Дослідження технологічних прийомів підготовки високопродуктивних корів до доїння

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-181-190

Палій А. П.,
д. с.-г. н.,
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

Ключові слова: доїння, високопродуктивні корови, вим’я, підготовчі операції, показники молоковиведення


Однією з провідних галузей тваринництва є молочне скотарство, вирішальним чинником успішного розвитку якого в Україні вважається вдосконалення технології збереження, збільшення строку використання й підтримання високої молочної продуктивності корів при впровадженні вітчизняного та закордонного доїльного обладнання. Разом із тим, багато важливих питань машинного доїння корів у молочних залах залишаються ще недостатньо вивченими. Меншою мірою досліджено вплив різних технологічних прийомів на процес доїння загального стада корів, не розроблені методичні підходи щодо визначення рівня їх впливу на показники молоковиведення під час виконання тих чи інших стандартних механізованих процесів, не виявлені оптимальні режими роботи обладнання, що можуть чітко враховувати поточні фізіологічні потреби кожної тварини в стаді. Важливу ланку в отриманні молока високої якості відіграє переддоїльна і післядоїльна обробки вимені корів. Ці заходи можуть дозволити знизити захворюваність корів на мастит в стаді на 50–70 %, а також підвищити рівень чистоти вимені і мінімізувати небезпеку інфікування асоційованими з довкіллям збудниками маститу. Виходячи з цього, мета досліджень полягала в обґрунтуванні окремих технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу. Встановлено, що при використанні традиційного і групового прийомів підготовки високопродуктивних корів до доїння у залах порівняно з груповим прийомом за використання дезінфікуючих засобів середня інтенсивність молоковиведення зменшується відповідно на 8,6 % і 5,0 %, а тривалість доїння, навпаки, збільшується на 12,8 % (р≤0,05) і 8,1 %. Поряд із цим доведено, що використання групового прийому за використання дезінфікуючих засобів забезпечує отримання молока вищого ґатунку з показником кількості соматичних клітин в межах 49–94 тис/см3. Дослідження підтверджують важливість підготовчих операцій під час машинного доїння, які стимулюють інтенсивність молоковиведення й покращують гігієнічні якості молока.

Бібліографічний список

 1. Колчев А. Г. Показатели процесса молоковыведения высокопродуктивных коров-первотелок / А. Г. Колчев // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2018. – № 48 (2). – С. 49–54.
 2. Neja W. The use of data mining techniques for analysing factors affecting cow reactivity during milking / W. Neja, D. Piwczynski, S. Krezel-Czopek, A. Sawa, S.Ozkaya // Journal of Central European Agriculture. – 2017. – № 18 (2). – Р. 342–357.
 3. Палій А. П. Інновації у визначенні якості здійснення підготовчих операцій до доїння / А. П. Палій // Таврійський науковий вісник / Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2015. – № 93. – С. 144–148.
 4. Bruckmaier R. M. Normal and disturbed milk ejection in dairy cows / R. M. Bruckmaier // Domestic Animal Endocrinology. – 2005. – № 29. – Р. 268–273.
 5. Палій А. П. Встановлення впливу доїльних систем на корів під час доїння / А. П. Палій // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2016. – № 4. – С. 76–78.
 6. Вторый С. В. Алгоритм управления машинным доением коров / С.В.Вторый, В. Ф. Вторый // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. – 2018. – № 1 (94). – С. 134–143.
 7. Lefevre C. M. Evolution of lactation: Ancient origin and extreme adaptations of the lactation system / C. M. Lefevre, J. A. Sharp, K. R. Nicholas // Annual Review of Genomics and Human Genetics. – 2010. – № 11. – Р. 219–238.
 8. Gibson H. Effectiveness of selected pre-milking teat-cleaning regimes in reducing teat microbial load on commercial dairy farms / H. Gibson, L. A. Sinclair, C.M. Brizuela, H. L. Worton, R. G. Protheroe // Letters in Applied Microbiology. – 2008. – № 46. – Р. 295–300.
 9. Paliy A. P. Influence of dust content in milking rooms on operation modes of milking machine pulsators / A. P. Paliy, O. V. Nanka, M. M. Lutcenko, O.A.Naumenko, A. P. Paliy // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – № 8 (3). – Р. 66–70.
 10. Палій А. П. Інноваційні основи одержання високоякісного молока: монографія / А. П. Палій. – Харків: Міськдрук, 2016. – 270 с.
 11. Besier J. Dynamics of teat-end vacuum during machine milking: types, causes and impacts on teat condition and udder health – a literature review / J. Besier, O. Lind, R. M. Bruckmaier // Journal of Applied Animal Research. – 2016. – № 44 (1). – Р. 263–272.
 12. Палій А. П. Техніко-технологічні інновації у молочному скотарстві: монографія / А. П. Палій, А. П. Палій. – Харків: Міськдрук, 2019. – 324 с.
 13. Paliy A. Research on high-yielding dairy cow treatment techniques during milking / A. Paliy, O. Nanka, K. Ishchenko, A. Paliy // ABAH Bioflux. – 2019. – № 11(1). – Р. 1–11.
 14. Тихомирова И. А. Соблюдение технологии машинного доения – залог повышения качества молока и продуктивного долголетия коров / И. А. Тихомирова, В. К. Скоркин, Т. А. Рахманова // Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве. – 2017. – № 4 (28). – С. 53–60.