Economic efficiency of the technological process for the production of silkmoth hybrids (bombyx mori l.) using breeds marked at the egg stage

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-141-148

Panchenko Olga,
Candidate of Agricultural Sciences,
https://orcid.org/0000-0001-9580-2839,
Institute of animal science of NAAS of Ukraine,
Markina Tetiana,
Doctor of Biological Sci., Professor,
https://orcid.org/0000-0002-6313-9814,
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University,
Isichenko Natalia,
Candidate of Agricultural Sciences, senior scientist,
https://orcid.org/0000-0002-8941-2727,
National Scientific Center “Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine”, Kharkiv, Ukraine

Keywords: sericulture, breeds, sex marking, silkworm hybrids, economic effect, hybrid production technology


Abstract

The production of high-quality silkworm biomaterial Bombyx mori L. contributes to the expansion of the possibilities of its use in various areas of human activity – in light and pharmacological industries, aviation, medicine, radio and electrical engineering, mill production, photography and cinematography, food industry.The economic efficiency of the technological process for the production of silkworm hybrids was determined using breeds marked by sex at the grena stage, based on the fact that there is no single standard method for calculating the cost of the sericulture production process. Costs and profits depend on many factors, both direct and indirect costs, on the general economic and political situation in the world, as well as on changing, unpredictable factors, such as natural and climatic conditions. Since the cultivation of hybrids took place under the same cultivation conditions, the economic effect was determined based on differences in the preparation of hybrid eggs.
Cost-effectiveness calculations were made for the yield of cocoons from 1 standard box of caterpillar ants. The cost of production was different, since with the traditional weight method of obtaining hybrids, distribution by sex occurred at the cocoon stage, during the removal of cocoons from cocoons and their sorting, on 8–14 days from the day of mass pupation.
The profitability of using hybrids based on sex-marked lines at the egg stage is almost 11% higher compared to hybrids obtained by the traditional weight method. The economic effect is to increase the viability of caterpillars – by 4%, the yield of cocoons from 1 box of ant caterpillars, kg – by 17-24 kg. Additional profit from the technological process of production of silkworm hybrids when using Mer.6.white and Mer.7.white lines is UAH 2020.08, and Bp.35 white and Bp.54 white – UAH 2023.30. The obtained indicators of the level of profitability are calculated for one-time rearing of hybrids, and with repeated rearing, the level of profitability increases significantly and ranges from 40% to 70% per year.

References

 1. Batirova, A. N. & Umarov, S. R. (2019). Osobennosti poluchenija mezhporodnyh i mezhlinejnyh gibridnyh kombinacij tutovogo shelkoprjada [Peculiarities of obtaining inter-residential and interline hybrid combinations of silkworm caterpillar]. Agrarian science. (7-8). 29-30. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2019-330-7-29-30 [in Russian].
 2. Braslavskij, M. E., Golovko, V. A. & Zlotin, A. Z. (2002). Selekcija tutovogo shelkoprjada v Ukraine (dostizhenija, problemy i perspektivy) [Silkworm breeding in Ukraine (achievements, problems and prospects)] Har’kov, 280 p. [in Russian].
 3. Galanova, O. V. (1997). Sovershenstvovanie metodov prognozirovanija i ocenki kachestva porod i gibridov tutovogo shelkoprjada [Improving methods for predicting and assessing the quality of silkworm breeds and hybrids] (Сandidate’s thesis) Har’kov, 102 р. [in Russian].
 4.  Holovko, V. O., Zlotin, O. Z. (Ed.), Braslavskyi, M. Yu. et al. (1998). Shovkivnytstvo  [Sericulture] Kharkiv : RVP ,,Oryhinal” [in Ukrainian].
 5. Evlagina, E. G., Selionova, M. I., Bogoslovskij, V. V. (2015). Tutovyj shelkoprjad kak korm dlja sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh. Innovacionnye agrobiotehnologii v zhivotnovodstve i veterinarnoj medicine : I Evrazijskaja nauchno-prakticheskaja konferencija [Silkworm as feed for farm animals. Innovative agrobiotechnologies in animal husbandry and veterinary medicine : I Eurasian Scientific and Practical Conference] Sankt-Peterburg. 132–135 [in Russian].
 6. Zlotin, O. Z. & Markina, T. Yu., (2014). Bioindykatsiia stanu pryrodnoho seredovyshcha. [Bioindication of the state of the natural environment.] Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kharkiv : KhNPU imeni H.S. Skovorody, 114 [In Ukrainian].
 7. Isichenko, N. V., & Panchenko, O. M. (2008). Stvorennia vykhidnoho materialu shovkovychnoho shovkopriada (Bombyx Mori L.), michenoho za stattiu na stadii hreny. Znachennia ta perspektyvy statsionarnykh doslidzhen dlia zberezhennia bioriznomanittia : materialy Mizhnar. nauk. konf., prysviach. 50-richchiu funktsionuvannia vysokohirnoho biolohichnoho statsionaru ,,Pozhyzhevska” [Creation of raw material of mulberry silkworm (Bombyx Mori L.), marked by sex at the grena stage. The value and prospects of stationary research for the preservation of biodiversity: materials of the International. of science conf., dedicate. On the 50th anniversary of the operation of the high mountain biological hospital “Pozhizhevska”]. Liviv. 155–156 [In Ukrainian].
 8. Lytovchenko, A. M., Bilous, O. V., & Kudriavska, N. V. (2003). Prohrama selektsii z porodamy ta hibrydamy shovkovychnoho shovkopriada na 2003-2010 roky [Breeding program with breeds and hybrids of mulberry silkworm for 2003-2010] Kyiv : Derzhavnyi naukovo-vyrobnychyi kontsern ,,Selektsiiaˮ. 36 [In Ukrainian].
 9. Markina, T. Yu. (2019). Gomeostaticheskie svojstva iskusstvennyh populjacij nasekomyh i sposoby upravlenija ih sostojaniem : monografija [Homeostatic properties of artificial insect populations and methods of controlling their state] Har’kov : Planeta-Print, 380 p. [in Russian].
 10. Markina T. Y. (2016). Novye podhody k kontrolju kachestva kul’tur nasekomyh pri razvedenii. [New approaches to quality control for cultures of insects for rearing] Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu – Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology. Dnipro. 24(1), 164–172 https://doi.org/10.15421/011620
 11. Zlotin, O. Z. & Markina, T. Yu., (2014). Bioindykatsiia stanu pryrodnoho seredovyshcha [Bioindication of the state of the natural environment.] Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kharkiv : KhNPU imeni H.S. Skovorody, 114 [In Ukrainian].
 12. Metodika opredelenija jekonomicheskoj jeffektivnosti ispol’zovanija v sel’skom hozjajstve rezul’tatov NIR i OKR (1986). Kiev : Urozhaj. 120 [in Russian].
 13. Milusheva, R. Ju., Pirnijazov, K. K. & Rashidova, S. Sh. (2016). Ochistka hitozana Bombyx Mori. [Purification of Bombyx Mori Chitosan] Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija «Himija». 2. 119-124 [in Russian].
 14. Panchenko, O. M., Rudenko, Ye. V., Sukhanov, S. V., & Zlotin, O. Z. (2018). Vyvchennia oznaky markovanosti za stattiu na stadii hreny (w2) shovkovychnoho shovkopriadu z metoiu zberezhennia henetychnoho fondu. [Study of the sign of sex marking at the stage of mulberry silkworm (w2) in order to preserve the genetic pool]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN–  Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Science of Ukraine. Kharkiv, 106-114 [In Ukrainian].
 15. Rashidova, S. Sh. & Milusheva, R. Ju. (2009). Hitin i hitozan Bombyx mori. Sintez, svojstva i primenenie [Chitin and chitosan Bombyx mori. Synthesis, properties and application]. Tashkent, 246. [in Russian].
 16. Shukurov I. B., Shukurova V. I., Shukurova S. I., & Sulejmanov S. F. (2012). Issledovanie mehanizma dejstvija hitozana pri lechenii termiheskih ozhogov [Study of the mechanism of action of chitosan in the treatment of thermal burns] Visnyk problem biolohii i medytsyny. Poltava. issue 1 (91), pp. 191-193. [in Russian].
 17. Cocoon quality and classification. FAOSTAT – Food and Agriculture Organization (2023). Retrieved from: http://www.fao.org/3/x2099e/x2099e04.htm
 18. Ghosh, A., Ray, M., & Gangopadhyay, D. (2020). Evaluation of proximate composition and antioxidant properties in silk-industrial byproduct LWT. Food Science and Technology. 132. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109900
 19. Raubenheimer, D., & Rothman, J. М. (2013). Nutritional Ecology of Entomophagy in Humans and Other Primates. Annu. Rev. Entomol. 58. 141–160.
 20. Tazima, Y., & Doira, H. (1978). The silkworm important labolatory tool. Tokyo. 247
 21. Vokhidova, N. R., Sattarov, M. E., Kareva, N. D., & Rashidova, S. Sh. (2014). Fungicide Features of the Nanosystems of Silkworm (Bombyx mori) Chitosan with Copper Ions. Microbiology. 83, 6, 751-753 https://doi.org/10.1134/S0026261714060204
 22. Xu, H, & O’Brochta, D. A. (2015). Advanced technologies for genetically manipulating the silkworm Bombyx mori, a model Lepidopteran insect. Proc. Biol. Sci. 282.