#117

Зміст

С

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИРОЩУВАННЯ ТРАКЕНЕН- СЬКИХ КОНЕЙ У ФРАНЦІЇ

Бєлікова К. В

3

ВПЛИВ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ КОРІВ НА ВИТРАТИ ОБМІННОЇ ЕНЕРГІЇ В ПЕРІОД НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Борщ О. О., Борщ О. В

7

ТИП І КАЛІБР ОРЛОВСЬКОГО РИСАКА

Буренко А. В., Гопка Б. М.

14

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАПСА ЖИВОТНЫМ

Газиев Б. М.

20

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЯ НА ЭКСТЕРЬЕРНУЮ ОЦЕНКУ И ЛИ­ НЕЙНЫЕ ПРОМЕРЫ ЛОШАДЕЙ

Герман Ю. И., Чавлытко В. И., Рудак А. Н., Герман А. И.

26

СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА ДВОРІЧНИХ КОБИЛ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Глушак 1.1.

32

ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЯЄЧНИКІВ НА РЕПРОДУКТИВНІ ТА ІНКУБАЦІЙНІ ЯКОСТІ КУРЕЙ-РЕЦИПІЄНТІВ

Гопуб В. А

37

ІМЕНА КОНЕЙ

Гопка Б. М., Скоцик В. Є., Зламанюк Л. М.

43

ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ДІЮЧИМИ РЕЧОВИНАМИ МИЙНИХ ЗАСОБІВ ГОСПОДАРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ, ЩО УТРИМУЮТЬ ОВЕЦЬ ТА КІЗ

Жукорський О. М., Кривохижа Є. М.

52

ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ В УКРАЇНІ

Задерихіна О. А., Тур Г. М., Россоха В. І.

57

ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК РОЗВИТКУ І ПРОДУКТИВНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ ПЛЕМІННИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ (ОГЛЯДОВА)

Зєпьдін В. Ф

63

ПОРІВНЯННЯ ДІЇ РІЗНИХ ФОРМ СУМИ ЧОТИРЬОХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ГОДІВЛІ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК ТА ЇХ ПОРОСЯТ

Котляр О. С

69

ЖИВА МАСА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В ПЕРІОД ЇХ ВИРОЩУВАННЯ

Кузів М. І.

79

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КУРЕЙ ПОРІД УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ЛОКУСАМИ РОДИНИ ТРАНСФОРМУЮЧИХ РОСТОВИХ ФАКТОРІВ БЕТА

Кулібаба Р. O

86

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ ХЕЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ КОРОВАМ У ПЕРІОД СУХОСТОЮ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОЗИВА

Кулібаба С. В

93

ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЯЛОВИЧИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ТРИТИКАЛЕ В РАЦІОНАХ БУГАЙЦІВ

Михальченко С. А., Савчук І. М., Мельничук О. П

101

ВДОСКОНАЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ПІД ЧАС ДОЇННЯ

Палій А. П

106

ГОСПОДАРСЬКИ КОРИСНІ ОЗНАКИ КОРІВ СТРУКТУРНИХ ФОРМУВАНЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В

111

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ (ОГЛЯДОВА)

Резник В. М.

119

СТРУКТУРА НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ КІННИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ, ЗА D-СИСТЕМОЮ ГРУП КРОВІ

Россоха В. І., Бровко О. В., Тур Г. М.

126

ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОЇ ХРОМОСОМНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ПОВНОЦІННОСТІ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ КОБИЛ НА ВИХІД ЛОШАТ

Россоха В. І., Ткачова О. Л

132

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕРОВ КРОВИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНІХ КАЧЕСТВ ЛОШАДЕЙ

Рудак А. Н., Герман Ю. И., Горбуков М. А., Чавлытко В. И

137

ЗВ’ЯЗОК ПОЛІМОРФІЗМУ 1849 G>C ГЕНУ МУЦИН 4 ІЗ ГОСПОДАРСЬКО- КОРИСНИМИ ОЗНАКАМИ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

Рудоман Г. С., Балацький В. М., Нор В. Ю., Вовк В. O

142

АСОЦІАЦІЯ 2856С>Т-ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ РЕЦЕПТОРА ЛЕПТИНУ З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

Саранцева Н. К., Балацький В. М., Саєнко А. М., Нор В. Ю., Вовк В.O

147

ПОКАЗНИКИ ГЕМОПОЕЗУ В РОБОЧИХ КОНЕЙ

Слівінська Л. Г., Максимович І. А., Щербатий А. Р

152

МІЖПОРОДНА ДИВЕРГЕНТНІСТЬ ЖВАВОСТІ ТА ЕКСТЕР’ЄРНИХ ОЗНАК У МОЛОДНЯКА КОНЕЙ РИСИСТИХ ПОРІД

Соболь О. М.

162

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФЕРУ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Стрижак Т. А., Сідашова С. О., Стрижак А. В

169

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕРНІЗОВАНОГО ПАТЕНТНОЗАХИЩЕНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ

Сушко О. Б

178

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОБИЛ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ

Тарадайко А. П.

191

КОНЦЕПЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ, ЕФЕКТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ ТА ГЕНЕРАЦІЙНИЙ ІНТЕРВАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ

Ткачова І. В

195

СПЕЦИФІКА ГЕНОФОНДУ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ ПРОВІДНИХ КІННИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ

Тур Г. М., Россоха В. І., Задерихіна О. А., Бровко О. В., Ковальова Т. М

205

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТРИВАЛОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОВІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ ВІД ЇХ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Федорович Є. І., Пославська Ю. В., Боднар П. В

211

УТОЧНЕННЯ ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ КНУРІВ ЗА РАХУНОК УРАХУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРЯМИХ І БІЧНИХ РОДИЧІВ

Хватова М. А

218

ЗВ’ЯЗОК ТРИВАЛОСТІ ПОРОСНОСТІ З ІНШИМИ ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНОМАТОК

Церенюк О. М.

227

НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ

Церенюк О. М., Онищенко А. 0

233

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОЙ СОЛОМЫ – НОВЫЙ ВИД ПОДСТИЛКИ ДЛЯ ВЕРХОВЫХ ЛОШАДЕЙ

Чавлытко В. И., Герман Ю. И., Горбуков М. А., Рудак А. Н

239

ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ СТАТІ НАЩАДКАМИ У МОЛОЧНОМУ СТАДІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Шахова Ю. Ю., Лісіна К. Г., Хмельков В. М.

244

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВИМ’Я ОСЛИЦЬ

Юсюк Т. А

249

Рік випуску: 2017