СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073  – Менеджмент аграрного бізнесу

Освітня складова та силабуси навчальних дисциплін здобувачів 2023 року набору

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Семестри Силабуси
1 2 3 4
  ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
  Обов’язкові компоненти ОНП
  Дисципліни оволодіння загальнонауковими компетентностями
ОКЗ 1 Філософія науки 4 1 Силабус
ОКЗ 2 Академічна доброчесність та етика наукового пошуку 3 1 Силабус
Разом 7
  Дисципліни здобуття універсальних навичок дослідника
ОКУ 1 Педагогіка вищої школи 3 2 Силабус
ОКУ 2 Методологія та організація наукових досліджень 3 2 Силабус
ОКУ 3 Інтелектуальна власність та управління науковими проєктами 3 4 Силабус
Разом 9    
  Дисципліни формування мовних компетентностей
ОКМ 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 8 1, 2 Силабус
ОКМ 2 Українська мова наукового спілкування 3 1 Силабус
Разом 11    
  Формування професійних компетентностей
ОКП 1 Теорія управління (поглиблений курс) 3 2 Силабус
ОКП 2 Системи інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень 4 3 Силабус
ОКП 3 Концепції, моделі та системи сучасного менеджменту 3 3 Силабус
ОКП 4 Управління змінами в аграрних підприємствах та об’єднаннях 4 4 Силабус
Разом 14
  Практика
ОКП 5 Науково-педагогічна практика 4 5 Силабус
Обсяг обов’язкових компонент, кредити(%)   45 (75 %)
  Вибіркові компоненти
ВК 1 – ВК 5 Каталог вибіркових дисциплін 3,0 3, 4 Каталог
Загальний обсяг вибіркових компонент, кредити(%)   15 (25 %)
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ОНП   60