Ефективність селекції овець харківського внутрішньопородного типу породи прекос за інтенсивністю росту

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-155-163

Помітун І. А.,
д. с. - г. н., професор,
https://orcid.org/0000-0002-7743-3600,
Косова Н. О.,
к. с. - г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-7353-1994,
Корх І. В.,
к. с. - г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X,
Паньків Л. П.,
к. с. - г. н., с.н.с.,
https://orcid.org/0000-0002-3295-2132,
Бойко Н. В.,
к. с. - г. н. ,
https://orcid.org/0000-0001-6742-8456,
Помітун Л. І.,
н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-5264-2898,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: добір, потенціал, мінливість, середньодобовий приріст, тип народження, успадкування


Дослідження було проведено на молоднякові овець Харківського внутрішньопородного типу породи прекос 2020 року народження в  умовах дослідного господарства Інституту тваринництва НААН «Гонтарівка». Оцінено вплив різної інтенсивності та типів добору, а також рівня годівлі на прояв цієї ознаки у тварин двох поколінь.
Встановлено, що показники середньодобових приростів у ягнят від народження до відлучення від матерів у популяції варіюють у великих межах та становлять  від 38 до 591 г за добу. При цьому середньодобові прирости у ягнят-одинаків у добраних групах  М-, Мо та М+ перевищували показники двійнят відповідно на 27,0 %; 17,7 % та 12,9 %.
У двох суміжних поколіннях (500 пар матері та їх доньки) було  розраховано коефіцієнт успадкування цієї ознаки.  Він виявився низьким, h2 = 0,046, а залежність  середньодобових приростів дочок від величини цієї ознаки у їх матерів згідно з регресійним аналізом має наступний вигляд: Y=241,85 + 0,022X. Моделюванням добору в поколінні матерів щодо впливу на середньодобові прирости тварин дочірнього покоління встановлено, що різниця між потомками матерів М- та М+ класів склала лише 1,1 % на користь останніх, а їх перевага над ровесницями, які походять від матерів  класу Мо становить відповідно лише 6,1 %  та 7,1 %.  Завдяки добору, мінливість ознаки в порівняних  групах  матерів звужувалась до 13,1–18,8 %, тоді як показник у відповідних групах їх дочок складав 27,2 – 34,1% та був близьким до середніх значень по  вибірці. І хоч барани-батьки за показниками середньодобових приростів до відлучення  перевищували маточне поголів’я на 20,6 % (p< 0,001), досягнутий максимум  цієї  ознаки у них становив лише 391 г/добу, тоді як у вівцематок  перевищував 500 г/добу.
За розрахованим  потенціалом  середньодобових приростів дочки мали б перевищувати своїх матерів на  10,4 %,  тоді як фактично їх перевага склала майже 22 %.  Це є свідченням впливу на ступінь реалізації цієї ознаки перш за все комплексу паратипових чинників, і меншою мірою – батьків, що спонукає зробити висновок про необхідність посилення тиску добору серед майбутніх плідників та  стабілізації годівлі маточного поголів’я на більш високому рівні.

Бібліографічний список

 1. Тваринництво України. 2020: статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2021. 59 с.
 2. Романова О. В., Прийма С. В., Басовський Д. М. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2021 рік : загальна редакція С.В.Прийми. Київ, 2022. Том ІI. 192 с.
 3. Thorne J. W., Murdoch B. M., Freking B. A., Redden R. R., Murphy T. W., Taylor J. B., Blackburn H. D. Evolution of the sheep industry and genetic research in the United States: opportunities for convergence in the twenty-first century. Animal Genetics, 2021. Vol. 52, Is. 4. 395–408. https://doi.org/10.1111/age.13067
 4. Slavova S., Achkakanova E. Study on some economic indicators, characterizing the production efficiency of raising Ile de France sheep. I. Comparative analysis of economic results in different production units. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2021. 27 (№ 5), 838-845.
 5. Tomáš J., Radek F., Martin H. Evaluation of Growth Intensity in Suffolk and Charollais Sheep. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018. 66(1): 61–67. https://doi:10.11118/actaun201866010061
 6. Panayotov D., Sevov S. and Georgiev D. Live weight and intensity of growth of lambs from Lacaune breed raised in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2018. 24 (Supplement 1). 8-94.
 7. Olivier W. J., Snyman M. A.,. Olivier J. J, van Wyk J. B. and Erasmus G. J. Direct and correlated responses to selection for total weight of lamb weaned in Merino sheep. South African Journal of Animal Science 2001, 31(2). 115-121. Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.sasas.co.za/Sajas.html (дата звернення 14.04.2023)
 8. Edianingsih P., Amalia D. Local sheep body weight selection response on various selection intensity in Purwakarta, West Java, Indonesia. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 2018. Vol. 18, Is. 3, 115-122.
 9. Gizaw S., Getachew T., Goshme S., Valle-Zárate A., van Arendonk J. A. M., Kemp S., Mwan A. O., Dessie T. Efficiency of selection for body weight in a cooperative village breeding program of Menz sheep under smallholder farming system. Animal. 2014. 8(8): 1249-1254. https://doi:10.1017/S1751731113002024
 10. НежлукченкоТ.І. Ступіньреалізаціїгенетичногопотенціалуавстралійськихмериносівприрізнихметодахрозведеннявтонкорунномувівчарстві. Таврійський науковий вісник. Херсон. 1998. Вип. 5 Ч. 2. С. 45-46.
 11. Барановский Д. И., Хохлов А. М., Гетманец О. М. Биометрия в селекции в MS Exel: учебное пособие. Х.: ФЛП Бровин А. В. 2017. 228 с.