Planning decisions of reconstruction work in pig reproduction using artificial insemination

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-59-69

Akimov O. V.,
PhD, senior scientist,
https://orcid.org/0000-0002-1938-0459,
Martinuk I.,
PhD,
https://orcid.org/0000-0002-3675-124X,
The Institute of Animal Science NAAS, Kharkiv, Ukraine,
Tsereniuk O. M.,
Doctor of Agricultural Sci., docent,
https://orcid.org/0000-0003-4797-9685,
Chereuta U.,
PhD,
Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the NAAS

Keywords: pigs, reconstruction, artificial insemination, laboratory, arena, easel equipment


Abstract

Commodity production of pork in GO «GF «Gontarivka» IT NAAS» was based on the use of four premises using a flow system with uneven groups each year. Using current technology, the production cycle was 5.5 to 9.5 months (average sow farrowing ranges 1.26-2.18 per year): four months of idle and growing periods and one and a half months of suckling period. This approach to the reproduction of livestock has led to overconsumption of feed for breeding stock, problems with the reproductive system in some animals and an increase in the total production cost.
To improve the system of pig reproduction, the farm has formulated a step-by-step introduction of pig reproduction technology based on artificial insemination. Volume-planning solutions for the reconstruction of the farm have been developed, which provide for partial re-planning of the premises for reproduction of livestock, keeping boars, conditionally pregnant pigs and sows, and artificial insemination, to transfer to flow technology with uniform groups throughout the year. Reconstruction of the premises for the reproduction of livestock was carried out by organization of an arena and a laboratory for artificial insemination, the installation of individual machines for insemination of sows. The proposed reconstruction scheme provides for the maintenance of 99 single and pregnant sows in group machines, 30 sows in individual insemination machines, 14 breeding boars and up to 15 boars. The laboratory of the artificial insemination point provides the artificial insemination technician with operations on sperm quality assessment, preparation of media, dilution, assessment and storage of sperm, maintenance and storage of documentation, etc. The work of the artificial insemination point in Gontarivka IT NAAS was carried out in several stages.

References

 1. Ahapova, Ye. M., & Susol, R. L. (2015). Uzahalnennia selektsiinotekhnolohichnykh osnov stvorennia ta praktychnoho vykorystannia perspektyvnoho henotypu svynei odeskoho rehionu [Generalization of selection and technological bases of creation and practical use of the perspective genotype of pigs in the Odessa region]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria [Ukrainian Black Sea region agrarian science]. Mykolaiv. 2(2), 63‑70 [in Ukrainian].
 2. Povod, M. H. & Khramkova, O. M. (2017). Vidtvoriuvalna zdatnist svynomatok zarubizhnoi selektsii v umovakh intensyvnoi tekhnolohii [Reproductive ability of sows of foreign selection in the conditions of intensive technology]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo [Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series : Livestock]. Sumy, 5(2), 119–122 [in Ukrainian].
 3. Ibatullin, M. I. (2017). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady rozvytku pleminnoho svynarstva Ukrainy [Organizational and economic principles of breeding pig breeding in Ukraine]. Ahrosvit, 19–20, 24–29 [in Ukrainian].
 4. Melnyk, V., Kravchenko, O., & Kohut, O. (2018). Morfometrychni pokaznyky reproduktyvnykh orhaniv remontnykh knurtsiv riznykh porid [Morphometric parameters of reproductive organs of repair boars of different breeds]. Tvarynnytstvo Ukrainy, 38‑42 [in Ukrainian].
 5. Pundyk, V. P., Tesak, H. V. (2019). Udoskonalennia stankovoho obladnannia dlia utrymannia pidsysnykh svynomatok z porosiatamy [Improvement of easel equipment for keeping suckling sows with piglets]. Svynarstvo [Swine breeding]. Poltava, 73, 57–60 [in Ukrainian].
 6. Tsereniuk, M. V., Tsereniuk, O. M., Shkavro, N. M., Akimov, O. V., Martyniuk, I. M., & Chereuta, Yu. V. (2018). Optymizatsiia shtuchnoho osimeninnia svynok, shcho pereviriaiutsia [Optimization of artificial insemination of tested pigs]. Ahrarnyi visnyk Prychornomor’ia. Silskohospodarski nauky [Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral]. Odeca, 87(2), 134– 138 [in Ukrainian].
 7. Tsereniuk, O. M., Belikov, A. A, Martyniuk, I. M., Stryzhak, T. A., Akimov, O. V, Kunets, V. V., Chereuta, Yu. V., Tymofiienko, I. M., Tsereniuk, M. V., Miroshnikova, O. S., Lysychenko, M. L. & Stoliarov, O. V. (2015). Orhanizatsiia vidtvorennia svynei metodom shtuchnoho osimeninnia [Organization of reproduction of pigs by artificial insemination: scientific and practical recommendations]. Kharkiv [in Ukrainian].
 8. Lisichenko, N. L., Belikov, A. A., Stolyarov, O. V., Temir, O. I., & Kovtun, V. N. (2002). Pidvyshchennya efektyvnosti shtuchnoho osimeninnya svynomatok [Increasing the effectiveness of artificial insemination of sows]. Problemy ooinzheneriyi ta veterynarnoyi medytsyny [Problems of zoinengineering and veterinary medicine] Kharkiv:Kharkiv. State zoovet acad., 11 (35), 279–284 [in Ukrainian].
 9. Ronald, B. S. M., Jawahar, T. P, Gnanaraj, P. T, & Sivakumar, T. (2013). Artificial insemination in swine in an organized farm – A pilot study. Veterinary World, 6(9), 651–654.
 10. Knox, R. V. (2016). Artificial insemination in pigs today. Theriogenology, 85(1), 83 – 93.
 11. Martinyuk, І. М., Tsereniuk, O. M., Akimov, O. V., Stryzhak, T. A. & Chereuta, Yu. V. (2018). Biolohichni pokaznyky spermy knuriv ta yikh vplyv na kilkist otrymanykh spermodoz. [Biological indicators of boar semen and their influence on the number of of obtained semen doses]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN [The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine]. Kharkiv, 120, 63‑69. doi: 10.32900/2312-8402-2018-120 [in Ukrainian].
 12. Voloshchuk, V. M. (2012). Teoretychne obgruntuvannia i stvorennia konkurento-spromozhnykh tekhnolohii vyrobnytstva svynyny. [Theoretical substantiation and creation of competitive technologies of pork production]. Poltava [in Ukrainian].
 13. Kozyr, V. S. (2004). Tekhnolohiia povynna dynamichno udoskonaliuvatys. [Technology must be dynamically improved]. Novitni tekhnolohii v tvarynnytstvi. [The latest technologies in animal husbandry]. Dnipropetrovsk, 4‑6 [in Ukrainian].
 14. Vidomchi normy tekhnolohichnoho proektuvannia. Svynarski pidpryiemstva (kompleksy, fermy, mali fermy) [Departmental standards of technological design. Pig enterprises (complexes, farms, small farms)]. (2005). VNTP-APK-02-05. Kyiv : Minahropolityky [in Ukrainian].