Правила оформлення статей

Завантаження

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРИЙОМУ СТАТЕЙ ДО
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО БЮЛЕТЕНЮ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН»
Прийом статей проводиться за правилами, що узгоджені з вимогами МОН України.

До «НТБ ІТ НААН» приймаються статті проблемно-постановчого та узагальнюючого характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичним опрацюванням даних, які мають теоретичне і практичне значення. За наявності значних частин вже опублікованих текстів чи експериментальних даних рукописи відхиляються. Оригінальність тексту – не менше 80 %.

НТБ публікує статті за спеціальностями: сільськогосподарські науки (204 – технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва, 201 – агрономія, 208 –агроінженерія) та 211 – ветеринарна медицина.

Файли називати за прізвищем першого автора та наукового напрямку статті, наприклад: «Кучеренко_агрономія» або «Kucherenko_ahronomiya».

 

Технічні вимоги:

Формат файлу з рукописом – MS Word (*.doc, *.docx)

Формат сторінок – А4,

Орієнтація – книжкова,

Шрифт – Times New Roman

Міжрядковий інтервал – 1,0

Ширина полів – 2,5 см, лівого – 3,5 см

Абзацний відступ – 1,25 см.

 

Рукописи приймаються українською та англійською мовами. Журнал видається англійською мовою. Редакція надає переклад.

Публікації в №№ 130 та 131, які вийдуть в 2023 р., БЕЗКОШТОВНІ.

Загальний обсяг статті 10-20 стор. (не менше 15 тис знаків з пробілами, без анотації, бібліографічного списку та фото).

 

Структура статті  
Індекс УДК виключка за лівим краєм без абзацного відступу, 12 pt
Назва статті великими літерами,  виключка по центру. 14 pt, напівжирним шрифтом
Авторські дані Не більше 5-ти авторів.

Ім’я та прізвище (повністю), науковий ступінь, звання, код ORCID,        e-mail. (Якщо автор не зареєстрований в ORCID, потрібно створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org). Після прізвища автора ставиться виноска для афіліації.

Афіліація Після цифри виноски, простим текстом, виключка по центру, 12 pt. Організація (місце роботи), місто, країна.
Анотація Курсивом, 12 pt, не менше 1800 знаків з пробілами.

В анотації лаконічно та інформативно описуються дані щодо місця проведення дослідження, основні результати та їх практична цінність, НЕ вказується мета та методи роботи.

Не можна в анотацію копіювати речення та абзаци з розділів статті.

Ключові слова Курсивом, 12 pt,

5-7 слів або словосполучень.

Вступ Виключка по ширині, 12 pt

1-2 стор.

У розділі висвітлюється сучасний стан розглянутої проблеми, наукова новизна роботи, аналізуються дослідження та публікації за останні 5 років, обґрунтовується актуальність, напівжирним виділяється мета дослідження. В кожному посиланні коротко розкрити суть та результати досліджень автора (-ів), які цитуються. Посилання на літературу необхідно подавати у круглих дужках (…), наприклад: (Ivanov A. V., 2023; Zlobin S. E. et al., 2022а). Якщо потрібно зазначити посилання всередині рядка, варто вказувати тільки рік у (), наприклад: Тимошин М. (2023) у своїй роботі ….”.

В одному посиланні не варто цитувати більше 3-ох джерел.

Матеріали та методи досліджень Зазначається об’єкт дослідження та експериментальна база. Викладена методологія повинна дати можливість повністю відтворити Ваші дослідження.
Результати досліджень Розділ експериментальної статті повинен складати не менше 70 % від обсягу статті (не враховуючи анотацій та бібліографії) з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Таблиці, рисунки та формули повинні бути пронумеровані та подані після посилання на них у тексті. Слово “Таблиця __” писати справа курсивом з номером арабськими цифрами. Заголовок таблиці – напівжирним, виключка по центру. Посилання на таблицю у тексті вказують скорочено перед розміщенням таблиці. Примітки до таблиці – курсивом, шрифт 10 pt, без абзацного відступу.

Формули – створювати у редакторі формул, виключка по центру. За наявності у тексті посилання на формулу, її нумерують арабською цифрою у круглих дужках з правого краю в межах форматування сторінки.

Заголовок рисунка (Приклад: Рис. 1. Назва.) – напівжирним, виключка по ширині, без абзацного відступу. На кожен рисунок потрібно робити в тексті посилання – (рис. __). Умовні позначення та підписи на рисунку – шрифт 10 pt.

Обговорення У цьому розділі необхідно зіставити результати власних досліджень з результатами робіт інших авторів, яких цитували у вступній частині, що найбільш близькі до теми дослідження.
Висновки Рекомендується наводити пронумеровані висновки.
Подяки Розділ не є обов’язковим, у ньому висловлюється подяка організаціям за посильну технічну допомогу; ідеї; фінансову підтримку, завдяки якому дослідження стало можливим.
Бібліографічний список Джерела розташовувати в алфавітному порядку, без нумерації.

В експериментальній статті повинно бути не менше 20 джерел, в оглядовій – не менше 40, переважно з наукових видань, які індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science за останні 5 років, 90%  джерел повинні мати DOI або електронні посилання. Не можна посилатись на ненаукову літературу (національні стандарти, технічні умови, конспекти лекцій тощо).

За потреби посилань на патенти, стандарти, технічну документацію, їх робити як зноски внизу сторінки, але НЕ включати в список літератури.

Слід уникати посилань на свої роботи – не більше 10 %.

Вказуються прізвище та ініціали всіх (!) авторів. Ініціали пишуться після прізвища.

Список літератури оформлюється лише латиницею. Англомовні посилання оформлюються згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами, стиль APA https://apastyle.apa.org/

Елементи списку українською та російською мовою потрібно транслітерувати. Для транслітерації з українською мови використовується Паспортний (КМУ 2010), а з російської  – стандарт: BGN. Слід уникати посилань на літературу країни-агресора.

 

Cтатті надсилати на адресу: 61026, вул Тваринників буд. 1-А м. Харків, ІТ НААН, кімн. 27 ”Редакція НТБ ІТ НААН“. Тел.: (099) 310-67-09. Електронні варіанти статей надсилати на адресу: labinform@i.ua