Аспірантура та докторантура

Законодавча база УкраїниНормативно-правове забезпечення Інституту тваринництва НААНОсвітньо-наукова програмаЗразки робочих документів

Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
Постанова КМУ від 23.03.2016р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
Постанова КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов КМУ від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167»
Постанова КМУ «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 р. № 882
Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” 
Постанова КМУ “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії” від 12 січня 2022 р. № 44

Статут інституту

Колективний договір

Наказ про ліцензування освітньої програми

Ліцензія

Положення про гаранта освітньо-наукової програми в Інституті тваринництва НААН

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни в Інституті тваринництва НААН

Положення про освітньо-наукову програму в Інституті тваринництва НААН

Положення про забезпечення права на вибір навчальних дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Інституті тваринництва НААН

Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Інституті тваринництва НААН

Положення про силабус навчальної дисципліни в Інституті тваринництва НААН

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Інституті тваринництва НААН

Положення про звітування та атестацію здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук в Інституті тваринництва НААН

Положення про проходження науково-педагогічної практики (для здобувачів наукового ступеня доктора філософії)

Положення про організацію освітнього процесу в Інституті тваринництва НААН

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті тваринництва НААН

Положення про порядок визнання та перезарахування освітніх компонент при переведенні, поновленні та повторному вступі на навчання до аспірантури в Інституті тваринництва НААН

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті тваринництва НААН

Положення про рейтингове оцінювання діяльності наукових та науково-педагогічних працівників в Інституті тваринництва НААН

Положення про наукову бібліотеку в Інституті тваринництва НААН

Положення про методичну комісію в Інституті тваринництва НААН

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті тваринництва НААН

Законодавча база України

Нормативно-правове забезпечення Інституту тваринництва НААН

Освітньо-наукова програма

Рада молодих вчених

Зразки робочих документів

Приймальна комісія

Кадрове забезпечення освітнього процесу

Моніторінг якості освіти

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу