Аналіз відтворних якостей свиней породи ландрас та уельс в суб’єктах племінної справи України

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-227-237

Церенюк О. М.,
д. c.-г. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0003-4797-9685,
Акімов О. В.,
к. с.-г. н., ст. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-1938-0459,
Інститут тваринництва НААН,
Бабіч М.,
д. хаб, професор,
https://orcid.org/0000-0002-2836-627X,
Кропівець-Доманська К.,
д. інж,
https://orcid.org/0000-0001-7722-561X,
Університет природничій в Любліні, Польща

Ключові слова: свині, розведення, уельська порода, порода ландрас, селекція, суб'єкт племінної справи


Проведено аналіз суб’єктів племінної справи з розведення свиней породи ландрас та уельс в Україні та встановлено, що станом на 01.01.2021 рік суб’єктів племінної справи з розведення свиней породи ландрас в Україні 16. Це свідчить, що у порівнянні з минулим роком кількість племінних репродукторів зменшилась на 1. Також виявлено неоднорідність в географічному їх розташуванні, так з 25 областей (разом з АРК) у 13 наявні суб’єкти племінної справи з розведення свиней породи ландрас, у одній області – племінне господарство з розведення свиней породи уельс. Відповідно в 12 (разом з АРК) областях відсутні суб’єкти племінної справи у обох породах. Присутня диспропорція за чисельністю кнурів та свиноматок в деяких суб’єктах племінної справи. Так середня кількість маточного поголів’я на 1 племзаводі з розведення свиней породи ландрас становить 350 голів, однак, при цьому, у Тернопільській області в межах одного племінного заводу утримують 1080 свиноматок, а в Миколаївській ‑ 70 голів. Оцінка рівня відтворювальних якостей свиноматок вказує на необхідність проведення подальшого покращення цих показників в більшості господарств. Так аналіз показника багатоплідності між суб’єктами племінної справи породи ландрас довів, що різниця між господарствами з найменшим та найбільшим цим показником становить 9,1 гол або 206 % але треба відмітити, що у більшості господарств цей показник складає 11–12,3 гол. За масою гнізда в 2 місяці також існує значна різниця між господарствами з найменшим та найбільшим показником, й становить 141 кг або 187 %. Відповідно індекс СІВЯС в господарствах коливався від 76,5 до 147,1. Хоча в Україні існує лише одне господарство з розведення свиней породи уельс але тварини мають досить високі показники відтворювальних якостей. Так багатоплідність становила 12,8 гол, маса гнізда в 2 місяці – 210 кг, відповідно індекс СІВЯС склав 109,5.

Бібліографічний список

 1. Агапова Є. М., Сусол Р. Л. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону. Вісник аграрної науки Причорномор’я : наук. журн. / Миколаїв. нац. аграр. ун-т. Миколаїв, Вип. 2(2). С. 63‑70.
 2. Повод М. Г., Храмкова О. М. Відтворювальна здатність свиноматок зарубіжної селекції в умовах інтенсивної технології.Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво Суми, 2017, 5(2). С. 119-122.
 3. Ібатуллін М. І. Організаційно-економічні засади розвитку племінного свинарства України.Агросвіт, 2017, 19–20. С. 24–29.
 4. Мельник, В., Кравченко, О., Когут, О. Морфометричні показники репродуктивних органів ремонтних кнурців різних порід.Тваринництво України. № 2-3. С. 38–42.
 5. Пундик В. П., Тесак Г. В. Удосконалення станкового обладнання для утримання підсисних свиноматок з поросятами.Свинарство : міжвідом. темат. наук. зб. Полтава, 2019. Вип. 73. С. 57–60.
 6. Церенюк О. М., Корх І. В., Акімов О. В., Стрижак Т. А., Шкавро Н. М., Хватова М. А., Мартинюк І. М., Палагута А. В., Трончук А. І., Череута Ю. В., Тимофієнко І. М., Романова В. О., Церенюк М. В., Мальцев О. М. Підвищення реалізації генетичного потенціалу продуктивності свиней порід ландрас і уельс за відтворювальними та відгодівельними якостями : наук.-метод. посіб. Харків : Інститут тваринництва НААН. 80 с.
 7. Церенюк О. М. Уельська порода свиней української селекції. Дніпропетровськ : ДДАУ, 2006. ‑ 59 с.
 8. Храмкова О. М. Відтворювальні якості свиноматок за різних поєднань порід і типів. Theoretical and Applied Veterinary Medicine,№7 (2). С. 115‑119. DOI 10.32819/2019.71021.
 9. Церенюк О. М., Акімов О. В., Шкавро Н. В., Череута Ю. В. Індекси будови тіла двопородних ремонтних свинок та свиноматок. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, № 122. С. 248‑257. DOI : 10.32900/2312-8402-2019-122-248-257.
 10. Мартинюк І. М., Церенюк О. М., Акімов О. В. Заплідненість та багатоплідність свиноматок залежно від кратності осіменіння у різні пори року. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 121. С. 156‑162. DOI : 10.32900/2312-8402-2019-121-156-162.
 11. Tsereniuk O., Susol R., Bordun O., Paliy A., Shkromada O., Akimov O., Tsereniuk M., Dependence of sows` phenotypic consolidation of productivity on the reason of their culling due in index selection. Porc Res, №9 (1). Р. 15‑20.
 12. Tsereniuk O., Tsereniuk M., Akimov O., Paliy A., Nanka O., Shkromada, Pomitun I., Dependence of sows’ productivity on the reason of their culling, in index selection. Porc Res,. 2018. №8 (1). Р. 17‑23.
 13. Халак В. І., Гутий Б. В., Стадницька О. І. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різного походження та інтенсивності формування у ранньому онтогенезі. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія : Сільськогосподарські науки. Львів, 2019. Т. 21. № 91. С. 10‑ URL: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9102
 14. Hanenberg E. H. A. T., Knol E. F., Merks J. W. M. Estimates of genetic parameters for reproduction traits at different parities in Dutch Landrace pigs. Livestock Production Science, 2001. № 69(2). Р. 179–186. DOI : 10.1016/S0301-6226(00)00258-X
 15. Крамаренко С. С., Крамаренко О. С., Луговий С. І., Лихач А. В., Лихач В. Я. Аналіз головних компонент (PCA) ознак відтворення свиноматок великої білої породи. Вісник аграрної науки Причорномор’я : наук. журн. / Мико- лаїв. нац. аграр. ун-т. Миколаїв, 2019. Вип. 2. C. 75–81. DOI : 10.31521/2313-092X/2019-2(102)
 16. Церенюк О. М., Хватов А. І., Стрижак Т. А., Коваленко В. П. Об’єктивна оцінка материнської продуктивності свиней. Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. Херсон. держ. аграрн. ун-ту. Херсон, 2010. Вып. 69. С. 112–126.
 17. Рукавиця А. А. Аналіз впливу використання селекційних (оціночних) індексів у якості критеріїв відбору на відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НАА. Харків, № 115. С. 195–202.
 18. Стрижак Т. А., Церенюк О. М., Гетя А. А., Акімов О. В., Стрижак А. В. Генетичний потенціал та ступінь реалізації відтворювальних якостей свиноматок основних родин у породах ландрас і уельська. Вісник аграрної науки Причорномор’я : наук. журн. / Миколаїв. нац. аграр. ун-т. Миколаїв, Вип. 2. С. 78‑82.
 19. Коваленко Т. С., Сурженко М. В. Вивчення типів успадкування полігенних ознак продуктивності свиней. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. Суми, 2013. №. 1. С. 76–78.
 20. Романова О. В., Прийма С. В., Полупан Ю. П., Басовський Д. М. Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві за 2020 рік. Київ, 2021. Т. ІІ. 194 с.
 21. Інструкція з бонітування свиней. Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. Кyiv : ВПЦ «Київський університет», 2003. 64 с.