its improvement. State Tribal Book of the Breed of Horses]. Moscow, 2, 7-38) [in Russian].
 2. Teegen, R. (2008). Analysis of a breeding program using the example of the Trakehner Breeding Association (Doctoral thesis). University Kiel.
 3. Kamzolov, B. M. (2009). Nasledie Trakena. [Traken’s Legacy]. Sankt-Peterburg: OOO «Gippomanija» [in Russian].
 4. Zubets, M. V. (1994). Teoreticheskie i prakticheskie predposylki ispol’zovanija nasledstvennogo polimorfizma pri razvedenii sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh [Theoretical and practical prerequisites for the use of hereditary polymorphism during the dilution of agricultural animals]. Molekuljarno-geneticheskie markery zhivotnyh, tezisy докл. І междунар. конф. по молекулярно-генетическим маркерам животных,27-29 janvarja 1994 g., Kiev[Molecular genetic markers of animals, Abstracts of papers Іrd International Conf. on molecular genetic markers of animals, January 27-29, 1994, Kiev]. Kiev : Agrarna nauka, (pp.81 – 82) [in Russian].
 5. Zubets, M. V., Burkat, V. P., Melnik, Yu. F., Huziev, I. V., Yefimenko, M. Ya., Podoba, B. Ye., Biriukova, O. D., & Liashenko, Yu. V. (2007). Metodolohichni aspekty zberezhennia genofondu silskogospodarskykh tvaryn. [Methodological aspects of conservation of agricultural animal gene pool]. Kyiv : Agrarna nauka [in Ukrainian].
 6. Mel’nik, Yu. F., Burkat, V. P., & Huzyev, I. B (2002). Selekcionnyj process i sostojanie geneticheskih resursov zhivotnovodstva v Ukraine. [Selection process and state of animal genetic resources in Ukraine]. Kiev : Agrarna nauka [in Russian].
 7. Volkov, D. A., & Latka, O. M. (1998). Ukrajinska verhova poroda konej. [Ukrainian upper horse breed]. Tvarynnytstvo Ukrainy, 5. 17-18 [in Ukrainian].
 8. Belikova, K. V., Tkachova, I. V., & Kunets, V. V. (2019). Vplyv trakenenskoi porody na formuvannia ukrayinskoi verkhovoi porody konei. [The influence of the tracheken breed on the formation of a Ukrainian horse breed of horses]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN[Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Science of Ukraine]. Kharkiv,  121, 60-75 [in Ukrainian].
 9. Dubrovskaya, R. N., & Starodumov, I. M. (1996). Metodicheskiye rekomendatsii po ispol’zovaniyu polimorfnykh sistem belkov i grupp krovi pri kontrole dostovernosti proiskhozhdeniya loshadey [Methodical recommendations for the use of polymorphic systems of proteins and blood groups in the control of the reliability of the origin of horses]. Divovo [in Russian].
 10. Khrabrova, L. A., & Dubrovskaya, R. N. (2005). Metodicheskie rekomendatsii po proizvodstvu i ispol’zovaniyu syvorotok-reagentov dlya tipirovaniya grupp krovi loshadey [Methodical recommendations for the production and use of serum reagents for typing of blood groups of horses]. Divovo [in Russian].
 11. Rossokha, V. I., Tur, H. M., Zaderykhina, O. A., Kovalova, T. M., & Drobyazko, O. V. (2016). Metodychni rekomendatsii po henetychnii otsintsi bioriznomanittia ta formuvannia henotypovoi struktury malochyselnykh porid silskohospodarskykh tvaryn. [Methodical recommendations on genetic evaluation of biodiversity and formation of genotype structure of not numerous breeds of farm animals]. Kharkiv [in Ukrainian].