Ефективність пробіотика на основі молочнокислих бактерій в період зміни складу раціону у дійних корів у транзитну фазу лактації

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-146-155

Подобєд Л. І.,
д. с.-г. н., професор,
Кравченко Ю. С.,
к. с.-г. н.,
Седюк І. Є.,
к. с.-г. н.,
Єлецька Л. М.,
н. с.,
Золотарьов А. П.,
н. с.,
Прусова Г. Л.,
к. с.-г. н.,
Петренко С. В.,
м. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: пробіотик, дійні корови, румінаторні скорочення, молочна продуктивність, біохімія, кров


В науково-господарському досліді вивчено вплив  багатофункціонального  пробіотичного препарату Біонорм К на процес стабілізації травлення і підвищення молочної продуктивності у дійних корів при переході з одного компонентного складу раціону на інший.
Пробіотичний препарат Біонорм К представляє собою поліштамний продукт, який складається з 14 штамів біфідо- і лактобактерій. При цьому він має захисну оболонку, яка зберігає активність мікроорганізмів після проходження кислотного бар’єру сичуга корови.
Встановлено, що додавання до раціону пробіотика в дозі 5 г на голову на добу доцільно починати с першого дня після отелення корови і продовжувати протягом 45 діб.
Тварини дослідної групи випереджали контроль за споживанням сухої речовини раціону на 2,6 %. При цьому в 2-2,5 рази знижується вірогідність розвитку розладів травлення і частота виникнення діареї. У кінці досліджень жодна корова не страждала розладами травлення.
Крім того, у корів, яким до раціону вводили пробіотик помітно покращувалися румінаторні процеси через зростання частоти їх скорочень у порівнянні з контролем. Вже на п’яту добу кількість румінаторних скорочень рубця у дослідних тварин була вище за контроль на 12,5 %. Вища інтенсивність роботи рубця у дослідних корів зберігалася протягом усього часу введення пробіотика в раціон, хоча різниця з контролем постійно зменшувалася.
Введення пробіотика в корм коровам сприяє поступовому росту молочної продуктивності корів на 7,64 %, збільшенню рівня жиру в молоці на 0,02 % в порівнянні з контролем. При цьому витрати корму на отримання 1 кг молока зменшувалися на 5,6 %.
Пробіотик швидко стабілізує біохімічний склад крові корів і підвищує рівень гама-глобулінів в сироватці крові, що свідчить про підвищення імунного статусу корів дослідної групи.

Бібліографічний список

 1. Васильева С. В., Конопатов Ю. В. Клиническая биохимия крупного рогатого скота : учебное пособие : Санкт-Петербург : Лань, 2017. 188 с.
 2. Подобед Л. И. Корма и кормление высокопродуктивного молочного скота. Днепропетровск : Арт-Пресс, 2012. 416 с.
 3. Подобед Л. И. Профилактика синдрома «мобилизации жира» высокопродуктивных коров. Рацветинформ. 2012. № 3. С. 32-35.
 4. Подобєд Л. І., Курнаєв О. М. Питання заготівлі, зберігання та використання кормів в умовах інтенсивної технології виробництва молока. Одеса : Друкарський дім, 2012. 456 с.
 5. Романенко Л. В., Волгин В. И. Совершенствование системы кормления высокопродуктивных коров. Ветеринария и кормление. 2008. № 1. С. 12-14.
 6. Рядчиков В. Г. Обмен веществ, здоровье и продуктивность высокопродуктивной коровы при разном уровне в рационе концентратов в переходный период. Научный  журнал Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар,2012. № 79(05). С. 4-15.URL :http://ej.kubagro.ru/2012/05/pdf/08.pdf
 7. Рядчиков В. Г. Рацион и здоровье высокопродуктивных коров. Эффективное животноводство. 2010. №4. С. 14–17.
 8. Харитонов Е. Л. Организация научно обоснованного кормления высокопродуктивного молочного скота: практ. рек. Боровск: ВНИИФБиП, 2008. 105 с.
 9. Харитонов Е. Л. Физиология и биохимия питания молочных коров. Боровск: Оптима Пресс, 2011. 371 с.
 10. Энсмингер М.Е., Оулдфилд Д.Е., Хейнеманн У.У. Корма и питание: краткое изложение / под ред. проф. Г.А.Богданова.Калифорния:Кловис, 1997. 974с.
 11. Hiruta Yirga. The Use of Probiotics in Animal Nutrition. Journal of Probiotics & Health. 2015, №3, S. 2. DOI: 10.4172/2329-8901.1000132.
 12. Kassa Shawle Role of probiotics in rumen fermentation and animal performance: A review. International Journal of Livestock Production. 2016. № 7(5), pp. 24-32.DOI: 10.5897/IJLP2016.0285
 13. Yutaka Uyeno, Suguru Shigemori, Takeshi Shimosato. Effect of Probiotics/Prebiotics on Cattle Health and Productivity. Microbes Environ. Jun; №30(2). Р. 126–132. DOI: 10.1264/jsme2.ME14176