Body index of two-breed repair pigs and sows

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-248-257

Tserenyuk Aleksandr,
Doctor of Science, assistant professor,
https://orcid.org/0000-0003-4797-9685,
Akimov Aleksandr,
PhD, Senior Researcher,
https://orcid.org/0000-0002-1938-0459,
Shkavro Natalya,
PhD, Senior Researcher,
https://orcid.org/0000-0002-9768-1847,
Chereuta Yury,
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

Keywords: constitution, sows, repair pigs, measurements, exterior profile, body indices


Abstract

The article highlights the results of the constitutionindices assessment of two-breed repair pigs and sows of the main herd (from Welsh breed as the main maternal form). The development of pigs was determined by individually taking of basic measurements of the body. To linear growth of animals determine the following measurements were evaluated: height at the withers, body length, chest width behind the shoulder blades, chest depth behind the shoulder blades, chest girth behind the shoulder blades, metacarpus, pad length. According to the obtained absolute indices the main body indices were calculated. The research results were processed by traditional methods of variation statistics. The elongation index for both repair pigs and the main sows increased as live weight increased. In repair pigs, it ranged from 169.0 % to 186.3 %, of main sows – from 190.6 % to 216.2 %. On the compactness index, in most cases the opposite picture was observed. So, in repair pigs, the value of this index decreased from 101.3 % to 97.2 %, and for main sows – from 100.0 % to 85.9 %. For the rest of the estimated indices clear dependence was not indicated. Slightly larger values were noted on the index of elongation in the main sows, compared with repair pigs. The opposite picture is obtained by the compactness index. Meanwhile, according to other indices, there were no significant differences between the main sows and repair pigs. It was established that for both repair pigs and main sows, there was a gradual decrease in the values of the ILW index with an increase in live weight. At the same time, in the main sows with a live weight of 240-260 kg up to 260-280 kg, the ILW index has not changed. Between repair pigs and main sows for width, depth and coverage of the lower back measurements there is a highly reliable difference in favor of the main sows – 7.69 %, 16.38 % and 9.14 %, respectively (p≤0.001).

References

 1. Tsereniuk, M., Korkh, I. V., Akimov, O. V., Stryzhak, T. A., Shkavro, N. M., Khvatova, M. A., Martyniuk, I. M., Palahuta, A. V., Tronchuk, A. I., Chereuta, Yu. V., Tymofiienko, I. M., Romanova, V. O., Tsereniuk, M. V., & Maltsev O. M. (2015). Pidvyshchennia realizatsii henetychnoho potentsialu produktyvnosti svynei porid landras i uels za vidtvoriuvalnymy ta vidhodivelnymy yakostiamy [Improvement of realization of genetic potential of productivity of pigs of Landrace and Welsh breed for reproductive and fattening qualities]. Kharkiv : Instytut tvarynnytstva NAAN [in Ukrainian].
 2. Ahapova, Ye. M. & Susol, R. L. (2015). Uzahalnennia selektsiino-tekhnolohichnykh osnov stvorennia ta praktychnoho vykorystannia perspektyvnoho henotypu svynei odeskoho rehionu [Generalization of selection and technological bases of creation and practical use of the perspective genotype of pigs in the Odessa region]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia ‑ Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region. Mykolaiv, 2(2), 63-70 [in Ukrainian].
 3. Khalak, V. I. & Chehorka, P. T. (2015). Svynarstvo Naddniprianshchyny v kintsi ХІХ – na pochatku ХХ stolittia [Pig Production of the Dnieper in the late nineteenth and early twentieth centuries]. Byuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoyi zony NAAN UkrainyBulletin of the Institute of Agriculture of the steppe zone of the National Academy of Sciences of Ukraine. Dnipropetrovsk, 9, 143-147 [in Ukrainian].
 4. Tsereniuk, O., Akimov, O., Chereuta, Y. & Kosov, M. (2019). Features of sperm injection into genital tracts of sows and gilts in artificial insemination. Proceedings of the 12th International Symposium Modern Trends in Livestock Production October 9-11, 2019. – Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, Serbia. – Р. 423-430.
 5. Stavetska, R. V. & Piotrovych, N. A. (2015). Vplyv henotypu knuriv na reproduktyvni yakosti svynomatok [Influence of genotype of buds on reproductive quality of sows]. Tehnologіja virobnictva і pererobki produkcіі tvarinnictva – Technology of production and processing of livestock products, 1, 65-70 [in Ukrainian].
 6. Tsereniuk, O., Susol, R., Bordun, O., Paliy, A., Shkromada, O., Akimov, O. & Tsereniuk, M. (2019). Dependence of sows` phenotypic consolidation of productivity on the reason of their culling due in index selection. Porc Res, 9(1), 15-20 [in Romania].
 7. Martyniuk, I. M., Tsereniuk, O. M. & Akimov, O. V. (2019). Zaplidnenist ta bahatoplidnist svynomatok zalezhno vid kratnosti osimeninnia u rizni pory roku [Fertility and breeding of sows depending on the multiplicity of insemination at different times of the year]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS. Kyarkiv, 121, 152-162. DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-156-162 [in Ukrainian].
 8. Karunna, T. I. (2012). Indeksy tilobudovy remontnykh svynok riznykh henotypiv [Indices of body of gilts of different genotypes]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu – Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Vinnytsia, 3(61), 104-106 [in Ukrainian].
 9. Leontiev, V. (2011). Dynamika rostu ta rozvytku molodniaku otrymanoho vid svynomatok ukrainskoi m’iasnoi porody za riznykh metodiv rozvedennia [Dynamics of growth and development of young animals obtained from sows of Ukrainian breed for different breeding methods]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu – Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Vinnytsia, 11 (51), 41–46 [in Ukrainian].
 10. Aknievskyi, Yu. P. & Hryshyna, L. P. (2006). Zakonomirnosti rostu svynei riznykh henotypiv [Characteristics of growth of pigs of different genotypes]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia – Ukrainian Black Sea region agrarian science. Mykolaiv, 3(35), 2, 166-170 [in Ukrainian].
 11. Khalak, V. I. & Kravchenko V. O. (2006). Zakonomirnosti rostu remontnykh svynok vnutrishnoporodnoho typu UVB-3 ta yikh produktyvnist [Regularities of Growth of Repair Wounds of Intravenous Type UVB-3 and Their Productivity]. Tavriiskyi naukovyi visnyk – Tavriysky Scientific Bulletin. Kherson, 43, 386 – 389 [in Ukrainian].
 12. Topchii, I. (2007). Indeksna otsinka rostu i rozvytku svynei askaniiskoho typu Ukrainskoi m’iasnoi porody [Index evaluation of growth and development of Ascanian pigs of Ukrainian breed]. Visnyk ahrarnoi nauky – Bulletin of Agrarian Science, 9, 75-76 [in Ukrainian].
 13. Topchii, L. I. (2009). Otsinka knuriv za rostom, rozvytkom ta budovoiu tila nashchadkiv [Estimation of buds by growth, development and structure of descendants]. Ptakhivnytstvo – Poultry Farming. Kharkiv, 63, 17-22 [in Ukrainian].
 14. Tsereniuk, O. M., Chereuta, Yu. V. & Tsereniuk, M. V. (2018). Fenotypova konsolidatsiia pokaznykiv budovy tila dvoporodnykh svynomatok [Phenotypic consolidation of indicators of body structure of two-breed sows]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS. Kharkiv, 120, 168-176 [in Ukrainian].
 15. Birta, H. O. & Burhu, Yu. H. (2008). Zalezhnist vykhodu m’iaso-salnoi produktsii ta yakosti svynyny vid henotypu [Dependence of meat and seafood output and pork quality on genotype]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. Poltava, 1, 187-188 [in Ukrainian].
 16. Busenko, O. T., Stoliuk, V. D., Mohylnyi, O. Y. et al. (2005). Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva [Livestock production technology]. T. Busenka (Ed.). Kyiv : Vyshcha osvita [in Ukrainian].
 17. Shcherban, T. V. (2014). Osoblyvosti liniinoho rostu tovarnoho molodniaku svynei [Peculiarities of Linear Growth of Commodity Pigs]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Technology of production and processing of livestock products. Kyiv, 202, 95-100 [in Ukrainian].
 18. Hryshyna, L. (2012). Prohnozuvannia produktyvnosti svynei za indeksamy rostu v rannomu ontohenezi [Predicting the productivity of pigs by growth indices in early ontogeny]. Svynarstvo. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk Instytutu svynarstva i ahropromyslovoho vyrobnytstva NAANPigbreeding. Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Pig Breeding and Аgro-industrial production of the NAAS. Poltava, 60, 50-55 [in Ukrainian].
 19. Tsereniuk, O. M., Korkh, I. V., Akimov, O. V. & Butenko, O. (2013). Rozvytok svynei v zalezhnosti vid stresostiikosti [The development of pigs depending on stress resistance]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS. Kharkiv, 110, 196-201 [in Ukrainian].
 20. Tsereniuk, O. M. (2006). Uelska poroda svynei ukrainskoi selektsii [The Welsh breed of pigs of Ukrainian breeding]. Dnipropetrovs’k: DDAU [in Ukrainian].
 21. Plohinskij, N. A. (1969). Rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov [Guide to biometrics for livestock specialists]. Moskva : Kolos, [in Russian].
 22. Baranovskij, D. , Hohlov, A. M. & Getmanec, O. M. (2017). Biometrija v MS Excel: uchebnoe posobie [Biometrics in MS Excel: tutorial]. Har’kov : FLP BrovinA. V. [in Russian].