Protein metabolism indicators and their correlation with fattening and meat qualities of young pigs of different intensity of formation in early ontogenesis

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-233-244

Khalak V. I.,
Ph. D., Senior Researcher,
https://orcid.org/0000-0002-4384-6394,
State Institution "Institute of Grain Crops of the NAAS",
Rossokha V. I.,
Ph. D., Senior Researcher,
https://orcid.org/0000-0002-0978-9349,
Institute of Animal Husbandry of the NAAS,
Bordun O. M.,
Ph. D., Senior Researcher,
https://orcid.org/0000-0001-6144-771X,
Institute of Agriculture of the Northeast of the NAAS,
Chehorka P. T.,
https://orcid.org/0000-001-7780-9578,
State Institution "Institute of Grain Crops of the NAAS"

Keywords: young pigs, breed, fattening and meat qualities, index, variability, correlation, cost of additional products


Abstract

The article presents the results of the study of biochemical indicators of blood serum and their relationship with the fattening and meat qualities of young pigs of the large white breed, as well as the calculation of the level of correlations between the signs and the economic efficiency of their use in the conditions of the industrial complex.
Studies show that the biochemical indicators of blood serum of young pigs of the large white breed correspond to the physiological norm of clinically healthy animals, namely: the total protein content is 83.46 g/l, the urea content is 5.15 mmol/l, the urea nitrogen content is 10.14 mg %; the coefficient of variation of the specified quantitative features of the interior ranges from 4.85 to 14.99 %. By the age of reaching a live weight of 100 kg, the animals of the total sample (N=42) exceed the minimum requirements of the elite class by 6.57, the thickness of lard at the level of 6-7 thoracic vertebrae – 28.62, the length of the chilled carcass – 3.72 %.
Taking into account the intrabreed differentiation of animals according to the “intensity of formation” index, it was established that the young pigs of the II experimental group (∆t=0.715-1.011) prevailed over the peers of the same age I (∆t=1.076-1.356) in terms of average daily live weight gain, the age of reaching a live weight of 100 kg and fat thickness at the level of 6-7 thoracic vertebrae by an average of 3.61%. There was no significant difference between the groups in the thickness of lard at the level of 6-7 thoracic vertebrae, the length of the chilled carcass, the largest (front) and smallest (back) width of the bacon half of the carcass. The number of reliable connections between biochemical indicators of blood serum, fattening and meat qualities of young pigs of the controlled population is 33.33 %. The criterion for selecting highly productive animals of the main herd according to the absolute indicators of the fattening and meat qualities of their offspring is their compliance with the elite class, and according to the “intensity of formation” index – 0.715-1.011 points.

References

 1. Voloshchuk, V. M., & Vasyliv A. P. (2013). Vidhodivel’ni, zabiyni ta m’yasni yakosti pidsvynkiv m’yasnykh porid [Fattening, slaughter and meat qualities of piglets of meat breeds] Svynarstvo, 62, 8-13. [in Ukrainian].
 2. Barkar, Ye. V., & Dekhtyar, Yu. F. (2017). Vykorystannya knuriv-plidnykiv m’yasnykh porid dlya pokrashchennya pokaznykiv rostu ta vidhodivelnykh yakostey molodnyaku svyney [Use of breeding boars of meat breeds to improve growth indicators and fattening qualities of young pigs] Nauchnyy vzhlyad v budushchee, 6 (5), 16-20. [in Ukrainian].
 3. Ban’kovska, I. B. (2016). Kompleksnyy vplyv faktoriv porody, stati ta zhyvoyi masy na pokaznyky m’yasnoyi produktyvnosti svyney [Complex influence of factors of breed, sex and live weight on indicators of meat productivity of pigs] Visnyk Sumsʹkoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Tvarynnytstvo, 7, 36-42. [in Ukrainian].
 4. Voloshchuk, V. M., & Vasyliv, A. P. (2013). Vidhodivelni, zabiyni ta m’yasni yakosti pidsvynkiv m’yasnykh porid [Fattening, slaughter and meat qualities of piglets of meat breeds] Svynarstvo, 62, 8-13. [in Ukrainian].
 5. Voloshchuk, O. V., & Hryshyna, L. P. (2017). Vplyv henotypu knuriv na vidhodivelni ta m’yasni oznaky otrymanoho vid nykh molodnyaku [Influence of wild boar genotype on fattening and meat characteristics of young animals obtained from them] Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu Seriya «Tvarynytstvo», 7 (33), 58-62. [in Ukrainian].
 6. Lykhach, V., Lykhach, A., Duczmal, M., Janicki, M., Ogienko, M., Obozna, A., Kucher, O., & Faustov, R. (2020). Management of innovative technologies creation of bio-products: monograph. Opole-Kyiv, 222 p. 85 tab. Fig. 14 (ISBN 978-83-66567-16-0), Polska.
 7. Chen, M., Wang, A. et al. (2004). Different allele frequencies of MC4R gene variants in Chinese pig breeds. Archiv fuer Tierzucht Dummerstorf. 47(5). 463-468.
 8. Vashchenko, P. A. (2019). Prohnozuvannya pleminnoyi tsinnosti svyney na osnovi liniynykh modeley selektsiynykh indeksiv ta DNK-markeriv [Forecasting the breeding value of pigs based on linear models of selection indices and DNA markers]. (Doctor’s thesis) Mykolayiv National Agrarian University. [in Ukrainian].
 9. Krasnoshchok, O. O. (2020). Formuvannya produktyvnosti svyney v zalezhnosti vid metodiv rozvedennya ta intensyvnosti rostu: [Formation of pig productivity depending on breeding methods and growth intensity]. (Extended abstract of candidate’s thesis) [in Ukrainian].
 10. Fontanesi, L. et al. (2010). Association between cathepsin L (CTSL) and cathepsin S (CTSS) polymorphisms and meat production and carcass traits in Italian Large White pigs. Meat Science. Vol. 85. P. 331-338.
 11. Kim, K. S., Larsen, N. J., & Rothschild, M. F. (2001). Rapid communication: linkage and physical mapping of the porcine melanocortin-4 receptor (MC4R) gene. Journal of Animal Science. 78. 3-16.
 12. Khalak, V. I. & Ivanina, O. P. (2021). Fattening and Meat Qualities of the Different Genotypes Large White Breed Young Pigs for the Gene MC4R Melanocortin Receptor and their Relationship with Some Biochemical Parameters of Blood Serum. In Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 24, 6. 47–60.
 13. Garmatyk, К., Susol, R., Broshkov, М., Danchuk, О. et al. (2020). Assessment of quality of modern commercial pork production. Food Science and Technology. 14, 2. 42-52.
 14. Susol, R., Garmatyuk, K., Tatsiy, O. (2021). The Phenomenon of Sexual Dimorphism in the Context of Rearing Pigs Modern Commercial Breeds under Conditions of the South of Ukraine. Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Ştiinţifice – Seria Zootehnie. 75. 307-312.
 15. Vashchenko, P. A. (2019). Prohnozuvannya pleminnoyi tsinnosti svyney na osnovi liniynykh modeley selektsiynykh indeksiv ta DNK-markeriv [Forecasting the breeding value of pigs based on linear models of selection indices and DNA markers]. (Extended abstract of doctor’s thesis) Mykolayiv National Agrarian University. [in Ukrainian].
 16. Siratskyy, Y. Z., Fedorovych, E. I., Hopka, B. P., Fedorovych, V. S., & Skotsyk, V. Ye. (2005). Inter’yer sil’s’kohospodars’kykh tvaryn [Interior of farm animals]. Kyiv: Vyshcha osvita [in Ukrainian].
 17. Berezovskyy, M. D., & Khatko, I. V. (2005). Metodyky otsinky knuriv i svynomatok za yakistyu potomstva v umovakh pleminnykh zavodiv i pleminnykh reproduktoriv [Methods of evaluation of boars and sows according to the quality of the offspring in the conditions of breedingfarms and breeding breeders]. Suchasni metodyky doslidzhen u svynarstvi. Poltava, 32–37. [in Ukrainian].
 18. Voloshchuk, V. M., Hetya, A. A., & Tserenyuk, O. M. (2017). Vyvchennya m’yasnoyi produktyvnosti svyney [Study of meat productivity of pigs] Metodolohiya ta orhanizatsiya naukovykh doslidzhen u tvarynnytstvi. 124-129. [in Ukrainian].
 19. Svechin, Yu. K. (1985). Prognozirovaniye produktivnosti zhivotnykh v rannem vozraste. [Predicting the productivity of animals at an early age]. Vestnik sel’skokhozyaystvennoy nauki. 4, 103-108. [in Russian].
 20. Hryban, V. H., Chumak, V. O., & Nemyrovskyy, V. I. (2001). Klinichna biokhimiya tvaryn. [Clinical biochemistry of animals] Dnipropetrovsʹk, [in Ukrainian].
 21. Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti ispol’zovaniya v sel’skom khozyaystve rezul’tatov nauchno-issledovatel’skikh rabot, novoy tekhnologii, izobreteniy i ratsionalizatorskikh predlozheniy [Methodology for determining the economic efficiency of using the results of scientific research, new technology, inventions and rationalization proposals in agriculture]. M.: VAIIPI, 1983. 149 p. [in Russian].
 22. Kovalenko, V. P., Khalak, V. I., Nezhlukchenko, T. I., & Papakina, N. S. (2010). Biometrychnyy analiz minlyvosti oznak silskohospodarskykh tvaryn i ptytsi. [Biometric analysis of the variability of traits of agricultural animals and poultry], Kherson: Oldi, 160. [in Ukrainian].
 23. Sidorova A. V., Leonova N. V., Masich L. A., Skorobagatova N. V., Shamileva L. L. (2003). Praktikum po teorii statistiki. [Workshop on the theory of statistics]. Donetsk: Donetsk National University, 252 p. [in Russian].