Ефективність згодовування сухої кукурудзяної барди лактуючим коровам

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-111-120

Золотарьов А. П.,
Єлецька Л. М.,
Корх І. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН,
Полупан Ю. П.,
д. с.-г. н., проф., чл.-кор. НААН,
Кебко В. Г.,
к. б. н., с. н. с.,
Муржа І. І.,
асп.,
Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН

Ключові слова: корови, макуха соняшникова, суха кукурудзяна барда, молочна продуктивність, економічна ефективність


За розведення великої рогатої худоби однією з ключових проблем все ще залишається отримання максимального надою за найменших витрат кормів на одиницю продукції. Для зниження собівартості молока зростає необхідність застосування в годівлі тварин побічних продуктів промислової переробки. Одним із побічних продуктів промислової переробки є суха післяспиртова барда, яка використовується як відходи спиртової промисловості і у свіжому рідкому вигляді застосовується для годівлі великої рогатої худоби. За дефіциту й дорожнечі основних кормів годівля корів цими сумішами дасть змогу швидко, надійно й без додаткових витрат підвищити їх продуктивність та покращити якість молока, що виробляється. Ці підґрунтя й стали основою проведеного дослідження з вивчення ефективності згодовування лактуючим коровам української червоно-рябої молочної породи сухої кукурудзяної барди. Метою проведеної роботи стало вивчення хімічного складу, поживної цінності, безпечності, продуктивної дії та економічної ефективності її використання. Реалізація поставленої мети передбачала використання комплексу загальноприйнятих зоотехнічних, лабораторних та біометричних методів досліджень. У ході виконаних досліджень встановлено, що включення сухої кукурудзяної барди до зерносуміші раціонів лактуючих корів замість макухи соняшникової в кількості 1,03 кг на голову на добу, що становить 30 % від загальної маси зерносуміші, сприяло зростанню середньодобових надоїв молока 4 % жирності у лактуючих корів на 7,5 %, зниженню затрат кормів з 11,79 МДж обмінної енергії в контрольній групі до 11,25 МДж у дослідній, або на 4,58 % та забезпечило підвищення економічної ефективності виробництва молока за рахунок збільшення молочної продуктивності корів і зниження вартості кормів.

Бібліографічний список

  1. Шванская И. А. Использование отходов перерабатывающих отраслей в животноводстве: науч. аналит. обзор / И. А. Шванская, Л. Ю. Коноваленко. – М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. – 96 с.
  2. Новиков В. Б. Барда в законе / В. Б. Новиков, С. В. Зверев // Техника и технология. – 2007. – № 2. – С. 20.
  3. Яровенко В. Л. Справочник по производству спирта. Сырье, технология и технохимконтроль / В. Л. Яровенко, Б. А. Устинников, Ю. П. Богданов, С. И. Громов. – M. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 336 c.
  4. Леденев В. П. Переработка барды: опыт, реальность, перспективы / В. П. Леденев // Ликероводочное производство и виноделие. – 2008. – № 7. – С. 8 – 11.
  5. Захарова А. Сухая барда в кормлении коров / А. Захарова // Приусадебное хозяйство. – 2010. – № 7. – с. 14 – 15.
  6. Рябов Г. К. Система безотходной переработки послеспиртовой барды / Г. К. Рябов // Исследования и разработки. 2003. – № 6. – С. 5 – 6.
  7. Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве. – М. : Колос, 1976. – с. 302.
  8. Новітні норми, раціони і технології повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби : керівництво-посібник ; за ред. Г. О. Богданова, В. М. Кандиби. – Х., 2009. – 1056 с.
  9. Лепайые Л. К. Конверсия кормового протеина в пищевой белок / Л. К. Лепайые // Вестник с.-х. науки. – 1981. – № 5. – с. 85 – 90.
  10. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969. – 155 с.