Ефективність інноваційного підходу щодо організації технології годівлі дійних корів

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-90-100

Золотарьов А. П.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-5532-3988,
Седюк І. Є.,
к. с.-г. наук,
https://orcid.org/0000-0003-1765-2868,
Піскун В. І.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
http://orcid.org/0000-0003-0373-9268,
Тришін О. К.,
д. с.-г. н., академік НААН,
https://orcid.org/0000-0002-5532-3988,
Інститут тваринництва НААН,
Золотарьова С. А.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/ 0000–0001–7275-5603,
Державний біотехнологічний університет

Ключові слова: технологія годівлі, дійні корови, захищений протеїн, молочна продуктивність, багатокритеріальний аналіз


 

У статті наведені результати дослідження з порівняння застосування інноваційного підходу щодо організації технології годівлі дійних корів у порівнянні з традиційним.
Зростання чисельності населення у світі ставить перед виробниками продукції тваринництва та науковцями на вирішення проблему збільшення продуктивності з одночасним зниженням витрат кормового білка. Використання інноваційних розробок науковців у практичній сфері дозволяє вирішити ці питання. Впровадження у виробництво вітчизняних напрацювань сприятиме збільшенню виробництва молока з одночасним зниженням його собівартості, що дозволить підвищити конкурентоздатність тваринницької продукції, що виробляється в Україні, на світовому ринку.
Дослідження проводились у південному регіоні України в умовах ДП ДГ «Асканійське» Інституту зрошуваного землеробства НААН на 2 групах лактуючих корів першої третини лактації по 50 голів у кожній за безприв’язного утримання. Використання інноваційного підходу щодо організації технології годівлі високопродуктивних дійних корів дозволило збільшити вміст нерозщеплюваного у рубці протеїну з 24,3 % до 33,4 % у раціоні. Це дозволило не тільки підвищити молочну продуктивність корів, але й покращити якісні показники молока. Було встановлено, що за застосування добавки ТЕП-мікс у раціоні корів дослідної групи, добовий надій молока від корови збільшився в середньому на 0,9 кг (з 27,8 кг до 28,7 кг), а у перерахунку на базисну жирність – на 2,6 кг (з 29,6 кг до 32,1 кг). За результатами хімічного аналізу молока з’ясовано, що середній вміст масової частки жиру та білка в молоці також у тварин дослідної групи були вищими відносно контролю відповідно на 0,20 % (3,62 % проти 3,82 %) та 0,23 % (3,15 % проти 3,38 %). За результатами проведеного порівняльного багатокритеріального аналізу відмічено, що продуктивність дійних корів за використання запропонованого прийому організації технології їх годівлі забезпечує суттєву перевагу дослідного варіанту. Установлено, що для дослідної групи цільова функція за розглянутими критеріями є меншою і становить 0,0112 при тому, що цільова функція базового варіанта була гіршою в 6,43 раза.

Бібліографічний список

 1. Food and Agricultural Organization (FAO) (2009). How to feed the world in 2050. In Proceedings of the Expert Meeting on How to Feed the World in 2050(Rome: FAO Headquarters).
 2. Сєдюк І. Є., Золотарьов А. П., Золотарьова С. А., Машкін М. І. Ефективність застосування енерго-протеїнових добавок із захищеним протеїном при вирощуванні ремонтних телиць. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». Суми, 2020. Вип. 1 (40). С. 82-86. doi: 10.32845/bsnau.lvst.2020.1.12
 3. Нормы потребностей молочного скота в питательных веществах в США / перев. 7-го изд. Н. Г. Первова, Н. А. Смекалова. Москва, 2007. 356 с.
 4. Боярский, Л. В., Юмашев Н. Ю. Повышение питательности кормов и использования кормового протеина. Молочное и мясное скотоводство. 2005. № 3. С. 13-14.
 5. Alstrup L. M. R., Weisbjerg, L. Hymоller, M. K. Larsen, Lund P., Nielsen M. O. Milk production response to varying protein supply is independent of forage digestibility in dairy cows. J. Dairy Sci. 2014. Vol. 97. Р. 4412–4422. doi: https://doi.org/10.3168/jds.2013-7585
 6. Подобєд Л. І., Руденко Є. В., Піліпченко А. В., Седюк І. Є., Василевський М. В., Золотарьов А. П. Байпас кормові продукти – кардинальні рішення стабільності високого удою і збільшення продуктивного довголіття корів. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 122. С.147-154. doi: https://doi.org/10.32900/2312-8402-2019-122-147-154
 7. Сєдюк І. Є., Золотарьов А. П., Дубинський О. Л., Кравченко Ю. С., Єлецька Л. М., Прусова Г. Л., Руденко Є. В., Русько Н. П., Чушак Є. Г. Вплив захищених від розщеплення у рубці протеїнів та незамінних амінокислот на продуктивність та якість молока корів. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 122. С. 190-197. doi: https://doi.org/10.32900/2312-8402-2019-122-190-197
 8. Toledo M. Z., Baez G. M., Garcia-Guerra A., Lobos N. E., Guenther J. N., Trevisol E., Luchini D., Shaver R. D., Wiltbank M. C. Effect of feeding rumen-protected methionine on productive and reproductive performance of dairy cows. PLoS ONE. 2017. № 12(12): e0189117. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189117
 9. Tiwari M., Jha. P., Pant S., Acharya M., Thapa P., Shrestha B. Effect of by-pass protein supplement on milk production in Jersey cow. Bangladesh Journal of Animal Science. 2018. № 47 (2). Р. 98–104. doi: https://doi.org/10.3329/bjas.v47i2.40253
 10. Thapa P., Pandey T., Acharya R., & Dhital B. Effect of by-pass protein supplements on milk production of dairy cattle. J. of Agriculture and Natural Resources. 2019. № 2 (1). Р. 171–179. doi: https://doi.org/10.3126/janr.v2i1.26062
 11. Mane S. H., Mandakmale S. D., Nimbalkar C. A., Kankhare D. H., Lokhande A. T. Economics of feeding protected protein and protected fat on crossbred cattle. Indian J. Anim. Res. 2017. № 51 (6). Р. 1080–1085. doi: 10.18805/ijar.v0iOF.9121
 12. Викторов П. И., Менькин В. К. Методика и организация зоотехнических опытов. Москва : Агропромиздат, 1991. 112 с.
 13. ВНТП – АПК –01.05 Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). Мінагрополітики України. Київ, 2005. 111 с.
 14. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: довід.-посіб. / за ред. Г.О. Богданова, в.м. кандиби. Київ: Аграрна наука, 2012. 296 с.
 15. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник. Львів, 2004. 399 с.
 16. Piskun V. I., Yatsenko Yu. V., Yatsenko Yu. Yu. The concept of optimization of technological solutions of agricultural production. Modern engineering and innovative technologies : Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien Germany, 2020. Is. 12. P. 1. Р. 5 11. doi: 10.30890/2567-5273.2020-12-01-015