Selection efficiency of inbred cattle of ukrainian whitehead breed

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-232-245

Voitenko S. L.,
Doctor of Agrarian Sciences, Prof.,
Sydorenko O. V.,
Ph.D, Senior Researcher,
Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M. V. Zubets of NAAS

Keywords: cattle breeding, Ukrainian Whitehead breed, breeding methods, degree of inbreeding, cows, heifers, productivity


Abstract

The stated results of using outbreeding and inbreeding in a selection of cattle of the Ukrainian Whitehead breed, which belongs to the local population and is preserved only in one breeding herd. It was revealed that animals obtained from related breeding are characterized by a sufficiently high level of productivity and normal reproductive qualities. Although outbred and inbred heifers in the process of growth from birth to 18 months of age differed somewhat from each other in live weight, the difference was not statistically significant. In different periods of growth, both outbred and inbred animals had an advantage, indicating the possibility of improving the trait by purebred breeding methods. The absolute increase in live weight of experimental heifers on rearing was: Group I – 295 kg, II – 289 kg, III – 298 kg, IV – 308 kg and V – 293 kg without a statistically significant difference between the groups, which made it possible to conclude that there was no inbred depression when breeding cattle of a given herd through a related selection of parental pairs. It is recognized that the selection of calves to increase their live weight at birth will not have a positive effect on the trait during the growth of animals, as evidenced by the correlation between them. As a result of the study of reproductive ability, the expediency of obtaining and using inbred cattle in a herd, which was inseminated almost a month earlier than outbred, was proved. Between outbred and inbred cows, a significant differentiation of milk yield for the first – third lactation was found, without a significant advantage of animals obtained by one or another method of purebred breeding. According to the first lactation, the highest milk yield was observed in cows of the close inbreeding group (group V) – 4501 kg, which exceeded the outbred ones by 150 kg and the lower inbred ones (groups II-IV) by 191 – 633 kg. Inbred cattle with distant, moderate and close degrees of inbreeding at the second lactation had from 4629 kg to 4719 kg of milk, with the highest rate in cows of a moderate degree of inbreeding, while outbred cows produced only 4582 kg. Cows of a moderate degree of inbreeding had the highest milk yield in the third lactation – 5204 kg and the lowest – 3897 kg of the group of a close degree of inbreeding. Outbred cows for this trait were superior only to individuals of the group of close inbreeding. The results of a comparative analysis of economically useful traits of outbred and inbred cows and heifers of the Ukrainian Whitehead breed indicate the possibility of using a related selection of parental pairs in a herd to increase the efficiency of interbreeding selection, replicate the hereditary traits of the ancestor and preserve the disappearing domestic breed of cattle.

References

 1. Anisimova, Ye., & Gosteva Ye. (2013). Effektivn·yye priyemy selektsii simmental’skogo skota [Effective methods of breeding Simmental cattle]. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo – Dairy and beef cattle farming, 3, 19–21 [in Russian].
 2. Biriukova, K. S. (1963). Biloholova ukrainska poroda [Ukrainian Whiteheaded breed]. Pleminna robota z porodamy velykoi rohatoi khudobyBreeding work with breeds of cattle. (pp. 272–293). Kyiv [in Ukrainian].
 3. Voytenko, S. L. (2003). Effektivnost’ primeneniya inbridinga v zakrytoy populyatsii sviney [The effectiveness of inbreeding in a closed population of pigs]. Zootekhniya – Zootechniya, 8, 13 –14 [in Russian].
 4. Voitenko, S. L. (2016). Mozhlyvist pidvyshchennia molochnoi produktyvnosti u koriv lokalnykh pored [The ability to increase milk production in cows of local breeds]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 4, 72–75 [in Ukrainian].
 5. Kravchenko, N. A., Vinnichuk, D. T., Gavrilenko, V. P., & Pavlovskiy, G. A. (1985). Vliyaniye inbridinga na molochnuyu produktvinost’, vposproizvoditel’nuyu sposobnost’ i ekster’yer korov-rekordistok simental’skoy porody [Influence of inbreeding on milk production, reproductive ability and conformation of record-breaking cows of the Simmental breed]. Molochnomyasnoye skotovodstvo – Dairy and beef cattle Farming. Kharkiv, 66, 13–17 [in Russian].
 6. Zubet, M. V. Burkat, V. P., Yefimenko, M. Ya., & Polupan, Yu. P. (2001). Henetyka i selektsiia u skotarstvi [Genetics and selection in animal husbandry]. Henetyka i selektsiia v Ukraini na mezhi tysiacholit – Genetics and selection in Ukraine at the turn of the millennium. (Vols. 4), (pp. 181–198). Kyiv : Lohos [in Ukrainian].
 7. Zubets, M. V., Burkat, V. P., Mel’nik, Yu. F., Yefimenko, M.Ya., Petrenko, I. P., & Khavruk A.F. (1997). Genetika, selektsiya i biotekhnologiya v skotovodstve [Genetics, selection and biotechnology in cattle breeding]. Kyiv : BMT [in Russian].
 8. Huziev, I. V. (2007). Kontseptualni osnovy zberezhennia henofondu silsko-hospodarskykh tvaryn v Ukraini [Conceptual foundations of conservation of the gene pool of farm animals in Ukraine]. Problemy zberezhennia henofondu tvaryn – Problems of preserving the gene pool of animals : materialy tvorch. dyskusii – creative materials. discussions (pp. 4–25). Kyiv : Ahrarna nauka [in Ukrainian].
 9. Dunin, I. M., Trufanov, V. G., & Novikov, D. V. (2012). Ispol’zovaniye inbridinga v molochnom skotovodstve [Use of inbreeding in dairy cattle breeding]. Zootekhniya – ‘Zootechniya, 9, 2–3 [in Russian].
 10. Zhebrovskyi, L. S. (2002). Selektsiia tvaryn [Selection of animals]. Sankt-Peterburg : Lan [in Ukrainian].
 11. Zvereva, Ye. A., & Murav’yeva, N. A. (2016). Effektivnost’ primeneniya inbridinga pri razvedenii korov yaroslavskoy porody [Efficiency of inbreeding in breeding cows of the Yaroslavl breed.]. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel’skiy zhurnal – International research journal, 11 (53), 5, 18–21. DOI: 10.18454/IRJ.2016.53.121 [in Russian].
 12. Yefimenko, M. Ya., Porkhun, M. H., Chekhivskyi, M. Y., Boiarska, A. V., & Bulka, V. M. (2008). Stan zberezhennia henofondu biloholovoi ukrainskoi porody na suchasnomu etapi [The state of preservation of the gene pool of the Ukrainian Whiteheaded breed at the present stage] / Rozvedennia i henetyka tvarynAnimal Breeding and Genetics. Kyiv. 42, 82–87 [in Ukrainian].
 13. Kostenko, A. I., Siratskiy, I. Z., Merkushin, V. V., & Shapirko, V. V. (1994). Inbriding i plemennaya tsennost’ bykov-proizvoditeley [Inbreeding and breeding value of sire bulls] Tsitologiya i genetika – Cytology and genetics, 28, 1, 54 –59 [in Russian].
 14. Klimova, S. P., Shendakov, A. I., & Shendakova, T. A. (2012). Vliyaniye stepeney inbridinga na molochnuyu produktivnost’ cherno-pestrogo golshtinizirovannogo skota [Influence of the degrees of inbreeding on the milk productivity of Black-and-White Holstein cattle]. Vestnik orlovskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta – Bulletin of the Oryol State Agrarian University, 4 (12), 86–89 [in Russian].
 15. Kravchenko, M. A. (1969). Teoretychni osnovy rozvedennia tvaryn po liniiakh [Theoretical foundations of animal breeding along the lines]. Tvarynnytstvo Ukrainy – Livestock of Ukraine, 11, 17–19 [in Ukrainian].
 16. Krasota, V. F. Lobanov, V. T., & Dzhaparidze, T. G. (1990). Razvedeniye sel’skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Breeding of farm animals]. Moscow : Agropromizdat [in Russian].
 17. Ladyka, V. I. (1998). Efektyvnist sporidnenoho spariuvannia v selektsii buhaiv-plidnykiv burykh porid [The efficiency of related mating in the selection of breeding bulls of brown breeds]. Visnyk ahrarnoi nauky – Bulletin of Agricultural Science, 6, 52–54 [in Ukrainian].
 18. Mykytas, R. Ye., Demchuk, V. V., & Papakina, N. S. (2001). Prohnozuvannia molochnoi produktyvnost koriv chervonoi stepovoi porody riznoho stupenia inbrydynhu [Prediction of milk productivity of cows of red steppe breed of different degree of inbreeding.]. Tavriiskyi naukovyi visnyk – Taurida Scientific Herald, 17, 59–62 [in Ukrainian].
 19. Pidpala, T. V. (2007). Porodotvornyi protses ta inbrydynh u molochnomu skotarstvi [Breeding process and inbreeding in dairy farming]. Rozvedennia i henetyka tvaryn Animal Breeding and Genetics. Kyiv, 41, 164–171 [in Ukrainian].
 20. Hladii, M. V., Polupan, Yu. P., Basovskyi, D. M., Vyshnevskyi, L. V., Kovtun, S. I., Sydorenko, O. V. (2018). Prohrama zberezhennia henofondu lokalnykh i znykaiuchykh porid silskohospodarskykh tvaryn v Ukraini na 2017–2025 roky [The program of preservation of the gene pool of local and endangered breeds of farm animals in Ukraine for 2017–2025]. Sumy [in Ukrainian].
 21. Rudyk, I. A., & Stavetska, R. V. (2010). Konsolidovanist ta sporidnenist linii holshtynskoi porody v Ukraini [Consolidation and cognation of Holstein breed lines in Ukraine]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva – Animal Husbandry Products Production and Processing, 3 (72), 3–8 [in Ukrainian].
 22. Soldatov, A. P., & Speranskiy, A. Т. (1975). Vliyaniye inbridinga na molochnuyu produktivnost’ krupnogo rogatogo skota shvitskoy porody [The influence of inbreeding on dairy productivity of cattle of Swiss breed]. Geneticheskiye osnovy povysheniya produktivnosti sel’skokhozyaystvennykh zhivotnykh Genetic bases of increase of productivity of farm animals. Mosсow, 96, 15–21 [in Russian].
 23. Petrenko, I. P., Zubets, M. V., Burkat, V. P., & Petrenko, A. P (2005). Teoriia systemnoho analizu «krovozmishennia» u tvaryn [Theory of system analysis of “incest” in animals]. Kyiv : Ahrarna nauka [in Ukrainian].
 24. Croquet, C., Mayeres, P., Gillon, A., Vanderick, S., & Gengler, N. (2006). Inbreeding depression for global and partial economic indexes, production, type, and functional traits. Journal of dairy science, 89 (6), 2257–2267. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(06)72297-4.
 25. Bjelland, D. W., Weigel, K. A., Vukasinovic, N., & Nkrumah, J. D. (2013). Evaluation of inbreeding depression in Holstein cattle using whole-genome SNP markers and alternative measures of genomic inbreeding. Journal of dairy science, 96 (7), 4697–4706. https://doi.org/10.3168/jds.2012-6435.
 26. Rokouei, M., Vaez Torshizi, R., Moradi Shahrbabak, M., Sargolzaei, M., & Sørensen, A. C. (2010). Monitoring inbreeding trends and inbreeding depression for economically important traits of Holstein cattle in Iran. Journal of Dairy Science, 93(7), 3294–3302. DOI:10.3168/jds.2009-2748.
 27. Smith, L. A., Cassell, B. G., & Pearson, R. E. (1998). The Effects of Inbreeding on the Lifetime Performance of Dairy Cattle. Journal of Dairy Science, 81(10), 2729–2737. DOI:10.3168/jds.s0022-0302(98)75830-8.