СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Освітня складова та силабуси навчальних дисциплін здобувачів 2023 року набору

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики)
Кількість кредитів Семестри

Силабуси

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

Обов’язкові компоненти ОНП

Дисципліни оволодіння загальнонауковими компетентностями

ОКЗ 1 Філософія науки

4

1-й

Силабус

ОКЗ 2 Академічна доброчесність та етика наукового пошуку

3

1-й

Силабус

Разом 7

Дисципліни здобуття універсальних навичок дослідника

ОКУ 1 Педагогіка вищої школи

3

2

Силабус

ОКУ 2 Методологія здійснення досліджень та організація підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

3

1-й, 2-й

Силабус

ОКУ 3 Управління науковими проєктами, інноваційним розвитком та інтелектуальною власністю

3

4-й

Силабус

Разом 9
Дисципліни формування мовних компетентностей
ОКМ 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням

6

1-й, 2-й

Силабус

Разом 6
Формування професійних компетентностей
ОКП 1 Математичне моделювання та планування експерименту

3

2-й

Силабус

ОКП 2 Цифрові технології обробки експериментальних даних, оцінки ефективності результатів та проєктування виробничих процесів у тваринництві

3

3-й

Силабус

ОКП 3 Технології інтенсивного та органічного виробництва і переробки різних видів продукції тваринництва

4

3-й, 4-й

Силабус

ОКП 4 Виробничий потенціал та кадрова політика суб’єктів галузі тваринництва

1

5-й

Силабус

Разом 11
Практика
ОКП 5 Науково-педагогічна практика

3

5

Силабус

Обсяг обов’язкових компонент, кредити(%) 36 (75%)
Вибіркові компоненти ОНП
ВК 1-ВК3 Вибіркова навчальна дисципліна

4,0

3-й, 4-й

Каталог

Загальний обсяг вибіркових компонент, кредити(%) 12 (25 %)
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ОНП 48