Analysis of the reproductive qualities of landras and walsh pigs in the breeding entities of ukraine

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-227-237

Tsereniuk O. M.,
Doctor of Agricultural Sci., docent,
https://orcid.org/0000-0003-4797-9685,
Akimov O. V.,
Candidate of Agricultural Sci., senior scientist,
https://orcid.org/0000-0002-1938-0459,
Institute of Animal Science NAAS,
Babicz M.,
dr. hab., Professor,
https://orcid.org/0000-0002-2836-627X,
Kropiwiec-Domańska K.,
Dr. inz.
https://orcid.org/0000-0001-7722-561X,
University of Life Sciences in Lublin, Poland

Keywords: pigs, breeding, Welsh breed, Landrace breed, selection, breeding facility


Abstract

The analysis of the facilities for breeding for Landrace and Wales pigs in Ukraine was carried out; it was established that as of 01.01.2021 there were 16 breeding facilities for Landrace pigs in Ukraine. It identifies that in comparison to last year the number of facilities has decreased by one. Heterogeneity in geographical location was identified; so out of 25 regions (together with the ARC), 13 have breeding facilities for breeding Landrace pigs and in one region there is a breeding facility for breeding Walsh pigs. Accordingly, in 12 (together with the ARC) regions, there are no breeding facilities for both breeds. There is a disproportion in the number of boars and sows in some breeding facilities. So the average number of breeding stock at 1 breeding plant for Landrace pig breed is 350 heads. However, at the same time, in the Ternopil region within one breeding plant there are 1080 sows, and in the Mykolaiv region 70 heads. Assessment of the level of reproductive qualities of sows indicates the need for further improvement of these indicators in most farms. Thus, the analysis of the multiple fertility rate between the facilities for the Landrace breed proved that the difference between the farms with the smallest and largest fertility indicator is 9.1 heads or 206 %. It should be noted that in most farms this indicator is 11–12.3 heads. In terms of litter weight at 2 months, there is also a significant difference between the farms with the smallest and largest indicators and it is 141 kg or 187 %. Accordingly, the SIVYAS index in farms ranged from 76.5 to 147.1. Although in Ukraine there is only one farm for breeding pigs of the Welsh breed, the animals have rather high indicators of reproductive qualities. So the multiple fertility was 12.8 heads, the weight of the litter at 2 months was 210 kg, respectively, the SIVYAS index was 109.5.

References

 1. Ahapova, Ye. M., Susol, R. L. (2015). Uzahalnennia selektsiino-tekhnolohichnykh osnov stvorennia ta praktychnoho vykorystannia perspektyvnoho henotypu svynei odeskoho rehionu [Generalization of selection and technological bases of creation and practical use of the perspective genotype of pigs in the Odessa region]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria Ukrainian Black Sea region agrarian science. Mykolaiv, 2(2). 63‑70. [in Ukrainian].
 2. Povod, M. H. & Khramkova, O. M. (2017). Vidtvoriuvalna zdatnist svynomatok zarubizhnoi selektsii v umovakh intensyvnoi tekhnolohii [Reproductive ability of sows of foreign selection in the conditions of intensive technology]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series : Livestock. Sumy, 5(2), 119–122. [in Ukrainian].
 3. Ibatullin, M. I. (2017). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady rozvytku pleminnoho svynarstva Ukrainy [Organizational and economic principles of breeding pig breeding in Ukraine]. Ahrosvit – Agrosvit, 19–20, 24–29 [in Ukrainian].
 4. Melnyk, V., Kravchenko, O., & Kohut, O. (2018). Morfometrychni pokaznyky reproduktyvnykh orhaniv remontnykh knurtsiv riznykh porid [Morphometric parameters of reproductive organs of repair boars of different breeds]. Tvarynnytstvo Ukrainy – Livestock of Ukraine, 2-3, 38-42. [in Ukrainian].
 5. Pundyk, V. P., Tesak, H. V. (2019). Udoskonalennia stankovoho obladnannia dlia utrymannia pidsysnykh svynomatok z porosiatamy [Improvement of easel equipment for keeping suckling sows with piglets]. Svynarstvo – Swine breeding. Poltava, 73, 57–60. [in Ukrainian].
 6. Tsereniuk, O. M., Korkh, I. V., Akimov, O. V., Stryzhak, T. A., Shkavro, N. M., Khvatova, M. A., Martyniuk, I. M., Palahuta, A. V., Tronchuk, A. I., Chereuta, Yu. V., Tymofiienko, I. M., Romanova, V. O., Tsereniuk, M. V. & Maltsev, O. M. (2015). Pidvyshchennia realizatsii henetychnoho potentsialu produktyvnosti svynei porid landras i uels za vidtvoriuvalnymy ta vidhodivelnymy yakostiamy [Improvement of realization of genetic potential of productivity of pigs of Landrace and Welsh breed for reproductive and fattening qualities]. Kharkiv : Instytut tvarynnytstva NAAN. [in Ukrainian].
 7. Tsereniuk, O. M. (2006). Uelska poroda svynei ukrainskoi selektsii [The Welsh breed of pigs of Ukrainian breeding]. Dnipropetrovsk : DDAU. [in Ukrainian].
 8. Khramkova, О. М., 2019. Vidtvoriuvalni yakosti svynomatok za riznykh poiednan porid i typiv [Reproductive qualities of sows in different combinations of breeds and types]. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 7 (2), 115‑119. DOI:32819/2019.71021. [in Ukrainian].
 9. Tsereniuk, O. M., Akimov, O. V., Shkavro, N. V. & Chereuta, Yu. V. (2019). Indeksy budovy tila dvoporodnykh remontnykh svynok ta svynomatok [Body structure indices for two-offspring pigs and sows.]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 122, 248‑ DOI : 10.32900/2312-8402-2019-122-248-257. [in Ukrainian].
 10. Martinyuk, І. М., Tsereniuk, O. M. & Akimov, O. V. (2019). Zaplidnenist ta bahatoplidnist svynomatok zalezhno vid kratnosti osimeninnia u rizni pory roku [Fertilization and multiplicity of sows depending on the frequency of insemination at different times of the year]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 121, 156‑ DOI : 10.32900/2312-8402-2019-121-156-162. [in Ukrainian].
 11. Tsereniuk, O., Susol, R., Bordun, O., Paliy, A., Shkromada, O., Akimov, & Tsereniuk, M. (2019). Dependence of sows` phenotypic consolidation of productivity on the reason of their culling due in index selection. Porc Res.,  9(1), 15‑20. [in Romania].
 12. Tsereniuk, O., Tsereniuk, M., Akimov, O., Paliy, A., Nanka, O., Shkromada, O., & Pomitun, I. (2018). Dependence of sows’ productivity on the reason of their culling, in index selection. Porc Res., 8 (1), 17‑23. [in Romania].
 13. Khalak, I., Hutyi, B. V. & Stadnytska, O. I. (2019). Vidhodivelni ta m’iasni yakosti molodniaku svynei riznoho pokhodzhennia ta intensyvnosti formuvannia u rannomu ontohenezi [Feeding and meat qualities of young pigs of different origin and intensity of formation in early ontogenesis]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Gzhytskoho. Seriia: Silskohospodarski naukyScientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series : Agricultural Sciences. Lviv, 21(91), 10‑15. URL: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9102. [in Ukrainian].
 14. Hanenberg, E. H. A. T., Knol, E. F. & Merks, J. W. M. (2001). Estimates of genetic parameters for reproduction traits at different parities in Dutch Landrace pigs. Livestock Production Science, 69(2), 179‑186. DOI: 1016/S0301-6226(00)00258-X
 15. Kramarenko, S. S., Kramarenko, O. S., Luhovyy, S. I., Lykhach, A. V. & Lykhach, V. Ya. (2019). Analiz holovnykh komponent (PCA) oznak vidtvorennya svynomatok velykoyi biloyi porody [Principal Component Analysis (PCA) of sows reproduction of Large White breed]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – – Ukrainian Black Sea region agrarian science. Mykolaiv, 2, 75‑81. DOI : 10.31521/2313-092X/2019-2(102). [in Ukrainian].
 16. Tsereniuk, O. M., Khvatov, A. I., Stryzhak, T. A. & Kovalenko, V. P. (2010). Obiektyvna otsinka materynskoi produktyvnosti svynei [Objective evaluation of maternal pig productivity]. Tavriiskyi naukovyi visnykTaurida Scientific Herald. Series: Rural Sciences. Kherson, 69, 112‑126. [in Ukrainian].
 17. Rukavytsya, A. A. (2016). Analiz vplyvu vykorystannya selektsiynykh (otsinochnykh) indeksiv u yakosti kryteriyiv vidboru na vidtvoryuval`ni yakosti svynomatok ukrayins`koyi m`yasnoyi porody [Analysis of the influence of the use of breeding (evaluation) indices as selection criteria on reproductive qualities of sows of Ukrainian Meat breed]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 115, 195‑202. [in Ukrainian].
 18. Stryzhak T. A., Tserenyuk O. M., Hetya A. A., Akimov O. V. & Stryzhak V. (2018). Henetychnyy potentsial ta stupin realizatsiyi vidtvoryuvalnykh yakostey svynomatok osnovnykh rodyn u porodakh landras i uelska [Genetic potential and degree of realization of reproductive qualities of sows of main families in Landrace and Welsh breeds]. Visnyk ahrarnoi nauky PrychornomoriaUkrainian Black Sea region agrarian science. Mykolaiv, 2, 78‑82. [in Ukrainian].
 19. Kovalenko, T. S., Surzhenko, M. V. (2013). Vyvchennya typiv uspadkuvannya polihennykh oznak produktyvnosti svyney [Study of types of inheritance of polygenic features of pig productivity]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, 1, 76‑78. [in Ukrainian].
 20. Romanova, V., Pryima, S. V., Polupan, Yu. P., Basovskyi, D. M. (2021). Derzhavnyi reiestr subiektiv pleminnoi spravy u tvarynnytstvi za 2020 rik [State register of breeding entities in animal husbandry for 2020]. (Vol. ІІ). Kyiv [in Ukrainian].
 21. Instruktsiia z bonituvannia svynei; Instruktsiia z vedennia pleminnoho obliku u svynarstvi [Instructions for grading pigs; Instructions for keeping breeding records in pig breeding] (2003). Kyiv : VPT «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].