Асоціаціативні зв′язки генотипів каппа-казеину, бета-лактоглобуліну, лептину та соматотропіну з молочною продуктивністю худоби в популяції симентальської породи

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-58-67

Бойко О. А.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Россоха В. I.,
к. с-г. н., с. н. с.,
Дробязко О. В.,
н. с.,
Олійниченко Є. К.,
к. с.-г. н.,
Задерихіна О. А.,
с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: велика рогата худоба, ген гормону росту GH, ген лептину LEP, ген бета-лактоглобуліну βLG, ген капа-казеїну κ-Cn, комбінаційна сполученість, молочна продуктивність


З метою визначення прояву продуктивності популяції симентальської худоби проведено генотипування племінних тварин за генами, що асоційовані з господарсько корисними ознаками та запропоновано застосовування результатів при плануванні перспективних планів селекційно – племінної роботи з урахуванням генотипів бугаїв-плідників.
Проведено аналіз поліморфізму генів капа-казеїну (κ-Cn), бета-лактоглобуліну (βLG), лептину (LEP) та гену соматотропіну (GH) в популяції великої рогатої худоби симентальської породи (ПрАТ «Племінний завод «Червоний Велетень» Харківської області) за використання метода ПЛР-ПДРФ. Встановлено рівень продуктивності за надоєм, вмістом жиру та білку в молоці. Визначено сполученість генотипів в популяції худоби симентальської худоби на основі маркірування спадкової інформації за генами кількісних ознак для оцінки прояву продуктивного потенціалу тварин. У дослідженої популяції симентальської породи виявлено поліморфізм за усіма генами, що вивчалися. Встановлено зв’язок контролюючих генів з показниками молочної продуктивності тварин. Генотипи  ВВ (κ-Cn), АА (βLG), LV (GH) i AB (LEP) характеризувалися найбільшими показниками надою за першу лактацію, генотипи АВ (κ-Cn), АА (βLG), LV (GH) i АА (LEP) – найбільшим вмістом жиру в молоці, генотипи  АА (κ-Cn), ВВ (βLG), LV (GH)– найбільшим вмістом білка в молоці.
Проведений аналіз асоціативних зв’язків основних продуктивних ознак симентальської худоби з поліморфізмом генів капа-казеїну, гормону росту, лептину та бета-лактоглобуліну дає змогу встановити найбільш бажані комплексні генотипи: κ-CnВВGHLVLEPАВβLGАА при селекції на підвищення молочної продуктивності тварин, κ-CnАВGHLVLEPААβLGВВ при селекції на підвищення жирності молока, κ-CnААGHLVLEPАА/АВβLGВВ при селекції на підвищення вмісту білка в молоці.
Показано, що з метою підвищення продуктивності популяцій симентальської худоби необхідно проводити генотипування племінних тварин за генами асоційованими з господарсько корисними ознаками та застосовувати результати при плануванні перспективних планів селекційно племінної роботи з урахуванням генотипів бугаїв-плідників.

Бібліографічний список

  1. Amiri S., Jemmali B., Ferchichi M. A., Jeljeli H., Boulbaba R., Gara A. B. Assessment of growth hormone gene polymorphism effects on reproductive traits in Holstein dairy cattle in Tunisia. Anim. Breed. 2018. V. 61. P.481–489.
  2. Egbert F. K., Bjarne N., Pieter W. K.Genomic selection in commercial pig breeding. Animal Frontiers. 2016. V. 6. P. 15–22.
  3. Dekkers C. Commercial application of marker- and gene-asisted selection in livestock: Strategies and lessons. J. Of Animal Sci. 2004. V. 82 (13). P. 313–328.
  4. Fedota O. M., Lysenkoa N. G., Rubanb S. Yu., Kolisnykc O., Goraychukd I. V. The Effects of Polymorphisms in Growth Hormone and Growth Hormone Receptor Genes on Production and Reproduction Traits in Aberdeen-Angus Cattle (Bos taurus L., 1758). Cytology and Genetics. 2017. V. 51(5). P. 352–360.
  5. Gurses , Yuce H., Etem E.O. , Patir B. Polymorphisms of kappa-casein gene and their effects on milk production traits in Holstein, Jersey and Brown Swiss cattle. Animal Production Science. 2016. V. 58(5). P. 778–784.
  6. Hernández N., Martínez-González J. , Parra-Bracamonte G. M., Sifuentes-Rincón A. M., López-Villalobos N., Morris S. T. Association of polymorphisms in growth hormone and leptin candidate genes with live weight traits of Brahman cattle. Genetics and Molecular Research. 2016. V. 3. P. 230–234.
  7. Jecminkova K., Müller U., Kyselova J., Sztankoova Z., Zavadilova L., Stipkova M., Majzlik Association of leptin, toll-like receptor 4, and chemokine receptor of interleukin 8 C-X-C motif single nucleotide polymorphisms with fertility traits in Czech Fleckvieh cattle Asian-Australas. J. Anim Sci. 2018. V. 31. Р. 1721–1728.
  8. Kopylov K. V., Kopylova K. V., Shelov A. , Berezovsky O. V. Use of the Molecular-Genetic Markers in the Selection Process of the Ukrainian Animal Husbandry. Agricultural Science and Practice. 2014. V. 1(2). Р. 24–32.
  9. Maletić M., Aleksić N., Vejnović B., Nikšić D., Kulić M., Đukić B., Ćirković D.Polymorphism of κ-casein and β-lactoglobulin genes in Busha and Holstein Friesian dairy cows in Serbia. 2016. V. 66(3). P. 198–205.
  10. Miluchová , Gábor M., Candrák J., Trakovická A., Candráková K.Association of HindIII-polymorphism in kappa-casein gene with milk, fat and protein yield in holstein cattle. Аста Biochimica Polonica. 2018. V. 65(3). P. 403–407.
  11. Volkandari S. D., Indriawati Е., Margawati E. T. Genetic polymorphism of kappa-casein gene in Friesian Holstein : a basic selection of dairy cattle superiority. J. Indonesian Trop. Anim. Agric. 2017. V. 42(4). P. 213–219
  12. Вінничук Д. Т. Селекція корів за локусами QTL (теоретичний аспект). Вісник аграрної науки. 2001. С. 48–49.
  13. Епишко Т. И., Курак О. П. Полиморфизм гена каппа-казеина различных популяций крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Весці нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. № 3. С. 71–75.
  14. Копилов К. В., Метлицька О. І., Мохначова Н. Б. Молекулярно-генетичний моніторинг у системі збереження генетичних ресурсів тварин. Вісник аграрної науки. 2016. № 6. C. 43–
  15. Копилов К. В., Бірюкова О. Д. Характеристика тварин української чорно-рябої молочної породи за поліморфізмом генів (QTL). Науковий вісник Лівівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Львів, 2010. Т. 12. № 2 (44). Ч. 3. С. 98–102.
  16. Копилова К. В., Копилов К. В., Тарасюк С. І. Поліморфізм генів, асоційованих з господарсько корисними ознаками у великої рогатої худоби. Вісник аграрної науки. № 9. С. 52–58.
  17. Россоха В. И., Шкавро Н. Н., Дробязко О. В. Полиморфизм генов гормона роста и каппа-казеина крупного рогатого скота породы шароле. Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Боровск, 2014. Т. 49. Ч. 1. С. 146–153.
  18. Шкавро Н. М. Асоціативні зв’язки основних продуктивних ознак симентальської худоби з поліморфізмом генів капа-казеїну та гормону росту. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія «Сільськогосподарські науки». Луганськ, 2013. № 54. С.153–157.