Ефективність моделей підбору за генеалогічними групами при отриманні племінних кобил в орловській рисистій породі коней української популяції

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-188-198

Ткачова І. В.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-4235-7257,
Інститут тваринництва НААН,
Фролова Г. О.,
https://orcid.org/0000-0002-9994-4903,
Державне підприємство «Агентство ідентифікації та реєстрації тварин»,
Платонова Н. П.,
д. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-2256-7932,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: коні, орловська рисиста порода, племінні кобили, генеалогічні поєднання, лінії, маточні родини, генерація, селекційні ознаки


Об’єктом досліджень був український масив племінних кобил орловської рисистої породи, облікований на 01.01.2022 року (n=194). З усіх кобил репродуктивного складу випробувано на іподромах 75,1 % (145 кобил). Встановлено, що між показниками жвавості кобил і промірами тулуба наявні негативні зв’язки низького рівня. Втім, аналізуючи кореляційні зв’язки між рекордною жвавістю і промірами кобил різних суб’єктів племінної справи, встановлено позитивні зв’язки.
Встановлено, що кобили, випробувані на Київському іподромі з високою вірогідністю (p>0,95-0,99) переважали за жвавістю ровесниць, випробуваних на Одеському іподромі, як за рекордною жвавістю, так і за жвавістю, виявленою в усі вікові періоди.
За період селекції з 2001 по 2021 роки орловської рисистої породи виявлено 299 орловських рисаків класу жвавості 2.10 хв і жвавіше, з них 25 коней увійшли в клас 2.05 хв. і жвавіше 2 – в клас 2.00 хв. і жвавіше. Кобил орловської рисистої породи української популяції класу жвавості 2.05 хв.с жвавіше не виявлено, найжвавіша кобила у сучасному репродуктивному складі – Анталія 2.05,7, сір., 2014 (Афоризм – Артистка) Дібрівського кінного заводу. З усіх випробуваних кобил лише 13,8 % мають високий клас жвавості 2.10 хв.с жвавіше. Переважна кількість кобил мають класи жвавості 2.10,1-2.15,0 хв.с (31,1 %) 2.15,1-2.20 хв.с (24,1 %).
За аналізом родоводів визначено, що вітчизняна популяція орловської рисистої породи структурована за 8 генеалогічними лініями та 32 маточними родинами. Найбільш розвинена за наявністю як жеребців, так кобил – лінія Барчука-Запада (40,6 і 31,4 % відповідно).
Найбільша кількість випробуваних кобил походить з генеалогічних ліній Барчука-Запада і Піона. Найвища рекордна жвавість на дистанцію 1600 м притаманна кобилам лінії Воїна (136,6±1,75 с), Барчука (136,8±1,25 с), Ісполнітєльного (137,3±4,19 с), Болтіка (137,6±5,11 с) та Пілота (137,7±2,44 с). Найбільш скоростиглі (найжвавіші у 2-річному кобили у лініях Ісполнітєльного (145,7±3,78 с), Барчука (147,3±1,27 с), Барчука-Запада (147,8±1,45 с).
У дослідженому масиві кобил зафіксовано 53 генеалогічні поєднання. Найбільш чисельним виявилися внутрішньолінійні поєднання Піон × Піон (13 кобил), Барчук × Запад (враховуючи, що відгалуження Запада походить з лінії Барчука) (9 кобил), а також кроси Запад × Піон (10 кобил) та Запад × Ісполнітєльний (9 кобил). За рекордною жвавістю переважали кобили, одержані у кросах Воїн × Піон (134,1±3,07 с), Ісполнітєльний × Запад (134,6±3,89 с), Пілот × Піон (134,8±4,76 с). Таким чином, ці поєднання є найбільш ефективними у підборах батьківських пар для отримання найжвавіших кобил до репродуктивного складу.

Бібліографічний список

 1. Гопка Б. М., Скоцик В. Є., Зламанюк Л. М.. Сучасне і майбутнє орловського рисака. Науковий вісник НУБіП. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Вип. 114. 2018. С. 99–107.
 2. Гопка Б. М., Скоцик В. Е. Генеалогия орловских рысаков класса 2.05. К: Випол, 2018. С. 400.
 3. Ларіна Н. О. Поєднуваність ліній в орловській рисистій породі коней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2006. № 92. С. 54 – 57.
 4. Гопка Б. М., Ткачук В. М. Жвавість і скороспілість орловських рисаків. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору України: Зб. наукових праць. Ніжин, 2018. № 10. С. 32–37.
 5. Глушак І.І. Характеристика жеребців-плідників орловської породи за генотипом та роботоздатністю. Мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Годівля коней. Сучасний стан галузі. Проблеми та перспективи» (Дніпропетровськ, 10-11 березня 2005 р.). ДДАУ-ІТ НААН, 2005. С.87-93.
 6. Соболь О. М. Использование генетических показателей резвости лошадей орловской рысистой породы в племенной работе: дис… канд. с.-х. наук: 06.02.01 / О. М. Соболь. Х., 1993. 190 с.
 7. Ткачова І.В., Фролова Г.О. Генеалогічні лінії в орловській рисистій породі української частини популяції. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2020. № 123. С.184-193. DOI 10.32900/2312-8402-2020-123-184-193
 8. Буренко А.В. Ефективність підборів батьківських пар при отриманні орловських рисаків класу 2.05 і жвавіше за комплексом селекційних ознак. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 122. С.60-73.
 9. Скоцик В. Є. Селекційно-генетичні фактори формування високої жвавості коней рисистої породи: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук: 06.02.01 «Розведення та селекція тварин». / В. Є. Скоцик. К., 1998. 23 с.
 10. Буренко А. В. Інбридинг у родоводах орловських рисаків класу 2.05. Таврійський науковий вісник. 2018. № 100. Т. 1. С. 141-149.
 11. Барановський Д. І., Брагінець О. М., Хохлов А. М. Біометрія в програмному середовищі MS Excel: навчальний посібник. Харків: СПД ФО Бровін О.В., 2017. 90 с.