Добова динаміка прояву ознак статевої охоти корів та телиць парувального віку молочного стада за безприв’язного утримання

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-176-183

Ткачов А. В.,
асп,
Інститут тваринництва НААН,
Шахова Ю. Ю.,
к. с.-г. н., с. н. с., доцент,
Луганський національний аграрний університет

Ключові слова: корови, телиці парувального віку, ознаки статевої охоти, час доби


У статті показано доцільність організації і проведення вибірки корів і телиць у статевій охоті для штучного осіменіння цілодобово. Визначення добового прояву ознак статевої охоти у корів та телиць парувального віку молочного стада проводили за безприв’язного утримання у ДП ДГ «Кутузівка» Харківського району, Харківської області.
Виявлено за три місяці у самиць (n=717): о 600 – ознаки статевої охоти у 0,70 %, 700–19,94 %; 800–19,25 %; 900 – 9,21 %; з 1000–1200 – 14,78 %; з 1300-1400 – 4,32 %; з 1500–1600 – 15,2 %; з 1700–1900 – 9,76 %; 2000–6,83 %. Тобто у більшості тварин статева охота відмічена у ранковий час (49,10 %).
У серпні досліджено 213 голів, з них ознаки статевої охоти о 600 мали 2,35 %; о 700 – 14,08 %; о 800 – 11,74 %; о 900 – 8,45; о 1000 знижувався до 3,29 %, о 1400 – зростання до 11,74 %; о 1600 – 12,68 %; о 1800 – 13,15 % і 2000 – 22,54 %. Цілодобовим спостереженням виявлено у стані статевої охоти за період 0000–400 год. ранку 25,00 %, 400-800 – 18,27 %, 800-1200 – 17,34 %, 1200-1600 – 20,19 %, 1600-2000 – 4,81 %, 2000-2400 – 14,42 %. З виявлених в охоті 104 корів, статеву активність у період з 2000 до 800 проявили 62,5 % і лише 37,5 % корів в охоті виявлено у робочий час оператора штучного осіменіння. Також з 22 телиць ознаки охоти у період з 2000 до 800 проявили 40,9 %, а у робочий час – 59,09 %. Отже, враховуючи прискорення фізіологічних процесів у теплу пору року, створюються передумови до зниження ефективності роботи оператора.
У вересні (на годину пізніше) виявлено у самиць (n=270): о 700 – 18,89 %, о 800 – 21,85 %; до 900 відбувалося зменшення до 10,00 %; а на 1000 годину – стрімке зростання до 27,04 %; на 1400 зниження до 1,85 %; з 1600 по 2000, відповідно 12,96, 7,04 та 0,37 %. У жовтні з 234 тварин о 700 ознаки статевої охоти проявили 26,50 % самиць, що на 7,60 більше, порівняно з вереснем та на 12,42 % – із серпнем; о 800 – 23,08 %; о 900 – 8,97 %, на 1000 годину відмічено не значне зростання до 11,11 % на 1400 зниження до 0,43 % (аналогічно до попереднього місяця); о 1600 виявлено 20,09 %, о 1800 – 9,83 %.
Отже, впродовж світлового дня корови та телиці проявляють ознаки статевої охоти не рівномірно: перша хвиля збудження починається зі сходом сонця і триває 4-6 год., друга починається о 14-1600 і триває до заходу сонця.
Отримані дані свідчать про доцільність виявлення корів у статевій охоті як у денний, так і в нічний час. Такі дослідження необхідно проводити в залежності від пори року: довжини світового дня і температури навколишнього середовища. Проведені дослідження можуть слугувати основою для складання кратності виявлення корів у охоті впродовж доби і режиму їх виявлення в охоті впродовж робочих змін операторами зі штучного осіменіння, їх помічниками та іншими робітниками.

Бібліографічний список

 1. Бугров А. Д. Криоповреждения и криозащита спермиев быков при глубоком замораживании : монография.. Харьков : Институт животноводства НААН, 2010. 320 с.
 2. Волков С., Лотоцкий В. Выявление оптимального времени охоты и прогнозирование оплодоворяемости коров. Молоко и ферма. 2012. № 4. Режим доступу : http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=76
 3. Кузебний С. В. Ефективність різних методів виявлення та стимуляції статевої охоти у корів. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / Інститутт розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Київ, 2018. Вип. 56. С.120–129.
 4. Шахова Ю. Ю., Шабля В. П., Ткачов А. В. Ефективність першого осіменіння після отелення. The 7th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (March 4-6, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom, 2020. 1016.
 5. Sreenan J., Diskin M. Embryo mortality: the major cause of reproductive wastage in cattle. Book of Abst. of the 47th Ann. Meet, of the Eur. Ass. for Anim. Prod. Norway, 1996. P.157.
 6. Бондарь А. А. Использование показателей поведения животных для совершенствования технологии содержания молочного скота : дис…канд. с.-х. наук: 06.02.04. Харків, 1990. 237 с.
 7. Наук А. В., Пузына Г. И., Бриль Э. Е. Содержание гормонов и воспроизводительная способность коров высокой молочной продуктивности. Сельскохозяйственная биология. 1991. № 4. С. 66 .
 8. Бугров А. Д., Медведовский А. В., Суббота А. В. Выявление коров и телок в охоте : метод. рек. Харьков : ИЖ НААН, 2005. 48 с.
 9. Бугров О. Д., Шахова Ю. Ю., Кришталь О. М. Вплив інтервалу між осіменіннями на відтворну здатність корів та телиць. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2015. № 113. С. 58-65.
 10. Шахова Ю. Ю. Статевий цикл у корів та телиць. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. Харків, 2015. Вип. 30. Ч 1. С. 202-207.
 11. Буркат В. П., Влізло В. В., Кравців Р. Й., Шаловило С. Г. Довідник з репродуктивної біотехнології великої рогатої худоби. Львів, 2004. 148 с.