Доробок вчених відділу біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин інституту тваринництва HAAH у розвиток галузі відтворення свиней (оглядова)

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-118-130

Мартинюк І. М.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-3675-124X,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: науковий внесок, штучне осіменіння, свинарство, відтворення


Проаналізовано науковий внесок вчених лабораторії штучного осіменіння сільськогосподарських тварин Інституту тваринництва НААН (нині відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин) у розвиток штучного осіменіння, як методу крупномасштабної селекції у вітчизняному тваринництві.
Показана робота вчених у розробці галузевих фундаментальних та прикладних досліджень в справі вивчення фізіології розмноження свиней. Відстежено розвиток лабораторії відтворення свиней з моменту її існування і до теперішнього часу.
Висвітлено наукові дослідження вчених лабораторії у повоєнні роки, які були спрямовані щодо впровадження методу штучного осіменіння у господарства країни. Вченим Т. М. Козенко було запропоновано глюкозо-цитратно-жовткове середовище для розбавлення і зберігання сперми кнурів (1950). До скарбниці його розробок віднесено дерев’яне чучело свині, штучна вагіна для отримання сперми від кнурів, скляний прилад для осіменіння свиноматок і інше.
Проведена оцінка внеску професора І. В. Смирнова, у розвиток біотехнологічної науки. Із його ім’ям пов’язане розроблення методу довготривалого зберігання сперми, удосконалення техніки та технології штучного осіменіння, розвиток основ біології розмноження сільськогосподарських тварин. Проведені вченим дослідження стали поштовхом до розробки методів заморожування та тривалого зберігання сперми плідників співробітниками лабораторії біології розмноження та штучного осіменіння сільськогосподарських тварин С. І. Сердюком та А. А. Бєліковим (1972).
Окреслено пріоритетні розробки співробітників лабораторії відтворення свиней на чолі з доктором ветеринарних наук, професором С. І. Сердюком. Ними проведено комплексні дослідження з питань відтворення і штучного осіменіння свиней, а саме,  оцінки якості сперми кнурів за використання  оптичного стандарту, глибокого заморожування сперми кнурів у рідкому азоті за температури -196 ºС. Розроблено і впроваджено у виробництво прилад для штучного осіменіння свиней ПОС-5, систему організації штучного осіменіння свиней на великий спеціалізованих комплексах.
Вчені лабораторії збагатили вітчизняну науку новими перспективними розробками, впровадили прогресивні способи відтворення у племінних господарствах України.

Бібліографічний список

 1. Заярко О. І. Біотехнологія відтворення : метод. вказівки для студентів заочного відділення біотехнологічного факультету ДДАУ. Дніпропетровськ, 2004 р. 36 с.
 2. Кунець В. В. Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин : історії, вчені, досягнення (історичний нарис). Харків, 2013. С. 69–70.
 3. Сердюк С. И. Искусственное осеменение свиней. Москва: Колос, 1970. С. 82–83.
 4. Сердюк С. И. Искусственное осеменение в промышленном свиноводстве. Москва: Колос, 1977. С. 3–58.
 5. Рішко М. М. Наукова діяльність професора І. В. Смирнова як предмет історичного дослідження. Гілея : зб. наук. пр. Київ: ПП „Вид-во Гілея”, 2014. Вип. 85(6). С. 73−75.
 6. Кузнєцов Г.  М. Історична та сучасна значимість наукових заслуг І. В. Смирнова. Науковий вісник Національний університет біоресурсів і природокористування. Київ, 2011. Вип. 160. Ч.1. С. 20−27.
 7. Сердюк С. И., Беликов А. А. Исследования по замораживанию спермы хряков. Теория и практика воспроизводства сельскохозяйственыіх животных : тез. докл. к науч.-произв. конф. по теории и практике воспроизводства с.-х. животных (дек. 1972 г.) / ВАСХНИЛ ЮО, НИИ животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков, 1972. С. 81–83.
 8. Даниленко И. А, Гроха Г. Д., Дрыга А. П, Беликов А. А. Технология производства свинины в специализированном колхозе „Октябрь” Волчанского района Харьковской области : метод. рек. / Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков, 1972. 66 с.
 9. Бородинов П. А., Сердюк С.И., Беликов А. А. Наш опыт. Свиноводство. 1974. № 10. Москва: Агропромиздат, С. 17–18.
 10. Мартинюк І. М., Сушко О. Б., Бєліков А. А. Науково-консультативна діяльність видатного вченого в галузі відтворення свиней С. І. Сердюка (1926-1990) (до 95-річчя від дня народження). Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2021. № 156. С. 13−17.
 11. Сердюк С. И. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных (обобщение перед. опыта) / Научн.- исслед. ин-т. животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков : Книж. изд., 1963. С. 91−99.
 12. Мельник Ю. Ф., Микитюк Д. М., Литовченко А. М. Інструкція із штучного осіменіння свиней. Київ: Аграрна наука, 2003. 54 с.
 13. Сердюк С. І.,  Бєліков А. А. Прилад для штучного осіменіння свиней. Вісник сільськогосподарської науки. 1966. № 3. С. 77.
 14. Беликов А. А., Сердюк С. И. Станок ССХМ-2 и прибор ПОС-7 для искусственного осеменения свиней: [информ. лист] / Произв.-науч. об-ние по племделу в жив-ве. Киев, 1991. 2 с.
 15. Сердюк С. И., Беликов А. А., Дьяченко Н. Ф. Универсальное чучело для взятия спермы от хряков (внедрено в опытном хоз-ве „Украинка”, 1980 г.) : информ. листок № 207-81. / ХЦНТИ. Харьков, 1981. 4 с.
 16. Бєліков А. А. Станок ССХМ-2 для штучного осіменіння свиней. Основні наукові розробки інституту для впровадження у виробництво / УААН, Ін-т тваринництва. Харьков, 1992. С. 46–47.
 17. Сердюк С. И. Искусственное осеменение свиней. Харків: Из-во „Прапор”, 1968. − 93 с.
 18. Сердюк С. І, Беликов А. А. Инструкция по искусственному осеменению свиней. Москва: Колос, 1976. 76 с.
 19. Сердюк С., Беликов А.,  Капрельянц, Н, Позняковский И, Соскин И. Термостат для хранения спермы хряков. Свиноводство. 1984. № 10. Москва: Агропромиздат С. 31.
 20. Сердюк С. И. Основные вопросы теории и практики искусственного осеменения свиней : автореф. дис. … док. вет. наук : спец. 16.807. Харьков, 1970. 34 с.
 21. Беликов А. А. Совершенствование метода хранения спермы хряков и техники искусственного осеменения : автореф. дис. … канд. вет. наук : 16.807. Ростов, 1969. 22 с.
 22. Величко И. М. Совершенствование способов хранения качества спермы производителей при ее консервировании : дис. … канд. вет. наук : 16.807. Харьков, 1970. 141 с.
 23. Ткачук М. Н. Изучение оплодотворяемости свиней при искусственном осеменении разными дозами спермы : автореф. дис. … канд. биол. наук : 102. Харьков, 1972. 18 с.
 24. Трубаев В. М. Организация воспроизводства свиней методом искусственного осеменения в крупных промышленных свиноводческих хазяйствах: автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 06.02.04. Харьков, 1972. 24 с.
 25. Богомолов Ю. Т Совершенствование организации искусственного осеменения свиней транспортированной спермой : автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 06.02.04. Харьков, 1974. 34 с.
 26. Маковецкий Т. В. Изучение избирательности оплодотворения у свиней при искусственном осеменении смешанной спермой. : автореф. дис. … канд. биолог. наук : спец. 03.00.13. Харьков, 1975. 28 с.
 27. Иванов В. С. Совершенствование способа асептического взятия и обработки спермы хрякав : автореф. дис. … канд. вет. наук : 16.00.07. Воронеж, 1982. 24 с.
 28. Дяченко Н. Ф. Совершенствование технологии искусственного осеменения свиноматок в крупных промышленных свиноводческих комплексах : автореф. дис. … канд. вет. наук : 16.00.07. Воронеж, 1982. 26 с.
 29. Темир О. И. Стимуляция репродуктивных функций свиноматок и повышение эффективности искусственного осеменения в промышленном свиноводстве : автореф. дис. … канд. вет. наук : 16.00.07. Воронеж, 1989. 21 с.
 30. Школина Г. В. Физиологическое обоснование оптимальних сроков и кратности искусственного осеменения свиней автореф. дис. … канд. биолог. наук : 03.0013. Харьков, 1989. 24 с.
 31. Тищенко В. І. Підвищення ефективності використання кнурів-плідників в промислових свинокомплексах : автор. дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.04. Харків, 1993. 21 с.
 32. Сердюк С. И. , Зверева А. П., Беликов А. А. Замораживание и длительное хранение спермы хряков. Состояние и перспективы развития биотехнологии в животноводстве : тезисы докл. респ. науч. конф. / ВАСХНИЛ ЮО, НИИ животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков, 1988. С. 39.
 33. Бєліков А. А. Раціональне дозування сперми кнурів-плідників. Основні наукові розробки інституту для впровадження у виробництво / УААН, Ін-т тваринництва. Харків, 1992. С. 46.
 34. Беликов А. А. Методика глубокого замораживания и длительного хранения спермы хряков-производителей. Новое в методах зоотехнических исследований / Ин-т животноводства УААН. Харьков, 1992. Ч. 1. С. 197‒199.
 35. Беликов А. А., Лисиченко Н. Т., Столяров А. В. Повышение эффективности искусственного осеменения свиноматок на основе лазерной обработки спермы хряков. Квантовая терапия в ветеринарии : сб. тр. Москва, 2003. С.190−193.
 36. Мартинюк І. М., Стрижак Т. А., Сахатский Г. І. Виживаність сперми кнурів за використання у розбавниках дистильованої води різного виробництва / Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2020. №124. С. 115−123.
 37. Мартинюк І. М., Стрижак Т. А. Стимулюючий ефект феромону у різні пори року на статеву функцію свиноматок. Матеріали 1 Українсько-польського форуму „Агроперспективи” (м. Львів, 29‒30 вересня 2021 р.) / Інс-т біології тварин НААН., Львів, 2021. С. 75.