Features of the karyotype of white-headed cows of ukrainian breed

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-177-185

Starodub Lubov,
Ph.D., Senior Researcher,
https://orcid.org/0000-0002-9565-807X,
Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M. V. Zubets of NAAS

Keywords: Ukrainian White-Headed, karyotype, aneuploidy, chromosomal breaks, micronucleus test


Abstract

The White-Headed Ukrainian breed of cattle belongs to breeds of a dairy direction of productivity and belongs to small disappearing breeds. According to calculations, in accordance with the FAO recommendations, the White-Headed Ukrainian breed of cattle is at risk. The aim of the work was to establish the karyotype variability of White-Headed Ukrainian cows, whose animals belong to closed gene pool herds. Cytogenetic monitoring showed that the quantitative chromosome abnormalities, in particular aneuploidy, in White-Headed Ukrainian cows of two groups according to the purpose of the cow (selection nucleus and production group) did not exceed the spontaneous level of this variability (1.5-8.3%) and was 6.0% and 7.0% respectively.
A multiple increase in the number of chromosomes (polyploidy) was not detected. The average value of metaphase plates with asynchronous differences in the centromeric regions of chromosomes was 1.0% and corresponded to the level of this variability characteristic of the species Bos taurus. The frequency of structural chromosome abnormalities (chromosomal breaks) in animals of the two groups was 2.3% and 2.0%, respectively, which corresponds to the norm characteristic of cattle with spontaneous mutagenesis.  The results of the micronucleus test showed that the proportion of lymphocytes with micronuclei in animals of the two groups was in the range of 4.8 – 5.0%, dinuclear lymphocytes 5.6-6.4 %, and the proportion of dividing cells (mitotic index) was 2.8-3.8 %. The frequency of cells with aneuploidy in cows of the Ukrainian Black-Spotted dairy breed of this farm was established higher than the spontaneous level. The difference between the mean values on this basis in cows of White-Headed Ukrainian and Ukrainian Black-Spotted dairy breeds was statistically significant at P> 0.99. In cows of the Ukrainian Black-Spotted dairy breed under conditions of intensive use, an increase in the frequency of metaphases with aneuploidy was observed, which was not manifested in cows of the White-Headed Ukrainian breed.

References

 1. Voitenko, S., & Vyshnevskyi, L., (2016). Biloholova ukrainska poroda v istorychnomu aspekti. [White-headed Ukrainian breed in the historical aspect.] Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo». Bulletin of Sumy National Agrarian University. “Animal Husbandry” seriesSumy,7(30), 51–57, [in Ukrainian].
 2. Nedava, V. Yu., & Yefimenko, M. Ya. (1987). Chorno-riaba khudoba [Black-spotted cattle]. Kyiv : Urozhai [in Ukrainian].
 3. Chyrkova, O.P., Kruhliak, A.P., Kharchuk, Y.T., & Podoba ,B.E. (1987). Sostoianye y perspektyvы sokhranenyia henofonda seroi ukraynskoi y beloholovoi ukraynskoi porod [State and prospects of preservation of the gene pool of gray Ukrainian and white-headed Ukrainian breeds]. Bыky – proyzvodytely lokalnыkh seroi ukraynskoi y beloholovoi ukraynskoi porod. Kataloh – Bulls are producers of local gray Ukrainian and white-headed Ukrainian breeds. Catalog. (pp. 13–25). Kyiv : Urozhai [in Ukrainian].
 4. Hladii, M. V., Polupan, Yu. P., Basovskyi, D. M., Vyshnevskyi, L. V., Kovtun, S. I., & Sydorenko, O. V. (2018). Prohrama zberezhennia henofondu lokalnykh i znykaiuchykh porid silskohospodarskykh tvaryn v Ukraini na 20172025 roky [Program for conservation of the gene pool of local and endangered breeds of farm animals in Ukraine for 2017-2025]. Sumy : SumNAU [in Ukrainian].
 5. Shelov, A. V., & Dzitsiuk, V. V. (2005). Metodyka pryhotuvannia metafaznykh khromosom limfotsytiv peryferiinoi krovi tvaryn [Method of preparation of metaphase chromosomes of lymphocytes of peripheral blood of animals]. Metodyky naukovykh doslidzhen iz selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi – Research methods in breeding, genetics and biotechnology in animal husbandry. (pp. 210–213) Kyiv : Ahrarna nauka [in Ukrainian].
 6. Bashchenko, M. I., Kopylov, K. V., Dobrianska, M. L., Starodub, L. F., Podoba, Yu. V., & Kopylova, K. V. (2011). Vyznachennia henetychnykh anomalii u velykoi rohatoi khudoby : metodychni rekomendatsii [Determination of genetic abnormalities in cattle: guidelines. Chubynske [in Ukrainian].
 7. Safonova, N., & Hlazko,T.  (2000). Mezh– y vnutry-porodnaia tsytohenetycheskaia nestabylnost u krupnoho rohatoho skota [Interbreeding and intrabreed cytogenetic instability in cattle]. Ahroekolohiia i biotekhnolohiia – Agroecology and biotechnology, Kyiv,4, 198-209 [in Ukrainian].
 8. Domina, E. A., Baryliak I. R., & Pilinska M. A. (2009). Hlosarii z radiatsiinoi tsytohenetyky. [Glossary of radiation cytogenetics]. VisnykUkrainskohotovarystvohenetykiviselektsioneriv  Bulletin of the Ukrainian Society of Geneticists and Breeders. 7(1), 125–163 [in Ukrainian].
 9. Dzerzhynskyi, M. E., Skrypnyk, N. V, Harmatina, S. M., Ostrovska, H. V., Vareniuk, I. M., Pustovalov, A. S., Voronina, O. K., Paziuk, L. M., & Buzynska, N. O.  (2006). Zahalna tsytolohiia ta histolohiia : navch. posib. Chastyna I. Zahalna tsytolohiia [General cytology and histology: textbook. way. Part I. General cytology]. Kyiv : Kyivskyi universytet[in Ukrainian].
 10. Dzhus, P., Starodub, L., Kurylenko ,Yu., & Kostenko S. (2013). Yzmenchyvost tsytohenetycheskykh pokazatelei somatycheskoho mutaheneza raznыkh porod loshadei [Variability of cytogenetic parameters of somatic mutagenesis of different breeds of horses]. Ahrarny nauky Agricultural sciences.Plovdyv : Ahraren unyversytet. 5(14),31-35 [in Russian].
 11. Kostenko, S. O., Dzhus, P. P., Konoval, O. V., Sydorenko, O. V., Starodub, L. F., & Drahulian, M. V. (2017). Vydovi osoblyvosti polimorfizmu ta henomnoi nestabilnosti svyni sviiskoi (Sus scrofa) i velykoi rohatoi khudoby (Bos Taurus) za tsyto- ta DNK markeramy [Species features of polymorphism and genomic instability of domestic pigs (Sus scrofa) and cattle (Bos Taurus) by cyto- and DNA markers]. Kyiv [in Ukrainian].