Білковий склад та поживна цінність молока корів української чорно-рябої молочної породи з різними генотипами капа-казеїну (CSN3)

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-185-195

Полєва І. О.,
м. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-3112-8077,
Корх І. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: якість молока, білки, казеїн, сироваткові білки, капа-казеїн, генотип


У статті викладено результати досліджень білкового складу та поживної цінності молока корів української чорно-рябої молочної породи з різними генотипами капа-казеїну. Встановлено, що в молоці корів із генотипом ВВ містилося більше загального білка на 0,41 і 0,28 %, масової частки білка (Pro. Total) – на 0,37 і 0,25 %, за вірогідної переваги щодо вмісту протеїну (казеїну) – на 0,46 і 0,29 % (р≤0,001) та сумарної кількості казеїну і глобуліну – на 0,39 і 0,27 % (р≤0,001) проти аналогів із генотипами АА і АВ.
Виявлено наявність відмінностей й за хімічним складом та фізико-хімічними властивостями молока. Зокрема, розбіжність за масовими частками лактози і сухої речовини в молоці між коровами з генотипом ВВ та АА і АВ становила відповідно 0,16 % (р≤0,001) і 0,11 % (р≤0,01) та 0,64 % (р≤0,001) і 0,37 % (р≤0,01). Не менш цінним за масовою часткою сухої речовини, було молоко корів із генотипом АВ, у яких зростання зазначеного показника проти тварин із генотипом АА перебувало на рівні 0,28 % за статистично вірогідної різниці між ними (р≤0,01). Точка замерзання та густина як маркерні критерії, що характеризують наявність фальсифікації були практично незмінними і не виходили за межі допустимих норм та становили 0,551 – 0,553 °С і 1028,04 – 1028,45 кг/м3. Вміст соматичних клітин у молоці корів різних генотипів капа-казеїну був в межах допустимого, згідно з державним стандартом рівня, що свідчить про відсутність захворювання на мастит. Корови із генотипом АА мали підвищений рівень титрованої кислотності і концентрації вільних іонів водню (р≤0,01 – р≤0,001) проти аналогів із генотипами АВ і ВВ. Проте в цілому за водневим показником рН молоко корів усіх груп мало слабокисле середовище, значення якого коливалися від 6,66 од. рН у корів із генотипом ВВ до 6,71 од. рН – у тварин із генотипом АА.

Бібліографічний список

 1. Машкін М. І., Могутова В. Ф. Сиропридатність молока в залежності від різних періодів утримання. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Сільськогосподарські науки : зб. наук. пр. Харківської держ. зоовет. акад. Xарків : РВВ ХДЗВА, 2014. Вип. 28, Ч. 1. С. 212–217.
 2. Левченко І. В. Сиропридатність молока корів сумського типу української чорно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В. Зубця НААН. Київ, 2005. Вип. 39. С. 124–128.
 3. Плівачук О. П., Димань Т. М., Облап Р. В. Сиропридатність молока корів української чорно-рябої молочної породи з різними генотипами капа-казеїну, бета-лактоглобуліну та пролактину. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Біла церква, 2016. № 2 (129). С. 116–121.
 4. Ладика Л. М., Машкін М. І., Богомолов О. В., Денисенко С. А., Токолов Ю. І. Сиропридатність молока та якість сиру в залежності від генотипу корів. Інженерія переробних і харчових виробництв. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. Харків, 2017. №2 (1). С. 55–57.
 5. Остроумов Л. А., Брагинский В. И., Осинцев А. М., Боровая Е. А. Структура и коагуляционные свойства белков молока. Хранение и переработка сельхозсырья. Москва, 2001. № 8. С. 41–46.
 6. Назаренко І. В., Куликовський Д. О. Динаміка складових частин молока у корів української червоної молочної породи. Новітні технології скотарства у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (м. Миколаїв, 4-6 верес. 2008р.). Миколаїв, 2008. С. 55–57.
 7. Мартынова Е. Н., Ачкасова Е. В., Дултаева И. Ф. Влияние сезона года на молочную продуктивность, химический состав и технологические свойства молока коров черно-пестрой породы. Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Казань, 2014. Вип. № 3. Т.219. С. 215–219.
 8. Erbe M., Hayes B. J., Matukumalli L. K., Goswami S., Bowman P. J., Reich C. M., Mason B. A., Goddard M. E. Improving accuracy of genomic predictions within and between dairy cattle breeds with imputed high-density single nucleotide polymorphism panels. J. of Dairy Science. 2012. Vol. 95. P. 4114–4129.
 9. Thomasen J. R., Sorensen A. C., Lund M. S., Guldbrandtsen B. Adding cows to the reference population makes a small dairy population competitive. J. of Dairy Science. 2014. Vol. 97. P. 5822–5832.
 10. Su G., Ma P., Nielsen U. S., Aamand G. P., Wiggans G., Guldbrandtsen B., Lund M. S. Sharing reference data and including cows in the reference population improve genomic predictions in Danish Jersey. Animal. 2015. Vol. 2. P. 1–9.
 11. Селионова М. И., Айбазов А. М. Геномные технологии в селекции сельскохозяйственных животных. Сборник научных трудов Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства. Ставрополь, 2014. Т. 1. № 7. С. 140–145.
 12. Просеков А. Ю., Курбанова М. Г. Анализ состава и свойств белков молока с целью использования в различных отраслях пищевой промышленности. Техника и технология пищевых производств. Кемерово, 2009. № 4. С. 68–71.
 13. Громова Т. В., Косарев А. П., Конорев П. В. Белковый состав и термостабильные свойства молока коров приобского типа черно-пестрой породы. Сборник научных трудов Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства. Ставрополь, 2014. Т. 3. № 7. С. 193–196.
 14. Горбатова К. К., Гунькова П. И. Химия и физика молока и молочных продуктов. Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. 336 с.
 15. Остроумов Л. А., Шахматов Р. А., Курбанова М. Г. Исследование сезонных изменений фракционного состава белков молока. Техника и технология пищевых производств. Кемерово, 2011. № 1 (20). С 45–49.
 16. Семко Т. В. Склад та вимоги до індустріального молока як сировини для виробництва сирів. Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. Вінницький нац. аграр. ун-т. Вінниця, 2015. Вип. 1 (90). С. 200–207.
 17. Антонюк Т. А. Динаміка якісних показників товарного молока. Научные труды SWorld. Иваново, 2016. Вип. 3 (44). Т. 7. С. 7–11.
 18. Антонюк Т. А. Сезонні зміни санітарних та якісних показників товарного молока. Актуальні проблеми розвитку галузей тваринництва та рибництва : зб. тез доп. 71-ї наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, наук. співробітників та аспірантів фак-ту тваринництва та водних біоресурсів. (Київ,19–20 квіт. 2017 р.). Київ, 2017. С 14–16.
 19. Жукова С. С., Гудыменко В. И. Генетические аспекты формирования молочной продуктивности чёрно-пёстрых первотёлок разных линий. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. Оренбург, 2012. №5(37). С. 100–102.
 20. Заднепрянский И. П., Гудыменко В. И., Гудыменко В. В. Продуктивные и племенные качества молочного скота отечественной и зарубежной селекции. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. Оренбург, 2014. № 6 (50). С. 96–99.
 21. Болдырева Е., Закопайло В. Факторы, влияющие на качество молока. Молоко, корма, менеджмент. Москва, 2009. № 1 (22). С. 22–24.
 22. Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей: Конвенція. Міжнародний документ від 18.03.1986 р. База даних «Законодавство України». Рада Європи. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_137. (дата звернення: 24.05.2019).
 23. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник ; за ред. В. В. Влізла. Львів : Сполом,2012.764 с.