#86

Зміст

С

Помітун І.А. До 100-річчя від дня народження Йосипа Абрамовича Даниленка

5

Белогурова В.И., Ладыш И.А. Возрастная изменчивость хозяйственнополезных признаков овец цигайской породы

7

Бегма Л.А., Семенченко Н.А., Шаповал В.Н. Использование кормовой добавки «БАКДЭП» для получения высокопродуктивных животных

11

Бойко О.Д. Енергетична поживність кормів, виготуваних з вегетативної маси люцерни та кукурудзи

15

Валігура В.І. Вплив співвідношення поживних речовин у раціоні на їх перетравність і використання жуйними

19

Германенко О.М., Зось-Кіор М.В. Ефективність використання кормової площі у скотарстві

26

Гетя А.А., Чуб О.А., Слинько О.Г. Оцінка власної продуктивності свиней в умовах племінного господарства з використанням приладу PIGLOG 105

32

Гноєвий В.І., Ільченко О.М., Гноєвий І.В., Познякова З.М. Комбіновані силоси як основа однотипних раціонів дійних корів

35

Драган О.В. Репродуктивные качества свиноматок харьковского типа украинской мясной породы при скрещивании с хряками селекции Днепропетровского СХИ

39

Жукорський О.М., Грицай Б.В. Відгодівля ангуських бугайців на бразі й жомі з використанням повнораціонних кормосумішок із балансуючими добавками

42

Козир В.С. Вплив інтенсивності освітлення в свинарнику на ефективність відгодівлі свиней

45

Коняга В.М., Янко Т.С. Повноцінна годівля та інтенсивне вирощування бугайців волинської м’ясної породи в господарствах Волині

47

Кременчук Л.В. Фенотипічна мінливість шкіри каракульських ягнят, одержаних від маток різного віку

50

Крятов О.В., Крятова Р.Є. Сучасні тенденції наукового спрямування розробки технологій виробництва свинини

53

Кузнєцов Г.М., Вишневський В.Й. Прогнозування якісних показників сперміїв бугаїв при кріоконсервації

56

Маменко О.М., Портянник С.В. Зміна кількості соматичних клітин у молоці корів при забрудненні кормів важкими металами

59

Міхельсон Л.П. М’ясна продуктивність каракульських баранців, одержаних від маток різних типів конституції

64

Нечипоренко В.В. Хімічний склад молока кіз зааненської породи різних генотипів

68

Олійник С.О. Технологічні аспекти вирощування м’ясної худоби

71

Пасічник О.В. Ріст і розвиток ремонтних свинок української м’ясної породи при різних рухових навантаженнях

75

Петруша Є.З., Кандиба В.М., Корсун Б.А, Трішин О.К. Вплив режимного згодовування кормосумішей на кормоспоживання та продуктивність корів

77

Петрушко И.С., Шейко Р.И. Состояние и перспективы селекции плановых пород свиней в республике Беларусь

81

Помітун І.А. Показники відтворювальної здатності та особливості селекції на їх підвищення у овець породи прекос

87

Проніна В.В., Цюпко В.В. Оцінка споживання сухої речовини раціону молочними коровами за різними системами нормування живлення

94

Прудніков В.Г., Ізвєков М.Є., Василець В.Г., Гончаренко Л.В., Гурський І.М. Екологічна характеристика м’ясної продукції бугайців різних генотипів

98

Радчиков В.Ф. Продуктивность бычков в зависимости от способа подготовки зерна к скармливанию

100

Россоха Л.В., Медведєв В.О. Порівняльна оцінка свиней породи ландрас різних генотипів за відгодівельними та м’ясними якостями

103

Рубльовський Д.П. Вплив типу підбору батьків на м’ясну продуктивність потомків.

106

Савченко Ю.І., Савчук І.М., Гончарова К.В. Ефективність використання пелюшки в раціонах молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі

111

Саєнко В.П. Вплив кормоаміну-В на морфологічні зміни в організмі молодняку свиней на відгодівлі

115

Саприкін В.О. Вплив марганцю в раціонах поросних свиноматок на їх продуктивність

118

Сметанин В.Т., Северин В.И. Использование генетических маркеров при формировании внутрипопуляционной структуры свиней селекции Днепропетровского СХИ

123

Сокол О.І. Економічні проблеми виходу тваринництва з кризи

126

Стрижак Т.А.Оцінка племінної цінності кнурів-плідників в умовах промислового комплексу

130

Трончук І.С. Методика визначення поживності комбікормів за їх хімічним складом

134

Церенюк О.М. Стресостійкість гібридного молодняку

137

Цюпко В.В., Василевський М.В., Злобіна Г.С. Біологічні основи однотипної годівлі великої рогатої худоби

142

Чигринов Є.І., Марченко В.А., Батир Ю.Г. Енергетична ефективність використання кормів при різних технологіях утримання м’ясної худоби

146

Чигринов Е.І., Юрченко С.Г., Корх І.В. Раціональна система використання пасовищ для м’ясної худоби в степовій зоні України

149

Чертков Д.Д. Технологія однофазного утримання свиноматок в цеху відтворення

153

Чрікішвілі О.А. Підвищення повноцінності раціонів поросят

155

Рік випуску: 2004