Біохімічні показники крові кролів м’ясного напряму продуктивності за згодовування малокомпонентних комбікормів

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-44-52

Аксьонов Є. О.,
м. н. с.,
Інститут тваринництва НААН України
https://orcid.org/0000-0002-6292-7819

Ключові слова: біохімічні показники, відгодівля, кров, кролі, малокомпонентні комбікорми, молодняк, м’ясний напрям, продуктивність


В статті висвітлено результати експериментальних досліджень біохімічних показників крові кролів м’ясного напряму продуктивності, вирощених за різних умов годівлі.
Піддослідному молодняку згодовували малокомпонентні комбікорми, з різною структурою та співвідношенням компонентів. У розрізі трьох дослідних груп використовували екструдовані зернові компоненти, розбіжності між групами забезпечували шляхом зменшення частки ячменю з 70 % до 50 % за масою та відповідно збільшенням частки зерна сої. Вміст сінного борошна в раціонах усіх порівнювальних груп становив 10 %.
Встановлено, що біохімічні показники крові кролів дослідних груп знаходилися у межах фізіологічної норми.
Покращення рівня і повноцінності протеїнового живлення тварин, за рахунок підвищення частки сої у складі комбікорму кролів ІІ і ІІІ груп на 10 і 20 %, сприяло підвищенню загального рівня білка у сироватці крові. Так, у кролів ІІІ дослідної групи вміст білка був вірогідно вищим у порівнянні з І та ІІ – на 9,25-13,52 г/л.
Виявлено чітку тенденцію між збільшенням частки сої у складі комбікорму та зростанням у дослідних кролів вмісту сечовини у крові. Кролі ІІІ дослідної групи за цим показником перевищували ровесників ІІ та І групи відповідно на 26,1 % та 46,8 %.
Встановлено, що сприятливіші щодо мінерального складу умови годівлі, забезпечили більший вміст основних мікроелементів в сироватці крові кролів третьої групи. За вмістом кальцію різниця між І і ІІ групою вірогідна.
Слід вказати на суттєву різницю біохімічних показників крові між групами кролів, яких вирощували за різним співвідношенням складових раціону. Підвищення обмінних процесів спостерігалося в організмі кролів ІІІ дослідної групи, які отримували раціон за структурою: ячменю – 50 %, сої – 40 %, сінного борошна – 10 %. За фракціями білка, глюкози та фосфатази вони вірогідно переважали кролів інших дослідних груп.

Бібліографічний список

 1. Бащенко М. І. Кролівництво / М. І. Бащенко, О. Ф. Гончар, Є. А. Шевченко. – 3-є вид. перероб. – Чернобаївське КПП, 2018. – С. 40.
 2. Влізло В. В. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич; за ред. В. В. Влізла. – Львів : СПОЛОМ, 2012. С. – 53.
 3. Коцюбенко А. А. Морфологические и биохимические показатели крови кроликов, выращенных по разным технологиям / А. А. Коцюбенко // Вестник Новосибирского государственного аграрного университета. – Новосибирск, 2013. – №1 (26). С. 57–61.
 4. Коцюбенко Г. А. Морфологічні та біохімічні показники крові кролів різних генотипів / Г. А. Коцюбенко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2012. – вип. 5 (67). – С. 125–128.
 5. Коцюбенко Г. А. Науково-практичні методи підвищення продуктивності кролів: монографія / Г. А. Коцюбенко. – Миколаїв: МНАУ, 2013. – С. 122.
 6. Кучерявий В. П. Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів / В. П. Кучерявий, О. Б. Штенська, Ю.І. Ванжула // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18, № 2 (67). – С. 126.
 7. Лесик Я. В. Фізіолого-біохімічні процеси в організмі і продуктивність кролів залежно від умов годівлі та утримання. автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата вет. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Я. В. Лесик. – Львів, 2008. – 20 с.
 8. Медведева М. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика. Москва : Аквариум-Плюс, 2008. – С. 35
 9. Сауткин А. В. Ветеринарно-санитарная оценка мяса кроликов при использовании препарата «Эмисел» : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук: спец. 06.02.05. «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза» / А. С. Сауткин. – Москва, 2010. – 24 с.
 10. Хруцький С. С. Зміни морфологічного і біохімічного складу крові корів за впливу екологічних чинників / С. С. Хруцький, О. М. Маменко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. / Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків : РВВ ХДЗВА, 2013. – вип. 27, 1– С. 229
 11. Черёмина Н. А. Лейкоцитарная формула и ее значение для клиник: методические рекомендации / Н. А. Черёмина, К. С. Сидорова, О. А. Драгич, С.А. Пашаян, Т. В. Качалкова, Н. Г. Бобкова, Е. А. Чудинова, В. М. Толстая. – Тюмень, 2009. – С. 39
 12. Шакула А. А. Влияние стимулятора роста СХ на морфологические показатели крови и состояние углеводно-жирового обмена бычков / А.А. Шакула // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / Харків/ держ. зоовет. академії. – Харків : РВВ ХДЗВА, 2009. – Вип. 18, ч. 1. – С. 338
 13. Xiccato G. Reproductive rhythm and litter weaning age as they affect rabbit doe performance and body energy balance / G. Xiccato, A. Trocino, C. Boiti, G. Brecchia // Anim. Sсі. – – Vol. 81. – P. 289–296.