Нормативно-правове забезпечення Інституту тваринництва НААН

Статут інституту

Колективний договір

Наказ про ліцензування освітньої програми

Ліцензія

 

 

 

 

Положення про гаранта освітньо-наукової програми в Інституті тваринництва НААН

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни в Інституті тваринництва НААН

Положення про освітньо-наукову програму в Інституті тваринництва НААН

Положення про забезпечення права на вибір навчальних дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Інституті тваринництва НААН

Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Інституті тваринництва НААН

Положення про силабус навчальної дисципліни в Інституті тваринництва НААН

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Інституті тваринництва НААН

Положення про звітування та атестацію здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук в Інституті тваринництва НААН

Положення про проходження науково-педагогічної практики (для здобувачів наукового ступеня доктора філософії)

Положення про організацію освітнього процесу в Інституті тваринництва НААН

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті тваринництва НААН

Положення про порядок визнання та перезарахування освітніх компонент при переведенні, поновленні та повторному вступі на навчання до аспірантури в Інституті тваринництва НААН

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті тваринництва НААН

Положення про рейтингове оцінювання діяльності наукових та науково-педагогічних працівників в Інституті тваринництва НААН

Положення про наукову бібліотеку в Інституті тваринництва НААН

Положення про методичну комісію в Інституті тваринництва НААН

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті тваринництва НААН

Положення про організацію інклюзивного навчання, порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з числа здобувачів освіти в Інституті тваринництва НААН (ПРОЄКТ)

Положення про порядок заміщення посад наукових та науково-педагогічних працівників Інституту тваринництва НААН (ПРОЄКТ)

Порядок супроводу (надання допомоги) здобувачів з особливими освітніми потребами в Інституті тваринництва Національної академії аграрних наук України (ПРОЄКТ)

Правила поведінки здобувачів вищої освіти

План заходів психологічної підтримки учасників освітнього процесу, в т.ч. спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ІТ НААН на 2023-2024 навчальний рік