Ефективність використання кормів дійними коровами різних порід

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-126-45-52

Бучковська В. І.,
к. с.-г. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0002-6574-8840,
Євстафієва Ю. М.,
к. с.-г. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0001-5914-893X,
Подільський державний університет

Ключові слова: годівля, ефективність, корми, порода, молочна продуктивність


За останні десятиріччя в Україні відбулися значні зміни в породному складі великої рогатої худоби. Метою дослідження було вивчити ефективність використання кормів дійними коровами симентальської та голштинської порід.
Дослідження виконувались у ПП «Калинський ключ» с. Калиня Кам’янець Подільського району Хмельницької області. Науково-господарський дослід проведено на двох групах дійних корів за загальноприйнятими у зоотехнії методиками.
Аналізуючи забезпеченість дійних корів поживними речовинами слід відмітити, що тварини обох піддослідних груп з надлишком були забезпечені сухою речовиною – на 6,7-8,8 % до потреби, обмінною енергією – на 1,5-2,9 %, крохмалем – на 12,9-32,6 %, тоді як дефіцитними на клітковину – у межах 5,6-10,6 %, сирий жир – 2,5-16,6 % та перетравний протеїн – 2,5-4,0 %. Із мінеральних елементів не вистачало до потреби 37,6-39,1 % фосфору, 4,4-23,4 – міді, 41,2-47,5 – цинку, 49,1-61,4 – кобальту та 42,5-58,1 % йоду. При цьому спостерігався надлишок таких елементів, як кальцій, магній, калій, сірка, залізо. Таким чином, годівля піддослідних тварин за основними показниками забезпечувала їх потребу згідно сучасних деталізованих норм.
За дослідний період надій молока на корову склав у першій групі 4783,25 кг, тоді як в дослідній – 4924,79 кг або на 3,0% більше (p<0,95), при середньодобовому надої від корів симентальської породи на рівні 15,63 кг, голштинської – 16,09 кг. Вміст масової частки жиру в молоці корів першої групи у середньому за лактацію становив 3,75 %, що менше, порівняно з тваринами другої групи, на 0,56 % (p>0,95), тоді як концентрація масової частки білку у тварин симентальської породи була на рівні 3,07 %, а голштинська – поступалася їм лише на 0,02 % без вірогідної різниці.
Отже, тварини голштинської породи, хоча й за невеликої переваги, але більш ефективно використовували енергію та поживні речовини кормів, порівняно з симентальськими ровесницями.

Бібліографічний список

 1. Викторов П. И. Методика и организация зоотехнических опытов. Москва: Агропромиздат, 1991, 112 с.
 2. Генетика як інструмент впливу на ефективність і собівартість виробництва молока. Молоко і ферма. № 1(38). URL: http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=232 (дата звернення: 12.09.2021).
 3. Доповідь про стан генетичних ресурсів тваринництва України / М.В. Зубець та ін. Київ, 2003. 72 с.
 4. Ера трансформації молочного сектора України триває. Молоко і ферма. № 3(64). URL: http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=316 (дата звернення: 26.10.2021).
 5. Єфіменко М. Я. Українська чорно-ряба молочна. Тваринництво України. 1996. № 1. С. 7–8.
 6. Меркурьева Е. К. Основы биометрии. Москва: Изд-во МГУ, 1963. 242 с.
 7. Піскун В. І., Осипенко Т. Л., Сікун М. В. Оцінка технологій виробництва молока за викидами парникових газів. Агроекологічний журнал. №4. С. 68–71.
 8. Рубан С. Ю., Даншин В. О., Федота О. М. Світовий досвід та перспективи використання геномної селекції в молочному скотарстві. Біологія тварин. Львів, 2016. Т. 18. № 1. С. 117–125.
 9. Рубан С. Ю., Борщ О. В., Борщ О. О., Клочков В. М., Лисенко Є. В., Мітіогло Л. В., Мітіогло І. Д., Перекрестова А. В. Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти). Харків: ФОП Бровін, 2017. 172 с.
 10. Савчук О. В., Бучковская В. И. Конверсия протеина и енергии корма в белок и енергию роста молодняка молочных пород Укранины. Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства : тезисы докл. Междунар. науч. – практ. конф. (г. Жодино, 14–15 сент. 2011 г.). Жодино, 2011. Ч. 2. С. 148–150.
 11. Borshch O. O., Borshch O. V., Kosior L. T., Pirova L. V., Lastovska I. O. Influence of various litter materials and premises characteristics on the comfort and behavior of cows. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. Vol. 7 (4). P. 529–535. doi: 10.15421/2017_156
 12. Coffey E. L., Horan B., Evans R. D., Berry D. P. Milk Production and Fertility Performance of Holstein, Friesian, and Jersey Purebred Cows and Their Respective Crosses in Seasonal-Calving Commercial Farms. Journal of Dairy Science. Vol. 99. Is. 7. P. 5681–5689. doi: 10.3168/jds.2015-10530.